Gemeente Wieringen


- Bekendmaking ter inzage bestemmingsplan Den Oever - haven (21 september 2001)

- Voornemen om kapvergunning te verlenen (21 september 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (21 september 2001)
- Bouwen en wonen (21 september 2001)

- Ter inzage art. 19 wet op de Ruimtelijke Ordening (21 september 2001)

- Caravans / vouwwagens langs de openbare weg (21 september 2001)
- Inspraak (21 september 2001)

Bekendmaking (21 september 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat met ingang van maandag 24 september 2001, gedurende 4 weken, voor een ieder ter inzage ligt het vastgestelde bestemmingsplan Den Oever Haven. Tijdens openingstijden kan men dit plan inzien op het gemeentehuis van Wieringen, afdeling Grondgebiedzaken. Elke maandag ligt het plan van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage. U dient dan wel een afspraak te maken.

Het nieuwe bestemmingsplan Den Oever - Haven treft een planologische regeling ten behoeve van de herinrichting van het havengebied. Met de herinrichting van het havengebied wordt het behoud van de visserijactiviteiten en verbreding van daarvan afgeleide activiteiten beoogd. Bij de vaststelling heeft de raad afgeweken van het ontwerp zoals dit ter visie heeft gelegen. De afwijkingen betroffen onderdelen van artikel 1, 3 en 5 van de voorschriften.
Samengevat omvatten deze wijzigingen het volgende:
- in het ontwerp-bestemmingsplan werd steeds gesproken van de "Nieuwe Haven", zijnde de oude haveningang. De naam van dit deel van de haven is echter gewijzigd in "Waddenhaven";

- in maart 1999 is door de Waddenzeeprovincies de nota "Naar een nieuw watersportbeleid voor de Waddenzee" vastgesteld. In deze nota wordt een (beperkte) capaciteitsuitbreiding voorgestaan met 400 ligplaatsen in het westelijk deel van de Waddenzee in de periode tot 2005. Voor de periode na 2005 is door de provincies een eventuele uitbreiding afhankelijk gesteld van monitoring en nader onderzoek naar de effecten op de ecologische- en belevingswaarden. Deze uitbreidingscapaciteit is door het kabinet acceptabel geacht, maar wordt wel beschouwd als bovengrens voor de planperiode van de PKB Derde Nota Waddenzee die in februari 2001 in ontwerp is vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is de gemeente Wieringen van mening dat het bestemmingsplan de ruimte moet bieden voor de opvang van (een gedeelte van) deze uitbreidingscapaciteit in de haven van Den Oever. Op dit moment is er overleg gaande tussen de betreffende gemeenten om tot een nadere verdeling te komen. Vooruitlopend op deze uiteindelijke verdeling kan het zijn dat de haven van Den Oever in aanmerking komt voor een aantal ligplaatsen voor de recreatievaart. Dit is mogelijk nu niet realiseerbaar vanwege de te geringe aanlegcapaciteit in de haven voor dergelijke schepen. Om deze opvang toch mogelijk te maken, wenst de gemeente Wieringen de vissershaven eventueel te benutten voor de opvang van het aan onze gemeente toegewezen aantal ligplaatsen. Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de exacte verdeling, heeft de gemeente Wieringen besloten om dit te regelen via een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO. Concreet betekent dit dat in het bestemmingsplan in beginsel de vissershaven als zodanig blijft bestemd, maar dat via toepassing van de betreffende wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid wordt geboden om dit deel van de haven te kunnen inrichten als jachthaven;

- naar aanleiding van gesprekken die tussen de gemeente Wieringen en de havengebruikers hebben plaatsgevonden is besloten om geen aantallen ligplaatsen en geen verdeling van die aantallen in de Beschrijving in Hoofdlijnen bij het plan op te nemen. Om te voorkomen dat deze aantallen een harde planologisch-juridische status verkrijgen en de gemeente met het oog op mogelijke veranderingen in de (nabije) toekomst een flexibele regeling voor de verdeling van het aantal ligplaatsen in de haven noodzakelijk acht, is dit niet gewenst. De nadere verdeling van het aantal ligplaatsen kan het beste worden bepaald door het opstellen van een havenreglement.

In het besluit van de raad zijn de wijzigingen nader opgesomd. De door de Waddenvereniging mede namens de stichting Werkgroep Landschapszorg Wieringen ingediende zienswijze is deels overgenomen. Degenen die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tot het indienen van zienswijzen, kunnen gedurende de termijn van vier weken (tot 22 oktober 2001)schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM. Tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp kan een ieder bij Gedeputeerde Staten gedurende de genoemde termijn schriftelijk bedenkingen inbrengen.

Bij vragen over dit bestemmingsplan of over de procedure kunt u contact opnemen met G. Benjamins, tel. 0227-594380 of M. Bootsma, tel.
-594396.

Hippolytushoef, 21 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (21 september 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- Y. van Breugel, Zuid-Gesterweg 1 te Den Oever voor 3 populieren in de voortuin;

- J.W.A. Voorthuijzen, Grote Krogt 21 te Hippolytushoef voor 1 kersenboom in de achtertuin;

- C. Krankendonk, Westerklief 17 te Hippolytushoef voor 6 elzen in de achtertuin;

- R. de Jong, Pieter Maatsstraat 8 te Hippolytushoef voor 1 japanse kers in de achtertuin;

- R.P. Bos, Noord-Gesterweg 22a te Den Oever voor 6 linden in de achtertuin;

- Gemeente Wieringen voor 1 kastanjeboom staande vóór De Dolven 31 te Westerland;

- Gemeente Wieringen voor 12 populieren langs Noorderbuurt te Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 21 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (21 september 2001)

Op 18 september 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende kapvergunning aan mevr. Vijzelaar-Lont voor het kappen van 2 wilgen en 1 es, perc. Akkerweg 2a.

Ambtshalve verleende vergunning voor het houden van een vrijwilligersdag 22 september 2001 in de Parklaan.

Verleende vergunning aan Atletiekvereniging Wieringermeer e.o. voor het plaatsen van borden t.b.v. promotie wedstrijdlopen 6 oktober a.s.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 18 september 2001 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

Verleende vergunning aan Atletiekvereniging Wieringermeer e.o. voor het houden van wedstrijdlopen 6 oktober a.s.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 21 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (21 september 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 13 september 2001:
het oprichten van 3 winkels en 3 woningen op de percelen Hoofdstraat 20, 22 en 24;
ontvangen 17 september 2001:
het oprichten van een winkel en 2 woningen op de percelen Hoofdstraat 2, 4 en 6.

B. Ontvangen aanvragen om sloopvergunningen

ontvangen 13 september 2001:
het slopen van winkels en woningen op de percelen Hoofdstraat 22, 24 en gedeeltelijk Hoofdstraat 20;
ontvangen 17 september 2001:
het slopen van winkels, een horecapand en woningen op de percelen Hoofdstraat 2, 4 en 6.

C. Ingestemd met melding

verzonden 21 september 2001:
het oprichten van een elektriciteitshuisje in het plan Slingerweg II.

D. Verleende bouwvergunning

verzonden 21 september 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Tjatting 25.

E. Verleende sloopvergunningen

verzonden 21 september 2001:
het slopen van een garage en berging op het perceel Parklaan 10a; het slopen van een eendenschuur op het perceel Hoelmerkruisweg 2; het slopen van een woning op het perceel Havenstraat 6. . Verleende vrijstellingen
volgens artikel 19 lid 1/2/3 wet op de Ruimtelijke Ordening

verzonden 21 september 2001:
het oprichten van 7 woningen op het perceel Elftstraat 10 (lid 1); het oprichten van een opslagloods op het perceel Hoelmerkruisweg 2 (lid 2);
het vergroten van een aanbouw op het perceel Nieuwlanderweg 8 (lid 2); het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Klieftstraat 79 (lid 2);
het herbouwen van een woning met garage op het perceel Havenstraat 6 (lid 3);
het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Zwinstraat 8 (lid 3);
De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder C, D, E en F genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 21 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (21 september 2001)

Artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van maandag 24 september 2001 gedurende 4 weken bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft de bouwplannen voor:

- het heroprichten van een garage en berging op het perceel Parklaan 10a;

- het vergroten van een woning op het perceel Koningstraat 30.
Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 3 van de wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel.: 0227-594396.

Hippolytushoef, 21 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Caravans/vouwwagens langs de openbare weg (21 september 2001)

Na een mooie afsluiting is de zomer nu echt voorbij. En daarmee voor veel mensen ook het kampeerseizoen. De caravans en vouwwagens kunnen weer naar de winterstalling.
Toch staan er nog veel caravans en vouwwagens langs de openbare weg. Het zal u bekend zijn dat het op Wieringen niet is toegestaan een caravan of vouwwagen langer dan drie dagen langs de openbare weg te laten staan.
Dit om de toch al beperkte parkeerruimte zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken voor het parkeren van autos.

Ook is het geen fraai gezicht voor direct omwonenden en wordt het uitzicht van bewoners nog wel eens belemmerd.
Wij dringen er bij alle eigenaren van een caravan of vouwwagen hun kampeermiddel uiterlijk 1 oktober a.s. van de openbare weg te verwijderen.

Hippolytushoef, 21 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inspraak (21 september 2001)

In de Wieringer Courant van 14 september jl. is bekend gemaakt dat op 3 augustus 2001 een aanvraag bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een opslagloods met bedrijfswoning op een perceel gelegen aan de Nieuwlanderweg, kadastraal bekend sectie H nummer 33. Het college dient te besluiten of zij aan dit bouwplan wensen mee te werken met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het schetsplan ligt daartoe met ingang van 24 september 2001 gedurende 2 weken tijdens openingstijden op de afdeling Grondgebiedzaken ter inzage voor inspraak. U kunt van uw inspraakrecht gebruik maken op de volgende manieren:

- schriftelijk. Wij willen uw reactie dan graag vóór 8 oktober 2001 ontvangen;

- mondeling. Op 2 oktober om 19.00 uur wordt een openbare inspraakavond belegd in het gemeentehuis.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. nr. 0227-594396.

Hippolytushoef, 21 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Deel: ' Gemeente Wieringen bekendmakingen '
Lees ook