Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 27 (datum mededeling: 8 juli 1999)

Bouwvergunningen
Bestemmingsplannen

Wet milieubeheer
Sluiting gemeentehuis
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis


* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Wervingsactie vrijwillige Brandweer Eemnes
* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 27

Bouw- en sloopplannen

Voornemen tot verlenen van een sloopvergunning. Ingevolge het bepaalde in artikel 7 van de monumentenverordening ligt vanaf 9 juli 1999 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM de aanvraag om een sloopvergunning voor een deel van de garage op het perceel Oud Eemnesserweg 13. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van de sloopvergunning indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Laarderweg 128, plaatsen schuur.

- Wakkerendijk 222, vergroten schuur en woning.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Meentweg 131, plaatsen plastic tunnelkas.
- Roodzwenk 36, vergroten woning en veranderen garage.
- Wakkerendijk 242, bouwen machine opslag en stalling kleinvee.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de sector VROM bij de heer Van Oortmarssen voor sloop- en bouwplannen.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

1. Everserf 1, plaatsen overkapping.

2. Laarderweg 132, plaatsen tuinhuisje.

3. Meeuwiskamp 26, vergroten woning.

4. Schilderskamp 1, bouwen speelhut.

5. Wakkerendijk 1, uitbreiden berging.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. De bouwplannen liggen vanaf 9 juli 1999 voor een ieder ter inzage bij de sector VROM, de plannen genoemd onder nummers
1 t/m 4 gedurende twee weken en de plannen genoemd onder nummer 5 gedurende 4 weken. Gedurende deze termijnen kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikkingen
De ambtelijk secretaris van het Gewest Eemland deelt namens burgemeester en wethouders van Eemnes mede, dat er aanvragen voor vergunningen ingevo-ge de Wet milieubeheer zijn ontvangen van:
- aanvrager: Ocrietfabriek en Handelsmaatschappij B.V., Eemweg 108 te Eemnes; om een de gehele inrichting omvattende vergunning voor het veranderen en in werking hebben na die verandering voor het vervaardigen en verhandelen van aan-rechtbladen (recht en hoek), toilettafels, douchebakken, e.d. uit gereconstrueerde steen (een mix van kwartskorrels steenslag gebonden met een polyestherhars) op het perceel Eemweg 108 te Eemnes; procedurenummer: WM 98.1023.
- aanvrager: M.J. Seldenrijk, Wakkerendijk 61 te Eemnes; om een de gehele inrichting omvattende vergunning voor het veranderen en in werking hebben na die verandering voor het houden van melkvee en schapen op het perceel Wakkerendijk 61 te Eemnes; procedurenummer: WM
99.1015.

Het voornemen is om de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften worden verbonden, ter bescherming van het milieu.

Bedenkingen
Een ieder kan tot 9 augustus 1999 schriftelijk duidelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen tegen het voornemen de gevraagde vergun-ningen te verlenen.

Uw bedenkingen richt u aan: het college van burgemeester en wethouders van Eemnes p/a afdeling Milieu Gewest Eemland Postbus 4000 3800 EA Amers-foort. Dege-ne die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Daarnaast kunt u verzoeken om in de gelegenheid te worden ge-steld tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van een beschikking. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden mondeling gemoti-veerde bedenkingen in te brengen. Het verzoek voor een dergelijke bi-een-komst kan tot 9 augustus 1999 worden ingebracht bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, telefoon 033-4694400.

Degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking, kunnen later beroep instellen bij de Raad van State. Dit is ook mogelijk voor hen die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, en voor hen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht in de beschik-king ten opzichte van het ontwerp.

Inzage van stukken
De ontwerpbeschikkingen en alle daarop betrekking hebbende stukken kunt u inzien van 9 juli 1999 tot 9 augustus 1999. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, Molenstraat 2 te Amersfoort en bij sector Vrom, van de gemeente Eemnes, Laarderweg
24a te Eemnes.
U kunt op beide plaatsen terecht tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunnen de stukken slechts na afspraak worden ingezien. Eventueel kan er door afdeling Milieu van het Gewest Eemland een toelichting worden gegeven. Voor het maken van een afspraak en/of een toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, tele-foon 033-4694400.

Sluiting gemeentehuis
Vrijdag 16 juli a.s. zijn het gemeentehuis en het Eemnesser gedeelte van de gemeentewerf gesloten in verband met de jaarlijkse uitgaansdag van het personeel. Voor de burgerlijke stand kunt u terecht bij de basisadministratie in het gemeentehuis van 08.30-08.45 uur.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
In verband met de zomervakantie is het gemeentehuis vanaf 26 juli op maandag geopend van 09.00-12.00 uur en van 14.00 -16.00 uur. Vanaf 6 september zijn wij op maandag weer geopend van 09.00-12.00 en van 14.00-20.00 uur.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes week 27 1999 '
Lees ook