Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 7 (datum mededeling: 18 februari 1999):

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen:

Bramenberg 6, verbouwen bedrijfsgebouw
Goudhaver 29, plaatsen tuinhuis Goyergracht Zuid 9, vergroten woning Jonneveen 39, vergroten woning
Laarderweg 47, vergroten woning
Ruwbeemd 11, vergroten woning
Schootvork 1, plaatsen dakkapel
Simonsveen 37, plaatsen dakkapel
Wakkerendijk 266a, vergroten woning

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Milieu

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes maken bekend dat op
27 augustus 1999 de Interim-wet ammoniak en veehouderij vervalt. Dit heeft voor veehouderijen die niet over een toereikende milieuvergunning beschikken tot gevolg dat na deze datum op grond van de legalisatiebepalingen van de Interim-wet geen vergunningen meer kunnen worden verleend.
In verband met de wettelijke termijnen voor de beoordeling van uw aanvraag, de opstelling van de ontwerptekst, inspraakmogelijkheden en tijdige bekendmaking dient uw eventuele aanvraag voor een milieuvergunning zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 26 februari 1999 bij de gemeente te worden ingediend. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. S.B.W. Hammink, medewerker van de sector VROM van de gemeente Eemnes. Hij is bereikbaar onder nummer 035-5390663.

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben:
1. op de middengeleiders in de Wakkerendijk bij de Eemnesser Vaart, bij het Wilgenpad en bij de Eikenlaan de zijde aan te geven waarop de middengeleider gepasseerd moet worden door het plaatsen van de borden D2 op het begin van de verkeersgeleiders;
2. op de oversteekplaatsen voor fietsers bij het Wilgenpad en bij de Eikenlaan de voorrang te regelen door het plaatsen van borden B6 en haaientanden op de fietspaden;

3. op de wegas van de Meentweg ter hoogte van de Wakkerendijk een doorgetrokken streep van 20 meter aan te brengen.

Dit besluit is genomen ter ondersteuning van de weginrichting van de Wakkerendijk.

Voorts zijn de volgende verkeersbesluiten genomen:
* door plaatsing van de borden E1 een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde van de Zilverschoon tussen de huisnummers 14 en
30;

* door plaatsing van het bord E6 een algemene invalidenparkeerplaats te realiseren naast de zijgevel van De Waag 34.

De genoemde verkeersborden staan in de Wegenverkeerswet bijlage 1 van het RVV 1990.

De verkeersbesluiten liggen vanaf 19 februari 1999 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector VROM. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes '
Lees ook