Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 45

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Eemweg t.o. 104, bouwen ligboxenstal.

- Scholekster 63, bouwen garage/berging.

- Troeveveen 23, vergroten woning.

- Wolfstedelaan 24, vergroten woning

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeersmaatregelen genomen:

1. door verwijdering van de borden G11 en G12, zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV 1990; het verplichte fietspad in het Wilgenpad en langs Noordersingel 12 op te heffen;


2. door plaatsing van borden G12a, G12b, zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV 1990, een fiets/bromfietspad in te stellen op het Wilgenpad en langs de Noordersingel 12.


3. door het verwijderen van het bord C15 op de Zuidersingel, zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV 1990, het verbod voor fietsers en bromfietsers om van de Zuidersingel 2 richting de Verlegde Laarderweg te rijden op te heffen;


4. door plaatsing van het bord C14 ter hoogte van Zuidersingel 2, zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV 1990, een verbod voor fietsers in te stellen om van de Zuidersingel 2 richting de Verlegde Laarderweg te rijden.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 12 november 1999 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Nieuwe gemeentegids

Inmiddels is de nieuwe gemeentegids huis aan huis verspreid. Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen dan kunt u deze alsnog afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de volgende raadsbesluiten per 1 november
1999 zijn vastgesteld:

I- Vaststelling van de Begroting 2000

II- Subsidieplafond
Met het vaststellen van de begroting is tevens het voor het jaar 2000 voor subsidie beschikbare bedrag (subsidieplafond) vastgesteld. De verdeling van de subsidiegelden vindt plaats aan de in de overzichtslijst genoemde instellingen en bestemmingen, met dien verstande dat het per instelling / bestemming opgenomen subsidiebedrag niet wordt overschreden. Het overzicht van de subsidies is als bijlage opgenomen in de begroting.

III- Vaststelling van de tariefswijzigingen van de navolgende verordeningen voor het jaar 2000:

* Hondenbelasting:

- voor elke hond fl. 135,00 (was fl. 127,80) en
- meerpersoonshuishouden fl. 405,00 (was fl. 383,40).


* Afvalstoffenheffing:

- alleenstaande fl. 375,00 (was fl. 354,00) en
- meerpersoonshuishouden fl. 447,00 (was fl. 423,00).


* Onroerende-zaakbelastingen; voor elke fl. 5.000,00 waarde in het economische verkeer bedraagt de:

- gebruikersbelasting fl. 4,93 (was fl. 4,35) en de
- eigenarenbelasting fl. 6,15 (was fl. 5,43).


* De Begrafenisrechten en de tarieven in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening zijn verhoogd met 2,25% inflatiecorrectie.


* Enkele tarieven zijn:

- Europese identiteitskaart (=rijkstarief) fl. 38,25 (was fl.
36,50).

- Paspoorten vanaf 16 jaar:
Wintertarief (01.10/31.03) fl. 92,00 (was fl. 90,00). Zomertarief (01.04/30.09) fl. 117,50 (was fl. 115,00).
-Rijbewijs fl. 52,50 (was fl. 51,50).

-Uittreksel bevolkingsregister fl. 9,50 (was fl. 9,00).

De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2000.

De raadsbesluiten, de verordeningen en begroting liggen kosteloos ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


14 november 1999, 5 en 12 december 1999; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes week 45 '




Lees ook