Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer gaat door met herontwikkeling Palenstein

Het college heeft eergisteren besloten om de raad voor te stellen door te gaan met de herontwikkeling van de wijk Palenstein met sloop en nieuwbouw als kernactiviteiten. Volgens het college blijven de ambities voor herontwikkeling Palenstein gehandhaafd.

De directe aanleiding is de brief van 28 maart j.l. van de samenwerkende corporaties in de joint venture "Nieuw Palenstein" waarin zij aangeven binnen de kaders van het overeengekomen concessiemodel (het corporatiebezit) de herontwikkeling van Palenstein (gelet op de omvang van het negatieve exploitatiesaldo) vorm te geven. Overigens stellen de corporaties dat de intentieovereenkomst van 2000 met de gemeente het vertrekpunt blijft voor de herontwikkeling van Palenstein.

Het college ziet diverse mogelijkheden om plannen voor de herontwikkeling van Palenstein te verbeteren. Het college geeft aan dat er diverse keuzen tot optimalisatie zijn en door een fasering een betere risicospreiding kan komen. Het college wijst erop dat de herontwikkeling verder strekt dan het concessiegebied alleen, ook de scholendriehoek, het winkelcentrum, het station, de kantoren en de infrastructuur worden meegenomen in het herontwikkelingstraject. Het college vraagt mandaat om op korte termijn contact op te nemen met de woningcorporaties en overige belanghebbenden om stapsgewijs de herontwikkeling van de hele wijk Palenstein vast te leggen. Hiervoor wil het college afspraken maken over haar regierol in de projectorganisatie, de financiele onderbouwing, planontwikkeling en de mogelijke gefaseerde uitvoering.

Tijdens de vergadering van de commissie Stadswerken van 4 juni a.s. zal over het collegevoorstel informatief worden gesproken. De feitelijk behandeling vindt plaats tijdens de vergadering van de commissie Stadswerken op 2 juli a.s. De commissie Stadswerken organiseert in de tussentijd een hoorzitting om de diverse belanghebbende organisaties bij de herontwikkeling Palenstein te horen. De Gemeenteraad zal tijdens haar vergadering op 15 juli a.s. besluiten.

Bijlage: Advies 020390, versie 29-5-2002, Stand van zaken herontwikkeling Palenstein.

Laatste wijziging: 31-05-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Zoetermeer gaat door met herontwikkeling Palenstein '
Lees ook