Gemeente Nieuwegein

Gemeentebegroting 2002
Het college biedt de gemeenteraad van Nieuwegein de laatste begroting van deze raadsperiode aan (in maart zijn er gemeenteverkiezingen). Het meerjarenbeeld van de begroting is voor het eerst sinds enkele jaren positief. Door het vorig jaar gelanceerde ombuigingsprogramma R U I M T E maken, meevallende rijksbijdragen en een sobere begrotingsvoorbereiding begint het jaar 2002 met een positief begrotingssaldo. Binnen de beschikbare budgettaire ruimte doet het college voorstellen aan de raad voor grote investeringen in de kwaliteit van de stad, in de kwaliteit van de sociale infrastructuur en in de gemeentelijke dienstverlening. Het college hoopt hiermee de vorig jaar ingezette lijn naar een menselijke stad met een moderne dienstverlening een extra impuls te geven.

In deze beleidsbegroting blikt het college terug op de realisatie van het collegeprogramma en geeft zij lijnen aan waarvan zij meent dat die in de (nabije) toekomst een belangrijke rol gaan spelen. In haar terugblik noemt het college als belangrijke resultaten:
-het op orde brengen van de gemeentelijke financiën
-het project Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) gericht op verbetering van de openbare
buitenruimte

-verbetering van de verkeersinfrastructuur en van de binnenstadsplannen.

Het college ziet als belangrijke onderwerpen voor de toekomst:
-bestuurlijke vernieuwing (er komt een nieuwe gemeentewet die het lokale bestuur voor de
toegankelijker en daardoor interessanter moet maken voor de burgers)
-het veiligheidsbeleid

-de vergroting van de leefbaarheid in de wijken
-een levendig stadshart

-een heroriëntatie op de regionale samenwerking
Nieuw beleid
In de beleidsbegroting wordt een geactualiseerd beeld gepresenteerd van de begroting van de gemeente Nieuwegein. Het totale budget van de gemeente is ruim 250 miljoen ( 115 miljoen) en de begroting 2002 sluit met een overschot van circa 58.000 ( 26.000). In de begroting is een bedrag van circa 500.000 ( 225.000) opgenomen als ruimte voor nieuw beleid. De ruimte is ingevuld op basis van bestuurlijke wensen, wensen van verenigingen, instellingen en politieke partijen uit Nieuwegein en wensen vanuit de ambtelijke organisatie. Het college stelt aan de raad voor, dit budget onder andere te gebruiken voor de inzet van stadswachten als buitengewoon opsporingsambtenaar, voor een actief handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht, jongeren- en scholierencafes, het project Samen eruit (gericht op het verminderen van eenzaamheid bij ouderen), activiteiten voor mensen met dementie en hun partners en voor jeugdparticipatie.

Ombuiging
Het ombuigingsprogramma R U I M T E maken is niet alleen opgezet om de gemeente weer een gezond financieel perspectief te geven, maar ook, en misschien wel vooral, om de gemeente de ruimte te geven zaken op te pakken waarvoor geen geld was. Voor volgend jaar heeft het college hiertoe een budget beschikbaar van circa 2 miljoen ( 945.800). Het college stelt voor dit geld onder meer aan te wenden om een start te maken met het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte gericht op de verbetering van de kwaliteit van de openbare buitenruimte, voor de automatisering van de Sociale Dienst, culturele ontwikkelingen voor de (Binnen)stad, de herinrichting van Fort Vreeswijk en voor de uitvoering van het project Vreeswijk-Zuid. Daarnaast heeft het college geld vrijgemaakt voor de aanleg van fietspaden langs de Hollandhaven en de Structuurbaan voor een bedrag van 6,9 miljoen (zon 3 miljoen).

Belastingen
Bij de Voorjaarsnota 2001 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein ingestemd met een verhoging van de onroerende-zaakbelasting (OZB) 2002 met 3,2%. Dit betekent concreet dat de onroerende-zaakbelasting in 2002 ook 3,2% meer moet opleveren. Aangezien de tarieven OZB voor 2001 te laag zijn vastgesteld, is de werkelijke opbrengst in 2001 minder geweest dan geraamd. Bij de hertaxatieronde heeft het college het risico van een lagere opbrengst bewust ingecalculeerd. Voor 2002 heeft het college het tarievenvoorstel zodanig gewijzigd dat de tarieven weer op het juiste niveau zijn.

Euro
Voor het bepalen van de tarieven heeft het college de bedragen voor 2002 in guldens berekend, waarna deze zijn omgerekend naar de Euro. Hierbij zijn, zoals in de legesverordening staat, vervolgens de bedragen uit praktische overwegingen soms naar boven of beneden afgerond op 5 cent, dan wel hele euros. Per saldo levert dit geen financieel voor- of nadeel voor de inwoners dan wel de gemeente op. In de raadsvergadering van december worden de nieuwe belastingtarieven vastgesteld. De voorgestelde tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting, paspoorten en rijbewijzen vindt u in het bijgaande overzicht.


---

Invoerdatum 15-10-2001

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Gemeentebegroting 2002 Nieuwegein '




Lees ook