Gemeente Vlieland

Ingekomen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen:
lichte bouwvergunning:
o S. Mesli, voor het aanbrengen van zonwering (knikarmscherm) op het perceel Dorpsstraat 103 (ingekomen 17 maart 2003). o M.R. Severein, voor het plaatsen van een berging op het perceel De Drift 1 (ingekomen 18 maart 2003).

reguliere bouwvergunning:
o Gemeente Vlieland, voor het vergroten van een brandweerkazerne op het perceel Willem de Vlaminghweg 43 (ingekomen 12 maart 2003).

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag om sloopvergunning is ingekomen:
o S.M. Stolp, voor het slopen van een berging op het perceel Havenweg 16 (ingekomen 19 maart 2003).

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunningen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:
o H.T. Westers, voor het wijzigen van de voorgevel op het perceel Dorpsstraat 59;
o K.A.S. van Randen, voor het aanbouwen van een serre op het perceel Sikkelduin 5.

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een tijdelijke bouwvergunning met een instandhoudingstermijn van 5 jaar hebben verleend aan:
o Vitens Fryslân, voor het plaatsen van een container ten behoeve van zuivering drinkwater op het perceel Vuurboetsduin 4.

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning alsmede een monumentenvergunning hebben verleend aan: o Gemeentelijk Woningbedrijf Vlieland, voor het plaatsen van een kozijn in de achtergevel op het perceel Dorpsstraat 184-186.

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij
burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Oost-Vlieland, 22 maart 2003
Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. Van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

Toepassen artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland zijn voornemens vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het toestaan van het bouwen van een berging op het perceel Havenweg 16.
De vrijstelling is mogelijk volgens artikel 9 onder D lid 1 van het vigerende bestemmingsplan Oost-Vlieland Kom 1998.

Alvorens een besluit omtrent de vrijstelling zal worden genomen, ligt de aanvraag van 24 maart 2003 tot 21 april 2003 ter inzage. Gedurende deze periode kan er door belanghebbenden schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. De aanvraag kan gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien. Telefonisch kunnen inlichtingen worden gevraagd bij mevrouw B.Verheij, tel. 0562-452719.

Uw mening over de reconstructie van de Dorpsstraat In januari heeft in hotel Bruin een bijeenkomst plaatsgehad over de voorgenomen reconstructie van de Dorpsstraat. Een groot aantal mensen heeft deze bijeenkomst bezocht. De op deze bijeenkomst gemaakte opmerkingen en suggesties zijn door de Grontmij meegenomen bij het opstellen van het eerste schetsontwerp. Dit schetsontwerp zal in een openbare bijeenkomst worden gepresenteerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 26 maart a.s. vanaf 20:00 uur in de grote zaal van Hotel Bruin. De gemeente nodigt een ieder die belangstelling heeft uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen of om uw mening kenbaar te maken.

Vrijstelling winkeltijdenwet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een algehele vrijstelling wordt verleend van het verbod zoals vervat in artikel 2 eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet, voor: 2e paasdag 21 april, hemelvaartsdag 29 mei, 2e pinksterdag 9 juni en voor 2e kerstdag 26 december 2003, voor alle op Vlieland gevestigde bedrijven. Het vorenstaande houdt in dat de winkels op deze feestdagen geopend mogen zijn.

Mededeling bodemsanering Dorpsstraat 95 te Vlieland Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 10 februari 2003 van R. Oomkens te Vlieland een melding hebben ontvangen van het voornemen een gering gedeelte van de bodem te saneren van het perceel Dorpsstraat 95 te Vlieland, kadastraal gemeente Vlieland, sectie A, nummers 1709 en 1710. Bij de melding is een deelsaneringsplan gevoegd. Naar aanleiding van het saneringsplan hebben Gedupteerde Staten, conform artikel 40 van de Wet bodembescherming , in een beschikking vastgesteld:
o dat zij onder enkele voorwaarden instemmen met het deelsaneringsplan;
De beschikking is op 14 maart 2003 bekendgemaakt aan de heer R. Oomkens te Vlieland.

Verkorte procedure.
Gedeputeerde Staten hebben verder besloten geen toepassing te geven aan de voorbereidingsprocedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat vooraf geen ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, maar dat meteen de definitieve beschikking wordt afgegeven.

Bezwaar.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit tot 25 april 2003 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM te Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 1.de naam en het adres van de indiener;
2.de dagtekening;
3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 4.de gronden van het bezwaar.

Informatie.
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, de heer Van der Zwaag (telnr. 058-2925441), van het Team Bodem, telnr. 058-2925614.

Wijziging WVG in de voorziening vervoer
Vanaf 1 april 2003 zal voor de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) in de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Menaldumadeel en Vlieland een verandering optreden in de voorziening vervoer. Met name het vervoergebied zal in het nieuwe beleid onderhevig zijn aan veranderingen. De maximaal te reizen afstand is vanaf 1 april 2003 vier zones. Er wordt in dit beleid uitgegaan van Openbaar Vervoer zones en de kosten worden nu per zone berekent tegen het OV-tarief. Een uitzondering op de reisafstand van maximaal vier OV-zones is de bereikbaarheid van de zogenaamde "puntbestemmingen". Volgens de wet moet men met het collectief WVG-vervoer plaatsen met grote voorzieningen (grootwinkelbedrijven, ziekenhuizen, grote sportvoorzieningen , NS-station) kunnen bereiken. Hiervoor heeft de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Leeuwarden en Sneek aangewezen.
Wil men naar één van deze twee plaatsen reizen, maar de vier toegestane OV-zones worden daarbij overschreden, dan betaalt men ook voor de overschreden zones het gewone OV-tarief. U kunt in dit nieuwe systeem onbeperkt gebruik maken van het collectief WVG-vervoer. Dus, er zijn geen begrenzingen meer in het totaal van kilometers of zones per jaar.
Het nieuwe WVG-vervoer beleid geldt vanaf 1 april 2003 onmiddellijk voor alle nieuwe aanvragen en voor alle gebruikers die een WVG-hebben. Alle huidige gebruikers zijn middels een brief op de hoogte gebracht van de aanstaande wijzigingen.
Voor uitgebreidere informatie kunnen u terecht op de bijeenkomst in de Uiterton op maandag 24 maart om 15.30 uur.

Voor informatie kunt u terecht bij;
D heer S. van der Ploeg, beleidsmedewerker van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, telefoon 0517-380250 of www.sozawe-nw-fryslan.nl

Deel: ' Gemeente Vlieland openbare bekendmakingen '
Lees ook