Gemeente Tilburg


23-2-99

Gemeente stimuleert duurzame energie bij corporaties

Dit jaar komt er een bedrag van 200.000 beschikbaar voor de bevordering van de toepassing van duurzame en/of innovatieve energie-efficiënte energiesystemen in bestaande of nieuwbouw woningen van de Tilburgse corporaties. De inzet van deze systemen komt nog te weinig van de grond. Afhankelijk van de ervaringen wordt bekeken of de regeling voor het jaar 2000 wordt herhaald en/of aangepast.

De middelen worden ingezet voor:
1. Het stimuleren van de toepassing van zonnecollectoren (warm water via zonne-energie) voor woningen door het verstrekken van een vaste bijdrage van 100 per gigajoule (GJ) jaaropbrengst. Dit betekent voor een standaard uitvoering op woningniveau (circa 2,7 m2 collector-oppervlak) een bijdrage van ongeveer 350 per woning. 2. Het stimuleren van de toepassing van andere duurzame en/of innovatieve energie-efficiënte energiesystemen. Dit gebeurt door het toekennen van een financiële bijdrage per woningproject. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld electriciteitsopwekking via zonne-energie (PV=photovoltaïsch), windenergie, warmtekracht-systemen, (grootschalige) warmtepomptoepassingen, koude- en/of warmte-opslagsystemen, e.d.

Stimuleren toepassingen
Zuinig omgaan met energie staat op veel manieren in de belangstelling. Ook energie-efficiënte apparatuur (bijv. verwarmings-systemen met verbeterd of hoog rendement) vindt steeds beter haar weg in de markt. Maar in veel bouw-, renovatie-, en ouderhouds-projecten zijn nog veel mogelijkheden voor verbetering. De gemeente Tilburg wil daarom de toepassing van duurzame en/of innovatieve energie-efficiënte systemen stimuleren.
Sinds enige jaren voert Tilburg een actief energiebeleid. Uitgangspunt daarbij is de zogeheten 3-stappenstrategie:

* · eerste streven naar het zo zuinig mogelijk omgaan met energie
* · vervolgens zo veel mogelijk duurzame energiebronnen inzetten, en tot slot

* · fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk benutten.

Deel: ' Gemeente Tilburg stimuleert duurzame energie bij corporaties '
Lees ook