Gemeente Eemnes* Gemeenteberichten week 11
Bouwplannen
Kapvergunningen

30 km zone Wakkerendijk
Wet milieubeheer

* Uw pand op de juiste waarde geschat

* Opslag van materialen in de polder


* Buurtavond op 20 april 2000


* Eemnes nr.15 in top 20 beste gemeentelijke websites Website uitgebreid


* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Aartseveen 34, plaatsen dakkapel.

- Aartseveen 58, plaatsen tuinhuisje.

- Fazantenhof 37, plaatsen schuur.

- Goyergracht Zd. 23, vergroten woning.

- Jonneveen 25, vergroten schuur.

- Rietgors 2, vergroten woning.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Meentweg 115a, plaatsen kap op schuur.

- Wakkerendijk achter 194a, veranderen stal-berging.
- Wakkerendijk 236, plaatsen schuur.

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Meentweg 47, drie Perenbomen en een Pruimenboom.
Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

30 km zone Wakkerendijk

In het kader van het Verkeersveiligheidplan zijn wij voornemers om tussen de Eemnesser vaart en het begin van de Wakkerendijk (ter hoogte van nr. 1) een 30 km per uur zone aan te leggen. Deze plannen liggen vanaf 17 maart gedurende 2 weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend bij ons college.

Wet milieubeheer

Aanvraag milieuvergunning
Eemweg 31b
een vergunning voor het veranderen van een loods voor opslag van hout Aanvrager: Eemtrans Baarn
Nummer: WM00.1004

Het voornemen is de gevraagde vergunning te verlenen. Van de beschikking om deze vergunning te verlenen is een ontwerp opgesteld. Tot vier weken na 17 maart 2000 kunt u schriftelijk tegen de ontwerp van de beschikking bedenkingen inbrengen.
Uw bedenkingen richt u aan:
Burgemeester en wethouders van Amersfoort
p/a afdeling Milieu Gewest Eemland
Postbus 4000

3800 EA Amersfoort.
In uw brief kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen genoemde termijn kunt u ook vragen om een gedachtewisseling over de ontwerp van de beschikking en tot het mondeling inbrengen van uw bedenkingen daartegen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken, telefoon 033 - 4694400. Bij een gedachtewisseling wordt de vergunningaanvrager eveneens uitgenodigd.
Tijdens kantooruren van 08.00 tot 16.30 uur kunt u de hierboven genoemde stukken inzien bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, Molenstraat 2 te Amersfoort. Buiten kantooruren kunnen de stukken slechts na afspraak worden ingezien. U kunt telefonisch een afspraak maken, telefoon 033 - 4694400. U kunt dit nummer ook bellen als u meer informatie wilt.

Uw pand op de juiste waarde geschat

Algemeen
De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) trad op 1 januari 1995 in werking. Op grond van deze wet moet de gemeente iedere vier jaar alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond binnen het grondgebied van de gemeente taxeren. De resultaten daarvan worden door de gemeente zelf gebruikt, maar de uitkomsten worden ook verstrekt aan het Waterschap en de Belastingdienst. Het eerste WOZ-tijdvak loopt van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000, met als peildatum 1 januari 1995*. De volgende peildatum ligt vier jaar later, dus op 1 januari 1999. Dan moeten alle onroerende zaken opnieuw gewaardeerd zijn; de taxaties daarvoor vinden in 2000 plaats. Dit jaar wordt dus bekeken wat bijvoorbeeld een huis waard was op de peildatum. De uitkomsten daarvan worden gebruikt in het tweede WOZ-tijdvak dat loopt van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004.

* Omdat de gemeente Eemnes toen recentelijk - per 01.01.94 - de onroerende zaken had getaxeerd, mocht de gemeente uitgaan van deze eerdere waardepeildatum in plaats van 01.01.95.
Het taxatieproces
Aan de taxatie is een uitgebreide marktanalyse vooraf gegaan en aan de hand daarvan is een referentiestelsel gemaakt. In 1999 zijn ruim 100 woningen door een taxateur bezocht.
Het referentiestelsel is een boekwerk waarin de verkochte panden zodanig zijn gedocumenteerd (= ingedeeld in groepen), dat deze transacties met de niet-verkochte woningen in de gemeente vergeleken kunnen worden. In dit referentiestelsel zijn voornamelijk woningen opgenomen die rond de waardepeildatum (1 januari 1999) zijn verkocht. Voor de niet-woningen (o.a. winkels, kantoren, industrie, scholen) wordt gekeken naar verkoopprijzen, huurprijzen en bouwkosten. Daarmee heeft de gemeente permanent inzicht in de markt van woningen en niet-woningen. Alle woningen, zowel de eigen woningen als huurwoningen, moeten getaxeerd worden alsof ze op de waardepeildatum beschikbaar waren voor verkoop aan iemand die daar zelf wil gaan wonen.
Dankzij het referentiestelsel kan voor veel woningen de nieuwe WOZ-waarde worden bepaald zonder dat het nodig is de woning van binnen te bekijken. Deze werkwijze kan echter niet in alle gevallen gevolgd worden en is het dus mogelijk dat de taxateur u vraagt of hij de woning van binnen mag bekijken. Ook ten aanzien van huurwoningen kan dit het geval zijn.
U bent overigens niet verplicht de taxateur binnen te laten, maar voor de voortgang en zorgvuldigheid van het taxatieproces is het van belang dat hij in staat wordt gesteld uw pand op te nemen. Met het oog hierop wordt dus wel om uw medewerking gevraagd. Voor alle duidelijkheid: het gaat de taxateur om het pand en niet om uw inboedel!
Wanneer uw pand volgens de taxateur van binnen bekeken moet worden en hij treft u niet thuis, dan benadert hij u in een later stadium om een afspraak te maken. De opdracht voor het uitvoeren van de taxaties is verstrekt aan het bureau WozTaxconsultancy te Hillegom. Dit bureau maakt gebruik van vakbekwame taxateurs, die uiteraard in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Daar mag u trouwens gerust naar vragen.

Wat heeft invloed op de waarde?
Bij de taxatie wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met:
- de ligging van het pand, de buurt waarin het pand ligt
- het bouwjaar van het pand (= jaar waarin het pand is opgeleverd voor bewoning), als het pand of een onderdeel nog in aanbouw is, wordt het jaar van de vermoedelijke oplevering geregistreerd
- de grootte van het pand

- de grootte van de bijbehorende tuin

- het soort pand (flat, met of zonder lift, boven- of benedenverdieping, tussenwoning, hoekwoning, vrijstaand)
- zijn er belangrijke bijgebouwen aanwezig (bijvoorbeeld garage, carport, berging/schuur)

- zijn er bijzondere kenmerken aanwezig, waardoor het pand afwijkt van de meest vergelijkbare panden (bijvoorbeeld dakkapel, serre, uitbouw, dubbel glas)

- zijn er bijzondere omstandigheden die van belang zijn voor de waarde (bijvoorbeeld bodemverontreiniging, rijksmonument, achterstallig onderhoud).

Gevolgen taxatie
De nieuwe taxatiewaarde wordt in het begin van het jaar 2001 bij 'WOZ-beschikking' aan u meegedeeld. De WOZ-beschikking is dus geen aanslag, maar geeft de waarde van de onroerende zaak per 1 januari
1999 aan. Deze waarde wordt dus gebruikt voor de belastingheffing over de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004.
Over de wijze waarop de waarde is bepaald kunt u bij de gemeente informatie opvragen. Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde kunt u daar bezwaar tegen maken. De nieuwe vastgestelde waarde heeft gevolgen voor de heffing van diverse belastingen, want het is duidelijk dat er in de periode tussen de beide waardepeildata (01.01.94 en 01.01.99) sprake is van een (forse) stijging van de aan een onroerende zaak toe te kennen waarde. Het is niet de bedoeling van de gemeente om door de waardestijging meer belastingopbrengsten te verkrijgen. Het uitgangspunt is dat de totale opbrengst van de onroerende zaakbelastingen 2001 gelijk is aan die van 2000. In het algemeen kan worden gesteld dat wanneer de totale waarde van de onroerende zaken in de gemeente met bijvoorbeeld 70% stijgt het tarief met dat percentage wordt verlaagd. Doordat de waardeontwikkeling niet voor elke onroerende zaak gelijk is, kunnen er wel verschillen in de aanslagen komen. Wanneer de financiële positie van de gemeente daar aanleiding toe geeft wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de belastingtarieven aan te passen. Wat de Belastingdienst en het Waterschap met hun tarieven doen is ons nog niet bekend, maar wellicht wordt er in de komende tijd ook door deze instanties nog informatie verstrekt.

Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat het vorenstaande geen gevolgen heeft voor het jaar 2000. Mochten er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u daarvoor tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis, bureau belastingen, telefoon (035) 5390622/624.

De verwachting is dat de taxateurs in de week van 20 t/m 24 maart van start gaan. Zij gaan dan beginnen met de volgende straten: Fazantenhof, Patrijzenhof, Rietgors, Zomertaling, Watersnip, Scholekster, Roerdomp, Vlosseveen, Troeveveen, Schilderskamp, Eemhof, Lambertsveen, Meeuwiskamp, Simonsveen, Smalleveen, Pijlenkamp, Ruiterskamp, Jonneveen, Reijerserf, Willemserf, Aartseveen, Dingenaarserf, Everserf, Geutoomserf

Omtrent het verdere verloop van de taxaties wordt u geïnformeerd in de gemeenterubriek in de BEL en op de gemeentelijke internetsite www.eemnes.nl.

Voor meerdere informatie: J. van der Woude
Bestuurlijke informatie: wethouder A.A.E.M. Grothuizen-Robeers Telefoon 035 - 5390611

Opslag van materialen in de polder

De polder van Eemnes wordt wel eens de mooiste polder van Europa genoemd. Hier zijn wij trots op en daarom willen we deze ook mooi houden.

De laatste tijd valt echter op dat er steeds meer zaken worden opgeslagen. Het gaat dan om de opslag van hooibalen, kuilvoerbalen, landbouwvoertuigen, landbouwwerktuigen, containers, aanhangwagentjes, mest, bouw- en sloopafval en andere opslag.

Dit is op grond van het bestemmingsplan verboden. Vanaf 1 september
2000 zal hier dan ook streng tegen worden opgetreden. Indien na deze datum nog zonder toestemming van de gemeente opslag plaatsvindt, zal een dwangsom worden opgelegd. De dwangsom bedraagt fl. 250,- per dag dat opslag plaatsvindt, met een maximum van fl. 50.000,-.
Wij raden iedereen aan de niet geoorloofde opslag zo spoedig mogelijk te verwijderen en deze verwijderd te houden.

Wij rekenen op uw medewerking.


Buurtavond op 20 april 2000

Het gemeentebestuur wil met de inwoners praten

Verbetering van de leefbaarheid in de buurt
Vorig jaar heeft het bureau Intomart onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. Daarbij viel ons op dat de 'sociale kwaliteit' in de gemeente voor verbetering vatbaar is. Wij zijn van mening, dat deze kan worden verbeterd, wanneer ook uw relatie met het gemeentebestuur beter is.
Om die reden is besloten om dit jaar buurtavonden voor de bewoners in de gemeente te houden met als doel het versterken van de contacten met het bestuur. Het is de bedoeling een drietal avonden, verdeeld over het jaar, te organiseren zodat iedere inwoner de gelegenheid krijgt met het gemeentebestuur in contact te komen en informatie over allerlei zaken te verkrijgen. Wij hebben de gemeente daarbij ingedeeld in de buurten: Raadhuislaan/Zuidbuurt, Noordbuurt en overige wijken/straten.

Uitnodiging buurtavond
Voor de eerste avond op 20 april a.s. nodigen wij uit de bewoners van de Raadhuislaan / Zuidbuurt. Dit is het gebied, dat omsloten wordt door de wegen Zuidersingel, Laarderweg en Wakkerendijk, inclusief het bedrijventerrein.
Voor de duidelijkheid: de woningen van de Laarderweg zuidzijde worden daartoe wel en die van de Wakkerendijk worden daartoe niet gerekend. De avond wordt gehouden in De Hilt aan de Hasselaarlaan en begint om
20.00 uur.

Welke onderwerpen
Tijdens de buurtavond komen enkele hoofdonderwerpen aan de orde. Wij denken daarbij aan de onderwerpen: toekomst Eemnes, verplaatsing winkelcentrum, nieuw dorpscentrum. Welke andere onderwerpen besproken worden is afhankelijk van uw wensen. Wij willen ook die onderwerpen bespreken die het meest genoemd worden en/of het meest typerend zijn voor uw buurt. In verband hiermee vragen wij de voor u van belang zijnde zaken uiterlijk 14 dagen tevoren schriftelijk bij ons aan te melden. Dat kan simpel door een kort briefje aan het gemeentebestuur of te e mailen naar eemnes@eemnes.nl.
Na behandeling van de verschillende onderwerpen en de gestelde vragen is er een informeel samenzijn. Op dat moment is er volop gelegenheid nader kennis te maken en van gedachten te wisselen.
Het vervolg
Na de buurtavond maken wij een selectie van de zaken die tijdens de buurtavond aan de orde zijn geweest en wordt bepaald welke zaken wij aan willen pakken. Dit zal bekend worden gemaakt in de gemeenterubriek.

Het kan zijn dat u door de buurtavond geïnteresseerd raakt om in de toekomst samen met bewoners iets wilt doen ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt, bijvoorbeeld buurtpreventie. Wij zijn bereid u hierbij zonodig te ondersteunen.

Graag hopen wij de bewoners van Raadhuislaan/Zuidbuurt op 20 april a.s. te ontmoeten.


Eemnes nr. 15 in top 20 beste gemeentelijke websites

Blauw New Media Consulting te Rotterdam heeft in opdracht van de Helpdesk Overheid, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in totaal 580 overheidsites beoordeeld. De websites zijn in 18 categorieën ingedeeld, zoals gemeenten, provincies, universiteiten enz.
De websites zijn beoordeeld m.b.v. een checklist, onderverdeeld naar vragen op de onderdelen Internet (interactiviteit, navigatie enz.) en Content.
Uit de rapportage "Internet Monitor Overheidswebsites" van Blauw New Media Consulting blijkt dat Eemnes, van de 158 gemeentelijke sites die on-line zijn, qua inhoud, actualiteit, interactiviteit en servicekwaliteit op de 15e plaats (tussen voornamelijk grote steden) is geëindigd

Het volledige rapport "Internet Monitor Overheidswebsites 1999" is te zien op Internet: www.overheid.nl/helpdesk

Website uitgebreid

Vanaf 10 maart jl. is de website uitgebreid met een zoekfunctie. Had u in het verleden problemen met het opzoeken van bepaalde onderwerpen, dan zijn deze nu voorbij.
Klik op "zoeken"; geef het onderwerp in en klik weer op "zoeken". De computer brengt u precies waar u zijn wilt.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.
Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Deel: ' Gemeenteberichten Eemnes '
Lees ook