Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 21 (datum mededeling: 27 mei 1999):

Bouwvergunningen

Kapvergunningen
Inspraak plannen winkelcentrum

Bestemmingsplannen

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen/aanlegvergunningen
- Aartseveen 52, vergroten woning.

- Karwij 60, plaatsen schutting.

- Roodzwenk 36, plaatsen puntdak op garage.
- Wakkerendijk 156, bouwen serre.

- Wezeboom 16 en 18, plaatsen dak op bestaande garage en vergroten carport.

- Witbol 11, vergroten woning en plaatsen dakkapel.
- Tegenover Wakkerendijk 238 en 238a, sectie I, nummer 413, plaatsen mest- en kuilplaat.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Goyergracht Zuid 41b, vergroten dubbele garage.
- Roerdomp 15, plaatsen dakkapel. Kapvergunningen

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Fazantenhof 126, 1 Amerikaanse eik.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Inspraak plannen winkelcentrum

Vanaf vrijdag 28 mei tot en met donderdag 24 juni 1999 ligt de stedenbouwkundige opzet voor het bouwen van een winkelcentrum met woningen op gronden oostelijk van de Zuidersingel, voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u uw schriftelijke inspraakreactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ter inzage

Van vrijdag 28 mei t/m donderdag 24 juni 1999, ligt bij de sector VROM van het gemeentehuis ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Wakkerendijk/Meentweg, wijzigingsplan ex artikel 4, lid 8. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de beëindiging van het agrarisch bedrijf Wakkerendijk 154.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen dit wijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


28 maart 1999, 5 april 1999 (Tweede Paasdag), 11, 18 en 25 april 1999,
2, 9, 16 en 24 mei 1999 (Tweede Pinksterdag), 14 november 1999, 5 en
12 december 1999 van de A1 is gelegen; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Zondag 10 oktober 1999
Deze ontheffing geldt allen in het gedeelte van de gemeente dat ten westen van de A27 en ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes week 21 '
Lees ook