Gemeente Eemnes

* Gemeenteberichten week 52

* Eemnes en het millenniumprobleem

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen
- Patrijzenhof 209, vergroten woning.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen
- Hasselaarlaan 1, vernieuwen dakkapel.
- Laarderweg 86d, vergroten woning en plaatsen carport. - Wakkerendijk 42, vernieuwen bijgebouw.
- Wakkerendijk 154, splitsen van een woning. - Zaadkorrel 14, bouwen garage.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan
- Hasselaarlaan 32, vergroten woning

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan.
Deze bouwplannen liggen vanaf 31 december 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Eemnes en het millenniumprobleem

Hoe Eemnes het millenniumprobleem aanpakt

Wat is het probleem
We hebben nog maar een paar dagen te gaan tot de jaarwisseling. Veel is geschreven en gezegd over de problemen die zich tijdens de overgang naar het nieuwe jaar kunnen voordoen. Problemen die zich kunnen voordoen omdat apparaten en voorzieningen er op dat moment mee ophouden.
Misschien valt de elektriciteit uit, heeft u geen stromend water meer en kunt u niet meer telefoneren. Dit betekent dat o.a. uw verwarming het niet meer doet, u geen licht heeft en de televisie en radio dienst weigeren. Omdat iedereen dezelfde problemen heeft zal het lastig zijn om daarvoor hulp te krijgen en zult u zich in eerste instantie zelf moeten zien te redden.

In de afgelopen maanden is veel werk verzet om de kans op storingen zo klein mogelijk te maken. De verwachtingen nu zijn dat het met de uitval van voorzieningen tijdens de jaarwisseling 'wel mee zal vallen'. Echter, het risico van storingen blijft bestaan.

Daar komt bij dat deze jaarwisseling naar verwachting met meer feestgedruis gepaard zal gaan dan normaal bij jaarwisselingen het geval is. Er zullen meer mensen op straat zijn en de kans op overlast is daardoor groter.

Hoe gaan we het millenniumprobleem te lijf
Wanneer zich een complete storing van het telefoonnet voordoet, zijn ook de hulpverleningsdiensten zoals de ambulance, politie en brandweer niet meer bereikbaar. En om dat te voorkomen heeft de gemeente in samenspraak met de brandweer en de politie een aantal (nood)maatregelen getroffen. Deze houden kort gezegd het volgende in:

Centraal meldpunt calamiteiten in brandweerkazerne De situatie kan zich voordoen dat de telefoon uitvalt en u toch dringend de politie, ambulance of brandweer nodig heeft. In dat geval kunt u naar de brandweerkazerne aan de Noordersingel 2a lopen of rijden en daar uw verzoek om hulp doen.
De brandweerkazerne beschikt over noodstroomvoorziening en is tijdens de jaarwisseling bezet met voldoende mensen om burgers te woord te staan, meldingen om hulpverzoeken aan ambulance en politie door te geven en ingeval van een brand direct uit te uitrukken.

Noodopvang in het gemeentehuis
Ook het gemeentehuis beschikt over een noodstroomvoorziening, maar zal in de nacht van de jaarwisseling gesloten zijn. Bij langdurige uitval van de stroom en ernstige koude zal in het gemeentehuis de kachel blijven branden. Indien die situatie zich voordoet, zal het gemeentehuis worden opengesteld voor burgers die zich thuis niet meer warm kunnen houden en ook niet terecht kunnen bij buren, familie of kennissen. Voor hen is er dan de mogelijkheid om zich in het gemeentehuis op te warmen. De medewerkers van de gemeente die hierin een taak hebben zullen tijdens de jaarwisseling oproepbaar zijn.

Alarmnummer 1-1-2 alleen bellen bij spoedeisende hulp Afgaande op ervaringen en verwachtingen zullen de hulpverleningsdiensten tijdens nacht van de jaarwisseling hun handen vol hebben aan zaken als: ongevallen als gevolg van vuurwerk, ordeverstoringen, verkeersongevallen en brand.
De alarmcentrales zullen die nacht mogelijk erg veel meldingen moeten verwerken en daarom wordt u gevraagd dit nummer alleen te bellen wanneer u spoedeisende hulp van ambulance, politie of brandweer nodig heeft.
Voor vragen om informatie of toelichting kunt u daar dus niet terecht!

Wanneer 1-1-2 overbelast is
In het geval u bij spoedeisende hulp géén verbinding kunt krijgen met 1-1-2 kunt u ook rechtstreeks bellen naar de brandweerkazerne: telefoon 53 14 292. Van daaruit zullen dan de benodigde diensten worden gealarmeerd.

Meer informatie
Is het vorenstaande u niet duidelijk of wilt u meer informatie dan kunt u daarvoor op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur terecht in het gemeentehuis.
Afdeling voorlichting: telefoon 53 90 602

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes week 52 '
Lees ook