Gemeente Zevenaar1/6 Infopagina Gemeente Zevenaar

INHOUD INFO WEEK 27 (1 t/m 7 juli 2002)

Aanvragen vrijstelling bestemmingsplan

Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende aanvragen binnen gekomen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van:
- het bestemmingsplan Buitengebied 1974 voor de bouw van een tuinhuisje aan de Ooyselandweg 13 te Zevenaar;

- het bestemmingsplan Buitengebied 1974 voor de bouw van een zwembad aan de Ooyselandweg 12 te Zevenaar;

- het bestemmingsplan Babberich (8e wijziging) voor het uitbreiden van de woning en de bouw van een garage aan de Middag 67 te Babberich.

Deze aanvragen liggen met ingang van 4 juli a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders hebben op 25 juni 2002 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning verleend aan de heer J.G.M. Steenbreker voor zijn fokvarkensbedrijf op het perceel Sleeg 4 te Zevenaar.

Terinzagelegging
De vergunning wijkt inhoudelijk niet af van het ontwerp en wordt op 4 juli 2002 voor een ieder ter inzage gelegd bij de balie Grondgebied van het gemeentehuis. Zij kan daar tijdens de openingstijden worden ingezien tot het einde van de beroepstermijn. Inzage is ook mogelijk buiten de openingsuren. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de heer R. Witjes, doorkiesnummer 595222 van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu.

Beroep
Binnen zes weken na de dag van terinzagelegging kan tegen de vergunning beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tot het inbrengen van bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning. Indien tegen de milieuvergunning beroep is ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een voorlopige voorziening worden gevraagd.

UITBREIDING BLAUWE ZONE

Momenteel vinden er op diverse plaatsen in het centrum nieuwbouwactiviteiten plaats. Over twee jaar zijn de meeste nieuwbouwprojecten gereed. Zevenaar beschikt dan over een goed bereikbaar centrum met een ruim aanbod aan voorzieningen en parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen zal ten opzichte van nu met ruim 400 toenemen. Gedurende de tijd dat de nieuwbouwprojecten in het centrum in aanbouw zijn, is enige overlast en een tijdelijke toename van de parkeerdruk helaas niet te voorkomen. Het gemeentebestuur zal alles in het werk stellen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Welke terreinen?
Om er voor te zorgen dat het centrum van Zevenaar voor bezoekers goed bereikbaar blijft, heeft het gemeentebestuur besloten de parkeerterreinen aan de Didamsestraat, de Oude Doesburgseweg en het Masiusplein gedeeltelijk tot "blauwe zone" te bestemmen.

Voor het parkeerterrein Didamsestraat gaat het om de eerste vijf rijen parkeerplaatsen die het dichtst bij het centrum liggen. Op dit terrein worden 27 parkeerplaatsen tot blauwe zone bestemd. Voor het parkeerterrein Oude Doesburgseweg gaat het om 65 plaatsen op het gedeelte van het parkeerterrein grenzend aan de Haspelstraat.
Voor het Masiusplein gaat het om 96 plaatsen op het gedeelte dat grenst aan de Nieuwe Doelenstraat. De overige parkeerplaatsen op deze terreinen blijven vrij te gebruiken en vallen niet onder de blauwe zone.
2/6 Infopagina Gemeente Zevenaar

De uitbreiding van de blauwe zone gaat in op woensdag 26 juni, met uitzondering van het parkeerterrein aan de Oude Doesburgseweg. Dit parkeerterrein wordt pas na de kermis onder de blauwe zone-regeling gebracht. De blauwe zone-regeling voor het parkeerterrein aan de Schoolstraat wordt ingetrokken, zodat dit terrein meer beschikbaar komt voor de bewoners van dit gebied.

Parkeerschijf
De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. Buiten deze tijden zijn de parkeerterreinen vrij te gebruiken. Voor de parkeerplaatsen die onder de blauwe zone vallen geldt een maximale parkeerduur van 1,5 uur. Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht. Parkeerschijven zijn te verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis en de boekhandels.

Ontheffing
Er wordt onder de bewoners van het centrum een schriftelijke enquête gehouden, om na te gaan of het mogelijk is deze bewoners ontheffing van de blauwe zone te geven. De enquête is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het aantal bewoners in het centrum dat in aanmerking zou kunnen en willen komen voor een eventuele ontheffing. Na de zomer neemt het gemeentebestuur aan de hand van deze enquête een besluit over het al dan niet geven van ontheffingen.

Invaliden
De blauwe zone-regeling geldt niet voor houders van een invalidenparkeerkaart. Houders van een invalidenparkeerkaart mogen op de terreinen waar de blauwe zone-regeling van toepassing is zonder parkeerschijf in de parkeervakken parkeren en voor onbeperkte tijd parkeren. De blauwe zone-regeling geldt niet voor speciaal aangelegde invalidenparkeerplaatsen. De uitbreiding van de blauwe zone heeft een tijdelijk karakter. In de loop van het jaar zal het gemeentebestuur zich buigen over het definitieve parkeerbeleid dat ingevoerd gaat worden na realisatie van het centrumplan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

VAKANTIE GEPLAND, REGEL NÚ UW REISDOCUMENT

Minstens 5 werkdagen wachten op een paspoort of identiteitskaart Reken in de vakantietijd op een langere periode. Bij de aanvraag moeten de huidige reisdocumenten en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders. Bij de aanvraag dient u legitimatiebewijzen te overleggen van de ouders die schriftelijk toestemming verlenen. Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen.

Kinderen bijschrijven: bij de aanvraag kind en pasfoto meenemen Daarnaast moet u schriftelijke toestemming van de andere ouder (ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!) en een legitimatiebewijs van de andere ouder kunnen overleggen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 werkdagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Tarieven
Soort document Tarief vanaf 1 januari Identiteitskaart * 23,-- Paspoort * 33,-- Bijschrijving per kind in een nieuw paspoort * 5,-- Bijschrijving per kind in bestaand paspoort * 10,-- In geval van een vermissing van het oude document of een spoedprocedure worden extra leges geheven.

Openingstijden balie burgerzaken
Maandag t/m vrijdag 08.00 ­ 12.30 uur
Woensdag bovendien 16.00 ­ 19.30 uur
3/6 Infopagina Gemeente Zevenaar

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Burgerzaken van deze gemeente, telefonisch te bereiken onder nummer 595256 of 595259.

WIJZIGING TELEVISIEPAKKET UPC

De tekenfilmzender Cartoon Network heeft alle kabelbedrijven in Europa verzocht de vrije doorgifte van de zender zender te staken. Dit betekent dat vanaf maandag 1 juli 2002 Cartoon Network verdwijnt uit het standaardpakket en alleen nog te zien is via UPC Digital. Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. J. Schaap van UPC Nederland 024-844 5918.

EIGENAAR CARAVAN GEZOCHT

De gemeente Zevenaar is op zoek naar de rechthebbende van een caravan die sinds lange tijd, in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening-2000 van de gemeente Zevenaar (APV-2000), gestald staat op het parkeerterrein aan Kuilsmaat (wijk Stegeslag). Dit terrein, gelegen voor de flat, wordt ingesloten door Kuilsmaat en `t Stegeslag.
Eerdere pogingen de rechthebbende van dit vehikel te achterhalen hebben geen resultaat gehad.

Het betreft een wit/beige caravan met horizontaal groene strepen, merk Eifelland (380), enkel assig, oud model. Op de caravan zijn stickers aangebracht van "Menting caravans Doetichem". De rechthebbende van deze caravan wordt opgeroepen dit vehikel vóór 15 juli 2002 te verwijderen. Als op deze datum de bedoelde caravan niet verwijderd is, zal deze door de gemeente worden afgevoerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Stafafdeling Bestuurs- en Burgerzaken van de gemeente Zevenaar.

STEDENCONTACT PRIVAS ­ TORTONA ­ WEILBURG - ZEVENAAR

Privas stopt definitief met kampeerfaciliteiten voor inwoners uit zustersteden.

In april jl. is al aangekondigd dat de camping in de franse zusterstad Privas een andere organisatie krijgt. Vanuit Privas komt thans het bericht dat de gemeenteraad definitief heeft besloten dat de gemeente zich heeft teruggetrokken uit de organisatie en dat de camping is overgedragen aan een particuliere organisatie. Dit heeft ook tot gevolg dat de inwoners uit de zustersteden niet langer meer gratis gebruik kunnen maken van de kampeerplaats. Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking. Dat betekent dat vanaf heden niet meer gratis gekampeerd kan worden in Privas.
Nadere informatie over deze aangelegenheid kan worden verkregen bij het bestuurslid van het Zevenaars Comité voor het stedencontact Theo Gijsberts, tel. 525129.

AFSLUITING WEGEN

ENGEVELDWEG, PROF. AALBERSESTRAAT, KRUISPUNT WILLEM DE ZWIJGERLAAN

Nu het bergbezinkbassin aan de Engeveldweg is aangebracht dient een verbindingsriool te worden aangebracht tussen het riool in de Engeveldweg en de overstortleidingen in het plantsoen aan de Thorbeckestraat. Alvorens deze overstort komende uit de Thorbeckestraat kan worden dichtgezet.

In verband hiermee zullen de Engeveldweg, Prof. Aalbersestraat en het kruispunt Willem de Zwijgerlaan voor doorgaand verkeer zijn afgesloten tot 12 juli 2002. De Brandweer en het werfterrein van gemeente Zevenaar zal afwisselend bereikbaar zijn vanaf de Willem de Zwijgerlaan en de Engeveldweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Schimmelpenninckstraat/Westeinde en Molenstraat. De bus van Connexxion volgt deze route ook.
Voor informatie kunt u terecht bij de balie Grondgebied van gemeente Zevenaar tel. 595550
4/6 Infopagina Gemeente Zevenaar

KRUISING RINGBAAN-OOST/HENGELDER

In verband met de aanleg van een mini rotonde is de aansluiting van de Ringbaan-Oost en Hengelder afgesloten voor het verkeer. De duur van de afsluiting zal ongeveer 6 weken zijn, tot 12 juli 2002, e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ter plaatse is een omleidingroute aangegeven:

- Verkeer richting industrieterrein Hengelder zal via de Voltastraat en de Edisonstraat moeten rijden.

- Verkeer vanaf Didam richting Babberich wordt geadviseerd zoveel mogelijk via de Beekseweg naar Babberich en Lobith te rijden.

- Verkeer vanaf Lobith en Babberich naar RW 12 wordt geadviseerd om zoveel mogelijk via de Dorpstraat en de Beekseweg naar de snelweg te rijden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de balie van de sector Grondgebied tel. 0316- 595550

OPENINGSTIJDEN ZWEMBADEN

LENTEBAD
In verband met groot onderhoud is het Lentebad gesloten van 1 juli tot en met 5 juli.

Zomerrooster 6 juli t/m 18 augustus 2002:
maandag t/m vrijdag 10.00-20.00 uur
banenzwemmen 10.00-11.00 en van 17.00-18.30 uur
aquajogging dinsdag 19.30-20.00 uur
aquarobics woensdag 19.30-20.00 uur
zaterdag 12.00-17.00 uur
zondag 08.30-16.00 uur
banenzwemmen 08.30-09.30 uur

Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terecht van 10.00 ­ 15.00 uur, tel. 527689

DE BREULY
Het natuurbad De Breuly is geopend van zaterdag 15 juni t/m zondag 1 september 2002. De Breuly is bij goed weer dagelijks geopend van 10.30 uur tot 18.00 uur. Inlichtingen: op werkdagen van 10.00 ­ 15.00 uur bij het Lentebad, tel. 527689.

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Bedrijfspapier wordt niet meegenomen. Datum Wijk/Plaats Inzamelaar Zaterdag 6 juli Zonnemaat Noord + flats Zonnemaat, complex Hunneveldweg/Platanenlaan BS De Carrousel en De Wissel Maandagavond 8 juli Methen Scouting Andreas & Cunera Dinsdagavond 9 juli Lentemorgen 1/Zonegge 7-14 CV De Griethtreejers Woensdagavond 10 juli Heerenmäten harmonie Sint Franciscus Woensdag 10 juli Schaapsdrift, De Horst, Bloemenkamp, 't Grieth, flats Bergvrede, Meidoornflat/ Hooge Bongert en Het Broek, schutterij Sint Andreas

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen bouwaanvragen week 25/2002:


- Hunneveldweg 17 renoveren woningen;

- Schievestraat 74, plaatsen dakkapel;
5/6 Infopagina Gemeente Zevenaar


- Markt 1, verbouwen café;

- Bazuin 7, uitbreiden woonhuis;

- Zonegge 10-10, plaatsen tuinhuisje;

- Diepenbrockstraat 32, bouwen berging;

- 't Bieltje 16, uitbreiden woonhuis;

- Ampèrestraat 10, plaatsen reklamezuil

Ingekomen bouwmeldingen week 25/2002:


- De Nereestraat 22, plaatsen tuinhuisje.

De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning of bouwtoestemming moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

BESLUITEN

Verleende bouwvergunningen week 24/2002:


- Witte Kruis 103, uitbreiden woonhuis;

- Ooyselandweg 5, uitbreiden berging en bouwen kippenren;
- Bachstraat 94, bouwen vogelschuur;

- Heilige Huisjes 24, herbouwen schuur;

- Landkamp 23, bouwen dakkapel;

- Dr. Schaepmanstraat 23, plaatsen dakkapel;

- Beekseweg 40, plaatsen hekwerk.

Verleende bouwvergunningen week 25/2002:


- Julianalaan 41, bouwen garage;

- Gersdorfstraat 36, bouwen garage.

Rectificatie verleende bouwvergunning week 23/2002:


- `t Stegeslag 52 i.p.v. 't Stegeslag 56 plaatsen dakkapel.
Verleende toestemming meldingsplichtige bouwwerken week 25/2002:


- Sandgat 2, uitbreiden woonhuis;

- Bugel 16, plaatsen tuinhuisje.

Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar:


- Volker Stevin Rail & Traffic Services, ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder in verband met het verrichten van werkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Molenstraat in de nacht van 7 op 8 juli 2002 en 8 op 9 juli 2002 tussen 23.00 uur en 05.00 uur;
- Volker Stevin Rail & Traffic Services, ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder in verband met het verrichten van werkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Molenstraat in de nacht van 21 op 22 juli 2002 tussen 00.00 uur en 07.00 uur;

- Wipp-Inn, vergunning voor het plaatsen van aankondigingborden in de periode van 30 mei t/m 8 juni 2002, 12 t/m 21 juni 2002, 4 t/m 13 juli 2002, 15 t/m 24 augustus 2002, 29 augustus t/m 7 september 2002, 12 t/m 21 september 2002, 26 september t/m 5 oktober 2002;
- Rien Jurg Promotions BV, verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met 1 luchtballon vanaf het terrein van het schuttersgebouw aan de Slenterweg op 26 juni 2002 rond 19.45 uur of op een andere datum in 2002;

Kapverordening:
6/6 Infopagina Gemeente Zevenaar


- Stichting Volkshuisvesting Zevenaar, vergunning voor het kappen van 35 bomen ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van woningen in Stegeslag-Noord; aan de vergunningverlening is een herplantplicht van 122 bomen verbonden;

- gemeente Zevenaar, vergunning voor het kappen 12 bomen ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van woningen in Stegeslag-Noord;
Twee weken na deze publicatie zal de gemeente Zevenaar beginnen met de kapwerkzaamheden.

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd.
Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.Deel: ' Gemeente Zevenaar openbare bekendmakingen '
Lees ook