Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
23 augustus 2001


* Nachtwerk op Haagweg en Hoornbrug

* Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18
Wegenverkeerswet 1994

* Regionaal reinigingsbedrijf Avalex
(voorheen o.a. afdeling Reiniging gemeente Rijswijk)
* Bouwvergunningen, -meldingen en sloopvergunningen
* Bouwaanvragen/-meldingen

* Wet milieubeheer

* Bekendmaking inspraak project (Ypenburg) op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Bekendmaking inspraak project (Ypenburg West) op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Aanvraag kapvergunningen

Nachtwerk op Haagweg en Hoornbrug

Het is voor de aanleg van raillijn 15 noodzakelijk dat er soms 's nachts wordt gewerkt. Het gaat dan om werkzaamheden aan de bovenleiding van de trambaan op de Haagweg en de Hoornbrug en om asfalteringswerkzaamheden bij de aansluitingen van de Haagweg en Rotterdamseweg op de Hoornbrug.
Voor deze werkzaamheden zijn de nachten gereserveerd van zondag 26 augustus tot zondag 2 september 2001. De gemeente Rijswijk heeft daarvoor vergunning verleend aan de opdrachtgever, stadsgewest Haaglanden.Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

Als gevolg van vorderende bouwwerkzaamheden ten gevolge van de aanleg van tramlijn 15 is de oude verkeerssituatie op de Haagweg ter hoogte van de Hoornbruglaan zodanig gewijzigd dat het nodig is om nieuwe of aanvullende verkeerstekens te plaatsen. De trambaan is op dit gedeelte van de Haagweg van zijligging naar middenligging verplaatst, met aan weerszijden het gemotoriseerde - en langzaam verkeer. Hierdoor zijn er geen conflicten tussen tram en het overige verkeer. Een verkeersbesluit ligt met ingang van 23 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregelen een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeesters en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Regionaal reinigingsbedrijf Avalex
(voorheen o.a. afdeling Reiniging, gemeente Rijswijk)

Op 2 april 2001 is het regionaal reinigingsbedrijf Avalex van start gegaan. Het is ontstaan uit de samenwerking tussen de voormalige reinigingsdiensten van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg die dan ook op die datum zijn opgeheven. Dit nieuwe bedrijf heeft een nieuw adres en nieuwe telefoonnummers die wij graag nog eens voor u op een rijtje zetten:

Hoofdvestiging:
Nieuwe Havenstraat 3b
2272 AD VOORBURG
tel. (070) 33 73 000
fax (070) 33 73 010

Brengstation Rijswijk:
Populierlaan 1
2282 KX Rijswijk
tel. (070) 30 30 213

Grofvuillijn:
tel. (070) 33 73 003

Het regionaal reinigingsbedrijf Avalex houdt zich bezig met het inzamelen en vervoeren van huisvuil, groente-, fruit- en tuinafval, bedrijfsvuil, klein chemisch afval, het vegen van doorgaande wegen en gladheidbestrijding.
Als inwoner van Rijswijk kunt u terecht bij het brengstation aan de Populierlaan 1 in Rijswijk.
Voor inlichtingen over de te brengen afvalstoffen, kunt u bellen met (070) 30 30 213.Bouwvergunningen, -meldingen en sloopvergunningen

Met ingang van 23 augustus 2001 liggen de volgende bouwvergunningen ter inzage:

* het oprichten van een woning aan Park Hoornwijck nr. 20 (kavel 12), verleend en verzonden: 17 augustus 2001
* het geheel vernieuwen van voorgevelkozijnen aan de Minister Aalberselaan 74, verleend en verzonden: 17 augustus 2001
* het plaatsen van een woonhuis + bedrijfsgebouw aan de Henricuskade (voorheen Communicatieweg), verleend en verzonden: 17 augustus 2001

* het plaatsen van een scooter-/rolstoelberging aan de Prinses Marijkesingel 118, verleend en verzonden: 17 augustus 2001
* het plaatsen van scooter-/rolstoelberging aan de Cornelis Suyslaan 37, verleend en verzonden: 17 augustus 2001
* het gedeeltelijk verbouwen van een woning aan de Waldeck Pyrmontlaan 21, verleend en verzonden: 17 augustus 2001
* het veranderen van gevelkozijnen aan de Van Stein Callenfelsstraat 27, verleend en verzonden: 17 augustus 2001
* het gedeeltelijk veranderen van een kantoorruimte aan het Generaal Eisenhowerplein 139, verleend en verzonden: 17 augustus 2001
* het geheel vernieuwen van voorgevelkozijnen aan de Minister Aalberselaan 64, verleend en verzonden: 17 augustus 2001

De volgende sloopvergunningen liggen eveneens ter inzage:
* het slopen van een warenhuis te: Middendorpweg 1 B
* het verwijderen van asbesthoudende materialen: Wethouder Brederodelaan 3-62,
Henri Dunantlaan 5-99 en M.L. Kinglaan 57-199

De vermelde stukken kunt u inzien bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk. Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775.
De afdeling V & H is iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het tijdelijk plaatsen van een kantoorruimte (portocabines) te: Van Vredenburchplantsoen ; ingediend: 02-08-2001;
* het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers te: Ypenburg, Deelplan 9, m.u.v. Smalle Eilanden; ingediend: 10-08-2001;
* het gedeeltelijk veranderen van een woning te: Dillenburglaan 33; ingediend: 02-08-2001;

* het plaatsen van dakkapellen en het gedeeltelijk wijzigen van een gevel d.m.v. openslaande deuren te: Blériotlaan 112; ingediend: 02-08-2001;

* het gedeeltelijk veranderen en uitbreiden van een kinderdagverblijf te: Petronella Voûtestraat 1; ingediend: 10-08-2001;

* het oprichten van een kinderdagverblijf te: Mgr Bekkerslaan; ingediend: 10-08-2001;

* het plaatsen van een schoorsteen te: Rieteiland 57; ingediend: 10-08-2001;

* het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers te: Ypenburg, Deelplan 8, Fase 4, 5 en 6; ingediend: 13-08-2001;
* het gedeeltelijk vergroten van een kantoorgebouw te: Limpergstraat 6; ingediend: 13-08-2001;

* het oprichten van 2 dakkapellen te: Sir Winston Churchilllaan 392; ingediend: 13-08-2001;

* het oprichten/vergroten van een kas te: Sionsweg 10; ingediend: 13-08-2001;

* het gedeeltelijk veranderen van een bankkantoor te: Kerklaan 2; ingediend: 13-08-2001;

Voorts zijn de volgende melding(en) ontvangen;

* het vernieuwen en vergroten van een dierenverblijf te: Julialaantje 15a, ingediend:
30-07-2001Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:
1. Lange Kleiweg 5-167, op naam van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, betreffende een vergunning voor het veranderen van een inrichting voor het verrichten van natuurwetenschappelijk onderzoek.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden. Wij maken u erop attent dat de definitieve vergunning ten opzichte van de ontwerp-vergunning niet gewijzigd is.

Deze vergunning kunt u inzien bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV van de gemeente Rijswijk. Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775.

Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 4 oktober 2001) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.Bekendmaking inspraak project (Ypenburg)
op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het volgende project is ingediend:

* Ypenburg: het oprichten van een bedrijfsruimte ter plaatse van Henricuskade.

Voordat het bouwplan in het kader van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (inclusief het verzoek om vrijstelling) ter inzage wordt gelegd, krijgt u in het kader van de Algemene Inspraakverordening Rijswijk 1994 gelegenheid zich te laten informeren over dit project.
U kunt hiertoe het project inzien met ingang van 24 augustus tot en met 6 september 2001 bij de publieksbalie van de sectie Communicatie, kamer 77 (op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur), Generaal Spoorlaan
2 te Rijswijk.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk. De op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingekomen reacties en de resultaten hiervan worden betrokken bij de verdere besluitvorming.
Nadat de inspraakprocedure is afgerond wordt -afhankelijk van het resultaat van de inspraak- het bouwplan op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter inzage gelegd. Deze ter-inzage-legging wordt aangekondigd in de weekkrant Groot Rijswijk.Bekendmaking inspraak project (Ypenburg-West)
op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het volgende project is ingediend:

* Ypenburg-West: het vergroten van een vakwerkmast op het perceel Delftweg 58.

Voordat het bouwplan in het kader van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (inclusief het verzoek om vrijstelling) ter inzage wordt gelegd, krijgt u in het kader van de Algemene Inspraakverordening Rijswijk 1994 gelegenheid zich te laten informeren over dit project.
U kunt hiertoe de stukkken project inzien met ingang van 24 augustus tot en met 6 september 2001 bij de publieksbalie van de sectie Communicatie, kamer 77 (op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur), Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk. De op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingekomen reacties en de resultaten hiervan worden betrokken bij de verdere besluitvorming.
Nadat de inspraakprocedure is afgerond wordt afhankelijk van het resultaat van de inspraak het bouwplan op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter inzage gelegd. Deze ter-inzage-legging wordt aangekondigd in de weekkrant Groot Rijswijk.Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Herenstraat 31 (binnentuin); 1 esdoorn wegens opdrukken fundering van schuur en schaduwwerking
Aangevraagd door Verboon B.V. namens de eigenaar
* Bilderdijklaan 62 (achtertuin); 1 conifeer wegens schaduwwerking Aangevraagd door G.J. Boelhouwer

* Ottoburgstraat 68; 1 kastanje wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door M. Bootsma/S.W. Scheffer

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Gemeenteberichten Rijswijk '
Lees ook