Gemeente Zevenaar

Infopagina week 10. 2003

INHOUD INFO WEEK 10 ( 2 t/m 8 maart 2003)

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 11 MAART 2003

Alle wetenswaardigheden op een rij:


- dinsdag 11 maart 2003 verkiezing Provinciale Staten
- de stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur
- als u zelf niet kunt stemmen, machtig dan een ander
- na 25 februari is volmachtverlening alleen mogelijk binnen hetzelfde stemdistrict, gebruik hiervoor uw oproepkaart

- zelf stemmen in een ander stemdistrict, zet uw oproepkaart om in een kiezerspas

- vanaf 25 februari tot en met 6 maart kunt u nog een mondeling verzoek indienen, raadpleeg hiervoor uw oproepkaart

Door de provincie Gelderland is een Stemwijzer in beeldtaal ontwikkeld. Deze stemwijzer is speciaal bedoeld voor mensen die lees- of taalproblemen hebben en geen toegang tot de stemwijzer op internet. Met behulp van pictogrammen en weinig geschreven tekst wordt de lezer geïnformeerd over belangrijke politieke onderwerpen en de opvattingen en plannen van de politieke partijen hierover. De stemwijzer kunt u aanvragen bij de afdeling burgerzaken van deze gemeente, telefoonnummer 0316-595258.

Zevenaar gebruikt op 11 maart de stemmachine!

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN STEGESLAG

In overleg met het desbetreffende bouwbedrijf is het bouwplan voor de bouw van 15 woningen in het plan Altbroek (op de plaats van de voormalige openbare Mavo) aangepast. Deze aanpassing waarbij garages in het bouwproject wat zijn versmald - leidt er toe dat aan de zijde van Altbroek een groenstrook kan worden gerealiseerd van 2 meter breed. Deze wijziging betekent voorts dat de afstand van de hoofdmassa van deze nieuwe woningen tot de bestaande woningen aan het Altbroek 22 meter zal gaan bedragen. De aanpassing van het bouwplan heeft tot gevolg dat het op de plankaart aangegeven bouwvlak iets wordt overschreden. Voor deze overschrijding kan vrijstelling worden verleend van het bestemmingsplan Stegeslag (17^e herziening) met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage
In verband hiermee ligt de aangepaste bouwaanvraag met ingang van 6 maart a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het verlenen van vrijstelling kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Opgemerkt wordt nog dat de bouwaanvraag eerder al ter inzage is gelegd omdat voor de bouw van erkers aan deze woningen een binnenplanse vrijstelling is vereist. Voor een deel van de erkers is dit nog steeds het geval. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden ook hierover schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

MILIEUBERICHTEN

Burgemeester en wethouders van Zevenaar maken bekend dat bij hen twee meldingen zijn ingekomen als bedoeld in artikel 8.41van de Wet milieubeheer.

* Een melding op grond van het Besluit "Besluit Inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer" en betreft een reeds gerealiseerde uitbreiding van de showroom en wasplaats van het bedrijf, Auto Martens Zevenaar, Nobelstraat 1 en 2, 6902 PH Zevenaar;
* Een melding op grond van het Besluit "Besluit Detailhandel en Ambachtsbedrijven milieubeheer" aangezien de destijds gedane melding uit 1992 niet meer de huidige situatie weergeeft van het bedrijf, Bakkerij Ribbers, Rembrandtplein 19-20, 6901 DP Zevenaar.

Terinzagelegging

De melding wordt op 26 februari 2003 ter inzage gelegd bij de centrale balie van de sector Grondgebied van het gemeentehuis. De melding kan daar gedurende vier weken tijdens de openingstijden worden ingezien. Op afspraak is dit ook buiten openingsuren mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgekomen met mevrouw I. Domhof, doorkiesnummer 595 246, afdeling Bouwen, Wonen en Milieu. Na deze termijn is de melding alleen nog op afspraak in te zien.

INFORMATIE BETUWEROUTE

Op deze plaats vindt u informatie over de aanleg van de Betuweroute in Zevenaar e.o. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de Projectorganisatie Betuweroute, telefoon 0316 58 24 00.

Tunnel niet meer spoorloos

Vanaf het bruggetje over de tunnel bij de Wip Inn is goed te zien dat er volop bedrijvigheid is in de tunnel. In hoog tempo wordt gewerkt aan de aanleg van het spoor. Eerst moet daarvoor een laag van 35 cm ruwe kiezels in beide tunnelbuizen gestort worden. Dit zogenaamde ballastbed komt tussen twee kleine muurtjes te liggen. Bovenop dit ballastbed worden 20 cm dikke, betonnen bielzen gelegd. In het totaal worden voor de gehele tunnel zon 8000 bielzen gebruikt. Als dit klaar is worden 120 meter lange spoorstaven de tunnel in getrokken en op de bielzen vastgeschroefd. Tenslotte worden de spoorstaven naadloos aan elkaar gelast. Naar verwachting is het spoor in de tunnel eind april gereed.

Kruising Zuiderlaan Oud Zevenaarseweg Zuidelijke Verbindingsweg

Ook de Zuidelijke Verbindingsweg nadert met rasse schreden zijn voltooiing. De komende weken wordt eraan gewerkt om de kruising Zuiderlaan - Zuidelijke Verbindingsweg - Oud Zevenaarseweg zijn definitieve vorm te geven. Deze klus gaat ongeveer 11 weken duren en begint met het iets verleggen van de verbinding Oud Zevenaarseweg- Zuiderlaan. Op die manier ontstaat er meer ruimte om te kunnen werken en voor het verkeer. Er wordt naar gestreefd om woningen aan deze wegen zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Alleen als de bovenste asfaltlaag en de belijningen op de nieuwe kruising aangebracht worden is een afsluiting van ongeveer 2 weken noodzakelijk. Dit zal begin mei zijn beslag krijgen. Zonder grote tegenslagen kan de geheel vernieuwde kruising medio mei in gebruik genomen worden en zijn alle drie de spoorwegovergangen in Zevenaar weer te benutten.

Vooruitblik

In aansluiting op bovengenoemde werkzaamheden wordt medio dit jaar gestart met een nieuwe fase in de aanleg van de Betuweroute in Zevenaar. Dan wordt namelijk gestart met de aanleg van het spoor buiten de tunnel, de bovenleidingen en de geluidsschermen. Deze activiteiten gaan vooral plaatsvinden ten oosten van de tunnel tot aan de Duitse grens. Hierover volgt de komende tijd meer informatie.

Het informatiecentrum

Het informatiecentrum van de Betuweroute aan de Spoorwegstraat 17 is nog steeds geopend. Er staat een maquette opgesteld van de tunnelbouw en er is veel informatie te vinden over de Betuweroute in het algemeen en de situatie in Zevenaar in het bijzonder. Rondleidingen op het werkterrein zijn op dit moment helaas niet mogelijk. Voor een bezoek aan het informatiecentrum is het verstandig eerst even een afspraak te maken ( 0316 582452)

FIETSPAD HUNNEVELDWEG

Naar aanleiding van klachten uit de buurt over het veelvuldig gebruik van het fietspad Hunneveldweg door personenautos en de verkeersonveilige situaties die hierdoor ontstaan, hebben burgemeester en wethouders besloten om ter plaatse van de aansluiting van het fietspad met de Platanenlaan een middengeleider aan te leggen zodanig dat de doorgang voor gemotoriseerd verkeer fysiek wordt belemmerd. Alleen landbouwverkeer in de richting west-oost wordt op het fietspad toegestaan. De middengeleider wordt zodanig vorm gegeven dat deze overrijdbaar is voor landbouwvoertuigen. Vanuit het oogpunt van doorstroming van het verkeer is het minder gewenst dat landbouwverkeer gebruik maakt van de route via de Ringbaan. Bovendien is de intensiteit van dit verkeer beperkt en de snelheid laag.

De maatregel wordt aangegeven door middel van het bord verplicht fietspad met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen". Voor het toelaten van landbouwverkeer in de richting west-oost op het fietspad is een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet vereist. Dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis bij de balie Grondgebied. Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan daartegen binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Zevenaar.

BEVRIJDINGSFEEST 2003

Wie wil het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen? Ieder jaar wordt in Wageningen op 4 mei om 24.00 uur precies het bevrijdingsvuur ontstoken. Dit gaat vergezeld met een aantal feestelijke activiteiten. Het 4/5 mei comité is druk bezig om ook dit jaar weer een mooi programma samen te stellen. Ontsteken van het bevrijdingsvuur en het vuur door lopers laten verspreiden naar andere plaatsen in Nederland kent een lange traditie en neemt ieder jaar grotere vormen aan.

Alle deelnemers worden ontvangen in het voormalig ´Hotel de Wereld`, de plek waar de onderhandelingen over de capitulatie op 5 mei gevoerd werden. Het 5 meiplein voor Hotel de Wereld vormt het centrale punt vanaf waar het vuur elk jaar door atletiekverenigingen, scholieren, 4en5 mei comités of andere groepen opgehaald wordt en verder verspreid wordt in Nederland. Het is een gezamenlijke prestatie waarbij de symboliek van het bevrijdingsvuur een grote rol speelt.

Ook inwoners van Zevenaar kunnen dit jaar het vuur ophalen in Wageningen. Wellicht zijn er atletiekverenigingen, scholen die hierin geïnteresseerd zijn. In verband met de voorbereidingen heeft het 4/5 mei comité een aantal gegevens nodig van de eventueel deelnemende groepen. Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij Yvonne van Holland, comité 4/5 mei in Wageningen: tel. 0317-492596, e-mail yvonne.van.holland@wageningen.nl

Begin april ontvangen de deelnemers alle informatie omtrent het programma, tips voor het ophalen e.d.

NIEUWS VAN HET STEDENCONTACT

Zevenaar gaat naar Consumentenbeurs in Weilburg.

In de Zevenaarse zusterstad Weilburg wordt van 14 tot en met 17 maart a.s. een grote consumentenbeurs gehouden.

Deze Hessenschau is een initiatief van de Weilburgse VVV en wordt om de twee jaar georganiseerd. Er wordt aan deelgenomen door meer dan 150 bedrijven en instellingen en het bezoekersaantal beweegt zich in een permanent stijgende lijn (in 2001 passeerden ca. 30.000 mensen de poorten van het beurscomplex aan de Lahn in Weilburg).

Op initiatief van VVV-directeur Knut Rehn zal de gemeente Zevenaar dit keer ook weer op de beurs aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van het Zevenaars Comité voor het stedencontact zullen acte de présence geven op het "gemeenteplein" van de beurs. Aan de bezoekers wordt informatie verstrekt over Zevenaar (voorzieningen, bedrijfsleven etc.) en haar omgeving (toeristische attracties in de Liemers en Arnhem e.o. zoals bijvoorbeeld de Hoge Veluwe).

Met het oog op dit laatste wordt voor deze beurs ook samengewerkt met de VVV Arnhem, de Zuid-Veluwe & de Liemers.

RAADSCOMMISSIES

De openbare vergadering van de raadscommissie WELZIJN wordt gehouden op MAANDAG 10 MAART 2003 in het gemeentehuis (raadzaal). Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:

Deel 1
1. Opening
2. Mededelingen portefeuillehouders
3. Inspraak
4. Onderwerpen commissieagenda
5. Rondvraag

Deel 2
1. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herhuisvesting speciale basisschool De Schilderspoort
2. Beschikbaar stellen aanvullend krediet t.b.v. verwijderen Warmte Kracht Koppeling-installatie en vervangen c.v. installatie Lentebad.

De openbare vergadering van de raadscommissie GRONDGEBIED wordt gehouden op WOENSDAG 12 MAART 2003 in het gemeentehuis (raadzaal) Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:

Deel 1

1. Opening
2. Mededelingen portefeuillehouders
3. Inspraak
4. Onderwerpen commissieagenda
5. Rondvraag

Deel 2
1. Startnotitie "Actualisatie beleidsplan stedelijk groen" 2. Notitie "Uitbreiding vismogelijkheden in Zevenaar" 3. Beschikbaar stellen krediet aanpassing bewegwijzering 4. Vaststellen woningbouwprogramma 1995-2005; planningslijst 2003 5. Voorbereidingsbesluit Rosorum
6. Beschikbaar stellen krediet duurzame Energie Scan Plus Zevenaar 7. Jaarrekening 2001 en ontwerpbegroting 2003 van de Milieusamenwerking regio Arnhem (MRA)

De openbare vergadering van de raadscommissie ALGEMENE ZAKEN wordt gehouden op DONDER-DAG 13 MAART 2003 in het gemeentehuis (raadzaal) Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:

Deel 1
1. Opening
2. Mededelingen portefeuillehouders
3. Inspraak
4. Onderwerpen commissieagenda
5. Rondvraag

Deel 2
1. Aanpassing functie van raadsgriffier inclusief verlenging van de tijdelijke benoeming
2. Fusie IZA Nederland met Zorgverzekeraar VGZ
3. Vaststellen Archiefverordening Zevenaar 2003 4. Brandpreventiebeleid bestaande gebouwen
5. Aanplakbeleid
6. Uitvoering Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

FIETSKIJKDAG POLITIE DE LIEMERS

Elke 1^e donderdag van de maand kunnen mensen op het politiebureau van Zevenaar komen kijken of de fiets die ze zijn kwijtgeraakt soms ergens in de Liemers is aangetroffen en mogelijk bij deze gevonden fietsen staat. De fietsen zijn afkomstig uit de gehele Liemers, te weten de gemeenten Angerlo, Didam, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.
De eerstkomende fietskijkavond is op DONDERDAG 6 MAART 2003 van 18:00 TOT 19:30 UUR.
Het politiebureau is gevestigd aan de Zonegge 24-04 te Zevenaar

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Alle lege spuitbussen kunnen gewoon in het restvak van uw duobak worden geworpen. De spuitbus zelf is immers slechts een verpakking.

Zit er nog een restje van een product in dat Klein Chemisch Afval (KCA) is, dán dient u de bus in te leveren bij het aanbiedstation. Dit is alleen het geval als op de spuitbus het logo met de doorgekruiste afvalbak staat.

In de meeste gevallen gebruikt u als consument niet-KCA-producten, onder andere deodorant en haarverzorgingsmiddelen. Alleen deze spuitbussen kunnen ook met inhoud in het restvak van de duobak worden gegooid.

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Wilt u svp plastic folies verwijderen. Papier van bedrijven wordt niet meegenomen.

Datum

Wijk/Plaats

Inzamelaar

Zaterdag 8 maart

Oud Zevenaar

harmonie Sint Martinus

Zaterdag 8 maart

Ooij/Zuidspoor

CV De Schuumkoppen

Dinsdagavond 11 maart

Lentemorgen 1/Zonegge 7-14

CV De Griethtreejers

Woensdagavond 12 maart

Heerenmäten

harmonie Sint Franciscus

Woensdag 12 maart

Schaapsdrift, De Horst, Bloemenkamp,
t Grieth, flats Bergvrede, Meidoornflat/ Hooge Bongert

schutterij Sint Andreas

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen lichte bouwaanvragen week 8/2003:

-
Middag 18, aanbouwen serre

Ingekomen reguliere bouwaanvragen week 8/2003:

-
Tussen Methen en Groeneweg, plaatsen geluidsscherm

Ingekomen lichte bouwaanvragen week 9/2003:

-
Zonegge 07-02, bouwen van een serre

De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.

Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

BESLUITEN

Verleende reguliere bouwvergunningen week 8/2003:
-
Didamsestraat 2a, interne verbouwing winkel

Verleende bouwvergunningen week 9/2003:

-
Anjerstraat 9, uitbreiden van de woning

- Edisonstraat 48, uitbreiden van een slachthal
- Aerdtseweg ongenummerd, bouwen van een veetunnel
Verleende sloopvergunning week 9/2003:

-
Kerkstraat 27, verwijderen wandbekleding en leidingwerk

Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar


- mw. M. Nas, vergunning voor het plaatsen van een lichtreclame aan het pand aan de Marktstraat 18 te Zevenaar;

- Bogaarts Vastgoed BV, vergunning voor het hebben van een uitrit van het perceel Mercurion 10 (bouwkavel 14) naar de openbare weg;
- mw. C.T. Dercksen-Van Wel, vergunning voor het hebben van een uitrit van het perceel Kampstraat 1a naar de openbare weg;
- de heer L Rongen, vergunning voor het hebben van twee uitritten van het perceel Mercurion 22 naar de openbare weg;

- Aannemersbedrijf Verkerk, vergunning voor het hebben van een uitrit van perceel Hunneveldweg 16 t/m
64 (even nrs.) naar de openbare weg;

- Operettevereniging Amicitia,vergunning voor het plaatsen van aankondigingborden in de periode van 8 t/m 22 maart 2003;
- Stichting Gemeenschappelijk Karnaval Boemelburcht, vergunning voor het houden van een carnavalsoptocht door Zevenaar op zondag 2 maart 2003 van 13.00 tot 15.45 uur en het voortbrengen van muziek op zaterdag 1 maart 2003 op het Raadhuisplein om 14.00 uur;
- Optochtcommissie Jeugdcarnaval Babberich, vergunning voor het houden van optocht door Babberich op zondag 2 maart 2003 vanaf 13.00 uur:

Drank-&Horecawet:

- de heer Staring, namens eetcafé De Huuskamer, café De Schuur en café The Old Rooster, ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken middels één gezamenlijke buitentap in de Weverstraat te Zevenaar op zondag 2 maart 2003 van 11.00 18.00 uur en op maandag 3 maart 2003 van 9.00 19.00
uur;

Kapverordening:

- Waterschap Rijn en Ijssel, vergunning voor het kappen van 2 wilgen aan de Babberichseweg te Zevenaar met een herplantplicht voor 2 bomen;
- Stichting Volkshuisvesting Zevenaar, vergunning voor het kappen van 30 bomen op locatie Display te Babberich met een herplantplicht voor 15 bomen.

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd. Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Deel: ' Gemeente Zevenaar openbare bekendmakingen '
Lees ook