Gemeente Utrecht

GEMEENTE UTRECHT PAKT ERFPACHTSTELSEL AAN

GEMEENTE UTRECHT PAKT ERFPACHTSTELSEL AAN

Het stelsel van erfpacht dat de gemeente Utrecht hanteert wordt vernieuwd voor erfpachters die hun erfpachtcanon niet eeuwigdurend hebben afgekocht. Hiermee heeft het college ingestemd. Particuliere woningbezitters met een contract dat niet valt onder de Algemene Voorwaarden 1989 (AV´89) kunnen van deze wijziging profiteren. Deze erfpachters wordt de mogelijkheid geboden eeuwigdurend af te kopen tegen nieuwe, veel gunstiger voorwaarden. Dit voorstel komt van de werkgroep erfpacht, bestaande uit raadsleden onder voorzitterschap van wethouder René Verhulst. De vernieuwing wordt, na besluitvorming in de gemeenteraad, in het tweede kwartaal van 2003 doorgevoerd. De gemeente neemt hiervoor zelf contact op met de betrokken erfpachters.

Het college heeft in haar programma 2001-2006 aangegeven: "Er bestaat veel onvrede over de toepassing van erfpachtcontracten waarin de 10-jaarlijkse aanpassing van de canon (inclusief actualisering van de grondwaarde) voorkomt. Er wordt gezocht naar oplossingen welke gericht zijn op vereenvoudiging van het systeem en een betere acceptatie". Met dit vernieuwde erfpachtstelsel wordt invulling gegeven aan deze toezegging van het college.

Het nieuwe erfpachtbeleid geldt voor particuliere woningen die voor eigen bewoning worden gebruikt. Voor de andere gebruiksfuncties (met name bedrijfsmatige functies) blijft het bestaande erfpachtbeleid van kracht.

Sinds 1974 geeft Utrecht grond in erfpacht uit. De erfpachter moest daarbij jaarlijks een vast bedrag, de zogeheten canon, aan de gemeente betalen. De canon was onder andere gebaseerd op de waarde van de grond. Sindsdien is het stelsel al een aantal malen aangepast. Erfpachters die nog onder het aanvankelijke systeem vallen moeten jaarlijks een bedrag, de zogeheten canon, aan de gemeente betalen. Die canon is vastgesteld op basis van onder andere de waarde van de grond en wordt periodiek herzien. In 1983 zijn de erfpachtvoorwaarden aangepast en kon de canon worden afgekocht voor een termijn van 50 jaar. In 1989 zijn de erfpachtvoorwaarden opnieuw aangepast. Hierbij koopt de erfpachter de canon in één keer af en wordt niet meer geconfronteerd met canonstijgingen als de grond in waarde stijgt. Deze laatste vorm van erfpacht verschilt economisch het minst van eigendom van de grond. Erfpachters zijn dus in het verleden afhankelijk van de datum van aankoop van hun onroerende zaak nogal verschillend behandeld, waarmee in het voorstel zoveel mogelijk rekening is gehouden.

De ruim 3.000 betrokken erfpachters krijgen de gelegenheid hun contract om te zetten naar eeuwigdurende afkoop, tegen aanzienlijk gunstiger voorwaarden dan in het verleden. In het nieuwe stelsel is de erfpachter verlost van terugkerende canonbetalingen, canonverhogingen en de noodzaak van toekomstig opnieuw afkopen. In het tweede kwartaal van 2003 neemt de gemeente hiervoor contact met de betreffende erfpachters op. Voor erfpachters die geen gebruik van de omzetting wensen te maken blijft hun bestaande erfpachtcontract, inclusief alle financiële verplichtingen, van kracht.

Dit najaar volgt meer informatie over het nieuwe erfpachtstelsel.

Utrecht, 18 juli 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Utrecht pakt erfpachtstelsel aan '
Lees ook