Gemeente Vlieland

Ingekomen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen: o J.R. Witting, ten behoeve van het uitbreiden van de woning op het perceel Dennenlaan 24 (ingekomen 4 februari 2003); Nadere informatie over deze aanvraag kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunningen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:
o W.L. Zeelen, ten behoeve van het oprichten van een bedrijfsloods inclusief 3 garageboxen op het perceel Havenweg 20.

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een lichte bouwvergunning hebben verleend aan:
o J. Oomkens, ten behoeve van het plaatsen van een schuurtje en een schutting, en het bevestigen van een luifel aan de voorgevel op het perceel Vorkduin 2.

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Oost-Vlieland, 15 februari 2003

Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Openbare vergadering 18 februari
Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân op dinsdag 18 februari 2003 om 16.30 uur in het stadhuis te Harlingen, Voorstraat 35.

Agenda
o Opening
o Ingekomen stukken en mededelingen
o Verslag vergadering 17 december 2002
o Bijstandsverordening toeslagenbeleid
o Benchmark resultaten Abw en Wvg
o Rondvraag
o Sluiting

De voorzitter,
W. van der meulen

De stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie tot dinsdag 18 februari 2003 tijdens openingstijden ter inzage op het directiesecretariaat van de Dienst, Harlingerweg 18 te Franeker en op de gemeentehuizen van Het Bildt, Harlingen, Menaldumadeel en Vlieland.

Collectevergunning
Voor de week van 23 februari t/m 8 maart is een collectevergunning verleend aan het Nationaal Jeugdfonds/Jantje Beton.

Deel: ' Gemeente Vlieland openbare bekendmakingen '
Lees ook