Gemeente Vlieland

Vergunningen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend aan:
de heer H.A.de Jong;
o voor het slopen van de bestaande recreatiewoning Duinkersoord 112 o voor het herbouwen van een recreatiewoning Duinkersoord 112.

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending (6 maart 2003) bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Oost-Vlieland, 8 maart 2003
Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. Van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

Monumentenvergunning
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag om monumentenvergunning is ingekomen:
o Dorpsstraat 35 voor het vervangen van de kozijnen en het opnieuw aanbrengen van stukwerk.
Deze aanvraag ligt vanaf maandag 10 maart 2003 gedurende een termijn van twee weken ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. Nadere informatie over deze aanvraag kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij voornemens zijn een kapvergunning af te geven aan: o V. Hartwig, Dennenlaan 26 te Vlieland, ten behoeve van het kappen van 15, door de gemeente aan te wijzen Dennen, op het perceel, Dennenlaan 26 Vlieland.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na publicatie van het voornemen tot vergunningverlenen zijn/haar zienswijze schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie betreffende bovengenoemde aanvraag om een kapvergunning kan desgewenst worden verkregen op de gemeentesecretarie.

ADRESWIJZIGINGEN
Op grond van artikel 66, van de wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (wet GBA) is een inwoner wiens adres wijzigt verplicht hiervan binnen 5 dagen na de wijziging aangifte te doen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.
Ook als u een (nieuwe) woning via de gemeente toegewezen krijgt dient u zelf zorg te dragen voor uw adreswijziging en daarmee de aanpassing in de gemeentelijke basisadministratie.
Alhoewel het de medewerkers van de afdeling burgerzaken in veel gevallen bekend is dat inwoners een nieuw adres hebben, is het hen op grond van de wet GBA, niet toegestaan ambtshalve, dat wil zeggen zonder schriftelijk verzoek van diegene wiens adres wijzigt, het adres in de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister) aan te passen.
Wij verzoeken een ieder dan ook om bij wijziging van het adres hiervan in alle gevallen schriftelijk aangifte te doen bij de afdeling burgerzaken.

Volksonderwijs Vlieland
Het bestuur van de vereniging van Volksonderwijs Vlieland nodigt u uit voor de jaarvergadering op dinsdag 11 maart om 20.00 uur in Badhotel Bruin.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Vlieland openbare bekendmakingen '
Lees ook