Gemeente Voorschoten

Voorlichtingspagina week 25 september-1 oktober

* Gemeentehuis gesloten

* Inspraak nota Koersbepaling

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 17 Wet Ruimtelijke Ordening

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening

* Welstandscommissie
Gemeentehuis gesloten
In verband met de viering van Leidens Ontzet is het gemeentehuis op woensdag 3 oktober de gehele dag gesloten.
Dit geldt zowel voor het gemeentehuis als voor het Uitvoerend Bedrijf en het Servicepunt.

Voor wijziging in het ophalen van uw huisvuil verwijzen wij u naar de Vuilkalender.
Inspraak Nota Koersbepaling
De Nota Koersbepaling is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en is bedoeld als voorbereiding op de integrale herziening van het huidige streekplan Zuid-Holland West. Dat streekplan loopt nog tot 2005 en moet daarom worden vernieuwd.

Voorop staan de kwaliteit van de leefomgeving en een goede balans tussen welvaart en welzijn. Verder vindt de provincie het van groot belang dat de provincie groen blijft en het openbaar vervoer en de wegen op orde zijn.

De Nota Koersbepaling is de eerste stap in het proces van de herziening van het streekplan West, waarmee de provincie ook inhaakt op de besluitvorming rond de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van het Rijk.

De provincie ziet de nota tevens als een belangrijke stap om de communicatie tussen de verschillende overheden, maatschappelijke instellingen en organisaties, bedrijfsleven en in het gebied wonende burgers te bevorderen.

In het informatiecentrum van het gemeentehuis ligt vanaf 17 september tot en met 26 oktober 2001 voor een ieder de Nota Koersbepaling ter inzage. U kunt deze nota inzien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor het inzien van de nota op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur of 's middags kunt u een afspraak maken met mevrouw Van de Vendel van de afdeling Woningen en Bedrijven, tel. 071-5600 733.

Tot en met 29 oktober 2001 kan een ieder schriftelijk zijn of haar reactie ten aanzien van de Nota Koersbepaling kenbaar maken aan: Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

Kamer A2.54

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 17 Wet op de Ruimtelijke woensdag 26 september tot en met dinsdag 9 oktober 2001 voor een ieder ter inzage ligt:

* Een wijziging van het gebruik Wijngaardenlaan 80. De woning zal voor een periode van maximaal 5 jaar worden gebruikt voor kinderopvang. Het betreft de voortzetting van het huidige gebruik.

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid om de stukken op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur of 's middags in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van de Vendel van de afdeling Woningen en Bedrijven, tel. 071-5600 733.

Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan tijdelijk vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan voor maximaal vijf jaar, waarna toestemming kan worden verleend voor het tijdelijk medegebruik van de woning voor kinderopvang.
Een ieder kan tot en met 9 oktober schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


---

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 26 september tot en met dinsdag 23 oktober 2001 voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het verbouwen van de woning aan de Papelaan-West 158

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid om de stukken op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur of 's middags in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw Van de Vendel van de afdeling Woningen en Bedrijven, tel. 071-5600 733

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 23 oktober schriftelijk bedenkingen naar Welstandscommissie

Op maandag 1 oktober aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

10:00 uur Informeel overleg

10:00 uur SP2000230 Starrenburg II, oprichten woningen Centraal wonen; (zie opm. Projectburo)

Aanwezig: dhr Huls, Edifico;

11:00 uur Openbare vergadering

* Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 3 september 2001;

* BV2001277 Palestrinalaan 42, vergroten woning;
* BV2001269 Nieuw Voordorpstraat 15, 17 en 19, plaatsen dakopbouwen;
* Laan van Langenhorst, oprichten bedrijfsbebouwing (stedenbouwkundige opzet)

Overig

* Voortgang nieuw welstandbeleid;

* Data volgende vergadering(en)


---

Wet milieubeheer

Verklaring - Rectificatie

Als een voor een voor het milieu gunstige of neutrale verandering aan een inrichting wordt gemeld, geven burgemeester en wethouders de in artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer bedoelde verklaring af. Dan is voor de verandering geen milieuvergunning vereist. Burgemeester en wethouders hebben niet op 13 september 2001 maar op 17 september 2001:

* een verklaring afgegeven aan Wim van Dorp Kentekenplaten B.V. voor de toevoeging van een elektrische vorkheftruck in de inrichting voor het vervaardigen van halffabrikaat kentekenplaten aan de Kalkoenstraat 8 in Voorschoten;

* een verklaring afgegeven aan Sensor Nederland B.V. voor de vervanging van draaiautomaten en ondergeschikte machines alsmede het aanbrengen van portocabin werkruimten in de inrichting voor de productie en ontwikkeling van seismische instrumenten aan de Rouwkooplaan 8 in Voorschoten.

De stukken liggen nu tot 29 oktober 2001 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur;

's-
middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in beide gevallen op afspraak. Voor een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de heer W. Kromhout van der Meer van de afdeling Infrastructuur en Milieu, tel. 071-5600 752.

U kunt tot zes weken na de dag waarop de verklaring is afgegeven bij burgemeester en wethouders schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Als u op tijd bezwaar heeft gemaakt, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen als, gelet op de betrokken belangen, een beslissing in de hoofdzaak niet kan worden afgewacht.


---

In de week van 23 september tot en met 29 september wordt er gecollecteerd door de Nationale Kollekte Verstandelijk Gehandicapten. In de week van 30 september tot en met 6 oktober wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

* 15 sep01 Noud Abraham Fou Fa z.v. M. Stikkelorum en E.R.M. Ng-a-Tham

* 15 sep01 Tom Sebastiaan, z.v. D.P. Rijpsma en S.I.L. van der Kraan;

* 14 sep01 Victor Norbert, z.v. N. Huijer en Y.C. Wittich
* 13 sep01 Monica, d.v. R. Langeveld en M.A. Jansen;
* 22 sep01 W.J.G. Kuipers en M.Y. van Hattum
* 21 sep01 M.L. Vroom en M-L.D.Y. Gire

* 20 sep01 L.A.C. Heijdra en J. Vermeer

* 15 sep01 F.A.B. Marinus, oud 65 jaar

* Cor van Osnabruggelaan 81; voor het vergroten van de woning;
* Hyacinthstraat 12; voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel;

* Stationsplein; voor het plaatsen van een kunstwerk;voor het plaatsen van papiercontainers:

* Lord Baden Powellweg naast parkeerplaats;
* Vlietzicht t/o nrs 37 t/m 41;

* Bertus van Akenlaan hoek Cor van Osnabruggelaan;
* Wagenerf op stoep naast ingang;

* Gerbrandylaan naast overige containers;
* Professor Boerhaaveweg;

* Hyacinthstraat 12; voor het plaatsen van een dakkapel; dd 14-09-2001;

* Leidseweg 127; voor het vergroten van de woning dmv een aanbouw en een dakopbouw met 2 dakkapellen;
Verleende sloopvergunning:
dd 14-09-2001;

* Veurseweg 158; voor het slopen van een opslagruimte;
dd 14-09-2001;

* Veurseweg 158; voor het slopen van een opslagruimte kwekerij; vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument of plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Deel: ' Gemeenteberichten gemeente Voorschoten '
Lees ook