Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 22 (datum mededeling: 03 juni 1999)

Bouwvergunningen
Bestemmingsplannen

Een uitnodiging voor de toekomst, Eemnes in 2020 Bekendmaking Milieu
Activiteiten tijdens de eeuwwisseling


* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Everserf 11, plaatsen overkapping.

- Kruising Bramenberg-Vlierberg, bouwen bedrijfshal/kantoorgebouw.
- Wakkerendijk 1, bouwen berging.

- Wakkerendijk 29, plaatsen jongveestal.

- Wolfstedelaan 24, vergroten woning.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Scholekster 93, plaatsen dakkapel.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met dit besluit kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

1 Laarderweg 21, bouwen erker.

2 Molenweg 21a, plaatsen berging.

3 Ploeglaan 78a, bouwen berg-bezinkbassin.

4 Rietgors 45, vergroten carport.

5 Rietgors 70, vergroten woning.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. De bouwplannen, genoemd bij punt 2 t/m 5, liggen vanaf 4 juni 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Het bouwplan, genoemd bij punt 1, ligt vanaf 4 juni 1999 gedurende 4 weken ter inzage. Gedurende de genoemde termijnen kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Een uitnodiging voor de toekomst, Eemnes in 2020

Hoe willen we in 2020 wonen? Waar en hoe willen we werken, recreëren en sporten?
Hoe gaan we om met de natuur en het landschap?
Hoe houden we Eemnes bereikbaar en leefbaar?
Welke identiteit willen we dat Eemnes in de toekomst uitdraagt? Het gemeentebestuur wil deze toekomstvisie in samenspraak met de inwoners, verenigingen en andere geïnteresseerden ontwikkelen. Om in een breed verband over deze vragen te discussieren is een openbaar debat gepland in het sportcentrum De Hilt op donderdag 1 juli 1999 om
20.00 uur. Ook u kunt dus een bijdrage leveren aan de toekomst van Eemnes.

Milieu

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken vallen onder de milieuregelgeving en dienen een vergunning van de overheid te hebben.
Sinds 1993 spreekt men van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer ofwel een milieuvergunning. Voor diverse branches die een geringe milieubelasting hebben zijn op grond van de Wet milieubeheer zogenaamde Algemene Maatregelen van Bestuur opgesteld die algemene regels bevatten voor de bedrijven in die branche. Voor deze bedrijven vervalt de vergunningsplicht maar dient men zich te houden aan de algemene regels van het besluit.
De hierna volgende besluiten zijn momenteel van kracht:
- Het Besluit tandartsenpraktijken milieubeheer;
- Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer;
- Het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer;
- Het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.

Het Gewest Eemland beschikt over speciale formulieren voor meldingen op grond van deze besluiten. Ook in het geval van wijzigingen van de inrichting of van de werkzaamheden dient een dergelijke melding te worden gedaan.
De volgende ontwerp-besluiten zijn in voorbereiding:
- Het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer;
- Het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer;
- Het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.

Naar verwachting zullen genoemde ontwerp-besluiten in het eerste kwartaal in werking treden.

Voor meer informatie over de besluiten op grond van de Wet milieubeheer of het aanvragen van een milieuvergunning kunt u terecht bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, tel. 033-4694400. De gemeente Eemnes beschikt overigens ook over een algemene voorlichtingsbrochure over het aanvragen van een milieuvergunning. Deze brochure is af te halen bij het gemeentehuis. Ook is er op het gemeentehuis bij de sector VROM een kort overzicht voorhanden van de diverse genoemde besluiten en welke bedrijven er in principe onder vallen.

Activiteiten tijdens de eeuwwisseling

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat aanvragen of ontheffing voor evenementen in de meest ruime zin van het woord, zoals feesten, samenkomsten, optochten, muziekuitvoeringen, activiteiten op straat etc. tijdens de eeuwwisseling
voor 15 september 1999 bij het gemeentebestuur moeten worden ingediend.

Wanneer de verzoeken niet voor 15 september worden ingediend, zal geen medewerking meer kunnen worden gegeven.

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


28 maart 1999, 5 april 1999 (Tweede Paasdag), 11, 18 en 25 april 1999,
2, 9, 16 en 24 mei 1999 (Tweede Pinksterdag), 14 november 1999, 5 en
12 december 1999 van de A1 is gelegen; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Zondag 10 oktober 1999
Deze ontheffing geldt allen in het gedeelte van de gemeente dat ten westen van de A27 en ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes week 22 1999 '
Lees ook