Gemeente Zwijndrecht

Kapvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 05 september 2001 vergunning verleend voor het kappen van de volgende boom staande op gemeentegrond:


*


1 meidoorn,
staande in het heestervak naast het perceel Abraham Kuypersingel 39. De meidoorn wordt gekapt, aangezien deze boom de lichtinval in de tuin van bedoeld perceel belemmert door de geringe (2 m1) afstand tot de erfafscheiding.

Informatie
Als u meer wilt weten over de verleende vergunning, dan kunt u contact opnemen met

de heer T.H. Rietveld
telefoonnummer (078) 620 67 16.

Bezwaar
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking d.d. 06 september 2001 een bezwaarschrift indienen bij het

college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Commissie Bezwaar- en beroepschriften Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Als u bezwaar hebt ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening (= voorlopig oordeel van de rechter) te vragen bij de

President van de arrondissementsrechtbank
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht.

U bent in dat geval een recht verschuldigd van f 225,- / EURO 102,10 voor natuurlijke personen (individuen) en f 450,- / EURO 204,20 voor rechtspersonen (bijv. bedrijven). In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale uitkeringen, zijn natuurlijke personen een bedrag verschuldigd van f 60,- / EURO 27,23.

Het bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en dienen verder tenminste te bevatten:


*

de naam en het adres van de indiener;

*

de dagtekening;

*

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift of het verzoek om voorlopige voorziening is gericht;
*

de gronden van het bezwaar of van het verzoek om voorlopige voorziening.

Zwijndrecht, 05 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Zwijndrecht kapvergunningen '
Lees ook