Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
15 november 2001


* Agenda raadsvergadering

* Wet Milieubeheer (AMvB)

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Voorstel twaalf zon- en/of feestdagen voor 2002
* Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994
* Rijswijk en de Euro

* Bouwaanvragen en meldingen

* Bouwvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

* Verleende kapvergunningen

* Voornemen tot besturenfusie openbaar basisonderwijs Delft en Rijswijk

* Laan van Hoornwijck deels afgesloten

* Kort geding over ontruiming Elsenburgh

Agenda raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op dinsdag 20 november 2001 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2.
Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:


1. Vragen van de raad.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Voorstel inzake beleidsnota duurzaam bouwen.
4. Voorstel inzake Rampenplan 2001.

5. Voorstel inzake herinrichting Artiestenbuurt.
6. Voorstel inzake herinrichting Kleurenbuurt.
7. Voorstel inzake intrekking van verordening, regelende de tarieven voor het gebruik van het ontmoetingscentrum boerderij "Vlietzigt".
8. Voorstel inzake intrekken of opnieuw vaststellen van diverse verordeningen in het kader van de invoering van de Euro.
9. Voorstel inzake verandering bestuursvorm Dienst Sociale Werkvoorziening.

10. Voorstel inzake verkoop gemeentelijk pand Herenstraat 81.
11. Voorstel inzake structurele subsidiëring van "Het opvoedbureau" vanaf 2002.

12. Voorstel inzake wijziging "Verordening Kinderopvang Rijswijk".
13. Voorstel inzake plan van aanpak beleidsspeerpunt "Sluitende aanpak 0 - 6 jarigen".

14. Voorstel inzake benoeming nieuw lid Welstands- en Monumentencommissie.

15. Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2001.
16. Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2001.
Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda's verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij het team Communicatie (kamer 77) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.
De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92.9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.

.

Wet Milieubeheer (AMvB)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode van 1 juli t/m 31 oktober 2001 voor de volgende percelen een kennisgeving als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer is ingediend;

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Prins Johan Friso Promenade 9, 11, 27, 31, 32a, 35, 41, 51, 65, 89, 97, 106, 107, 111, 140, 144, 150 en 152, Steenvoordelaan 388 en 420, Minister Talmalaan 1 en 116, Prins Willem Alexander Promenade 2, 9 en 47, Prins Constantijn Promenade 2, 8 en 10, Prinses Irenelaan 330, Prinses Beatrixlaan 98, Lange Kleiweg 134.

Besluit woon en verblijfsgebouwen milieubeheer
Hendrik Ravesteijnplein 85, Sir Winston Churchilllaan 185 -231, De Bruijn Kopsstraat 4, Lange Kleiweg 30, Verrijn Stuartlan 14, P.C. Boutenslaan 1.

Beluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer Steenvoordelaan 408, van Vredenburchweg 99, Weidedreef 26, Prins Johan Friso Promenade 43.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer Minister Aalberselaan 41, van Gijnstraat 7-12.

Besluit Tandartspraktijk milieubeheer
Burgemeester Elsenlaan 72, Fagotstraat 16, Haagweg 21, Dr. Wibautlaan 56, van Vredenburchweg 29, Martin Campslaan 565, Prinses Beatrixlaan 607, Bertha von Suttnerstraat 25 -27, Minister Aalberselaan 92, Frits Diepenlaan 66.

Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer Schaapweg ongenummerd, Treubstraat 9f, Pastoor Verburchweg 6, Ypenburg deelplan 21.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat:


1. door het bureau WVG van de Gemeente Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestem-mingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging op het perceel plaatselijk bekend Regenbooglaan 103, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie D nummer 6144.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestem-mingsplan "Steenvoorde 1".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemees-ter en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmings-plan met toepassing van artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

2. door de gemeente Den Haag, FAD, een aanvraag om een vrijstelling van het bestem-mingsplan is ingediend voor het oprichten van een tijdelijk stadsdeelkantoor op het perceel plaatselijk bekend hoek Singel - Laan van Hoornwijck, (terrein achter C-1000). Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestem-mingsplan "Ypenburg" .
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemees-ter en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmings-plan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 15 november 2001 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

.

Voorstel twaalf zon- en/of feestdagen voor 2002

Op grond van artikel 5 van de Verordening inzake de Winkeltijden 1996 beschikt de gemeente onder meer over de mogelijkheid om voor ten hoogste 12 zon- en/of feestdagen per kalenderjaar vrijstelling te verlenen van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet 1996.

Alle winkeliersverenigingen zijn schriftelijk gevraagd hun voorkeur kenbaar te maken .
Alvorens een zon- en/of feestdag door de gemeente wordt aangewezen, streven wij ernaar dat een zo groot mogelijk aantal ondernemers in Rijswijk in de gelegenheid wordt gesteld om van de vrijstellingen te profiteren.

Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde zon- en/of feestdag kunt u dit (voor 30 november 2001) schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente /afdeling REO, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor telefonische informatie kunt u terecht bij de afdeling REO/Economische Zaken tel: 070 3959 730

.

Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeeswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:


1. het aanbrengen van verkeerstekens en het plaatsen van een verkeersregelinstallatie ter plaatse van de nieuwe kruising van de Vrijenbanselaan met de Zuiderweg, waarvan de openstelling voor het verkeer medio december wordt verwacht;

2. het aanduiden van de parallelwegen langs de Haagweg als 30km-zone;
3. het instellen van een voorrangskruising ter plaatse van de aansluitingen Frans Halskade en Mauvelaan met de Rembrandtkade en de Julianalaan met de Rembrandtkade;

4. het instellen van een voorrangsverhouding ter plaatse van de fietsoversteek over Generaal Spoorlaan en de Schaapweg ter hoogte van de kruising;

5. het instellen van een voorrangskruising ter plaatse van de wegaansluitingen van de Cobbenhagenstraat, Snellerstraat en de Cort van der Lindenstraat met de Verrijn Stuartlaan;
6. het aanduiden van een invalidenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van:

- Van Vredenburchweg 4,

- Schenklaan 12,

- Klaroenstraat 32.

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 15 november 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregelen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Rijswijk en de Euro

Over 46 dagen is de euro een feit. Tot het eind van het jaar publiceert de gemeente Rijswijk elke week een stuk over de euro om u als burger te informeren over hoe de gemeente Rijswijk omgaat met de invoering van de euro.
Vandaag gaat het over de afdeling Sociale Zaken.

De werkgroep Sociale Zaken is verantwoordelijk voor het foutloos door blijven draaien van de processen binnen de afdeling Sociale Zaken na de invoering van de euro.

Dit wordt ook door de overheid heel erg belangrijk gevonden. Vandaar dat er intensieve begeleiding is vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij geven richtlijnen en adviezen over de aanpak van het europroject binnen de afdeling Sociale Zaken en controleren regelmatig de kwaliteit en voortgang van het project. Tijdens de laatste controle in september heeft Sociale Zaken van de gemeente Rijswijk als score "goed" gehaald. Dit is de hoogste score. Ook DSW Rijswijk e.o. heeft een "goed" gescoord tijdens de laatste controle. DSW Rijswijk e.o. heeft als taak de sociale werkgelegenheid in de regio te bevorderen.

De afdeling Sociale Zaken is sterk afhankelijk van het computersysteem waarmee zij werkt. Dit systeem ondersteunt alle processen binnen de afdeling en zorgt ervoor dat een proces stap voor stap wordt doorlopen. Het is dus erg belangrijk dat dit systeem goed werkt, ook na de overgang naar de euro. Op dit moment wordt de nieuwe euroversie van het systeem nog een allerlaatste keer getest. Eind december zal het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. De overgang van oud naar nieuw zal plaatsvinden in de laatste week van december als het stadhuis eigenlijk dicht is. Dit kan niet anders, omdat de omzetting ongeveer een week zal duren en het werk op de afdeling stil ligt als het systeem niet werkt. De omzetting in één keer van het oude systeem naar het nieuwe systeem wordt "Big Bang" genoemd.

Vanaf woensdag 2 januari zullen alle handelingen in euro's plaatsvinden. Om fouten in deze periode te voorkomen, zijn er begin november tijdens een workshop processimulaties gehouden voor de medewerkers van Sociale Zaken om te wennen aan de euro. Tevens zal er in de laatste twee maanden van 2001 op allerlei manieren aandacht aan de euro worden geschonken.

In oktober is er een kwaliteitscontrole (audit) gehouden door de externe projectcoördinator van de gemeente Rijswijk. Ook op deze audit heeft de afdeling Sociale Zaken goed gescoord.

Ondanks al deze positieve berichten heeft men toch nagedacht over oplossingen voor het geval het onverhoopt niet goed gaat. Er wordt voor gezorgd dat ook zonder ondersteunend computersysteem uitkeringen betaald kunnen worden.

In deze Groot Rijswijk staat algemene informatie over Sociale Zaken en de euro. Cliënten van Sociale Zaken ontvangen echter nog een speciaal informatiemagazine met daarin onder andere informatie over de euro en zij ontvangen specifiek informatie over hun eigen situatie. Op deze manier wil de afdeling Sociale Zaken ervoor zorgen dat niet alleen zij, maar ook haar cliënten europroof zijn op 1 januari 2002.

Al met al is de verwachting dat de afdeling Sociale Zaken ook in januari goed zal functioneren en zo hoort het ook.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel of in het algemeen nog vragen over de euro, dan kunt u bellen met de eurofoon: 070-3959 660. Ook kunt u de website van de gemeente bezoeken op www.rijswijk.nl.

.

Bouwaanvragen en meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat zijn ontvangen:
Aanvragen bouwvergunning:
· Hilgersstraat 10 - het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak; ingediend: 01-11-2001;
· Curtisslaan 7 - het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak; ingediend: 01-11-2001;
· Karel Doormanlaan 1 - het oprichten van een fietsenberging; ingediend: 19-10-2001;
· Rieteiland 19 - het uitbreiden van een woning d.m.v. een uitbouw; ingediend: 05-11-2001;
· Serre 6 - het oprichten van een dakopbouw; ingediend: 05-11-2001;

Melding bouwvoornemen:
· Regenbooglaan 32 - het vergroten van een berging ingediend: 30-10-2001

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 15 november 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:


- het gedeeltelijk vergroten van een kantoorgebouw aan de Limpergstraat 6, verleend en verzonden: 2 november 2001
- het oprichten van een fietsviaduct aan de Laan Van Hoornwijck, nabij De Onderdoorgang A4, verleend en verzonden: 7 november 2001
- het intern veranderen van een woning (doorbraak) aan de Kastanjelaan 82, verleend en verzonden: 7 november 2001

- het oprichten van 40 patiobungalows aan de Ypenburg, Deelplan 11-Oost, verleend en verzonden: 7 november 2001
- het oprichten van 34 woonwagens aan de Henricuskade 133 T/M 199, verleend en verzonden: 7 november 2001

- het aanleggen van 4 duikers, 6 voetgangers- en 8 verkeersbruggen aan de Deelplan 9, Diverse Locaties, verleend en verzonden: 8 november 2001

- het plaatsen van twee hekwerken aan de Poortje bij Kastanjelaan 82 en Kastanjelaan 32, verleend en verzonden: 8 november 2001
- het plaatsen van een dakkapel aan de Curtisslaan 8, verleend en verzonden: 8 november 2001

Tevens zijn volgende meldingen geaccepteerd :

- het oprichten van een uitbouw achterzijde aan de Kerklaan 169, verleend en verzonden: 7 november 2001

- het vernieuwen en vergroten van een dierenverblijf aan de Julialaantje 15a, verleend en verzonden: 8 november 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

- Ruysdaelplein t.h.v. nr. 8 t/m 31

1 eik wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
- Leeuwendaallaan 126

1 conifeer wegens het opdrukken van de bestrating en gevaar op aantasting van de riolering 1 appelboom wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door C.A.M. v.d. Geest
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 15 november 2001:

* Prof. Meijerslaan 52 1 meidoorn wegens gebrek aan vitaliteit
* Hammerskjöldlaan 162 esdoorns, 1 sierappel, 3 sierkersen en 1 meidoorn wegens herinrichting van de achtertuin
* Eikelenburglaan (Uitvaartcentrum) 1 sierpeer, 3 elsen en 3 iepen wegens het bouwrijp maken van het terrein

* Laan van Hoornwijck (bouwlocatie Hoornwijck) 2 linden, 5 elsen, 1 populier, 1 wilg, 8 essen, 2 berken, 8 fruitbomen en 1 vleugelnoot, wegens het bouwrijp maken van het terrein.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.

Voornemen tot besturenfusie openbaar basisonderwijs Delft en Rijswijk

De colleges van B&W van Delft en Rijswijk hebben het voornemen om te komen tot een besturenfusie van het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. Door deze aanpak kunnen de individuele scholen en hun directeuren beter ondersteund worden. Hierdoor kan de aandacht op schoolniveau vooral naar onderwijs, leerlingen en ouders uitgaan. Daarnaast leidt de fusie tot een sterkere bestuurlijke positie van het openbaar onderwijs. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de openbare scholen in Delft is al geïnformeerd maar moet nog advies uitbrengen.
In Rijswijk komt het voorstel in de raadscommissie OSZW van 3 december aan de orde.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Rijswijk is al akkoord.

De voorgenomen fusie betreft alleen de bovenschoolse structuur, dus de besturen. De scholen blijven gewoon zelfstandig. Met meer scholen onder een bestuur kan beter worden ingespeeld op landelijke ontwikkelingen zoals lumpsum financiering (financiering ineens) en deregulering (meer zelfstandigheid bij schoolbesturen). Zo ontvangt het gefuseerde schoolbestuur meer rijkssubsidie vanwege een groter aantal leerlingen en kan zij deze subsidie flexibeler inzetten. De efficiëncy-voordelen zijn bijvoorbeeld een gezamenlijke bestuurs
-en management ondersteuning, die o.a. bestaat uit werkzaamheden op het gebied van beleidsvoorbereiding, uitvoering, administratie en secretariaat.

De twee besturen worden nu nog gevormd door de colleges en gemeenteraden van Delft en Rijswijk. Bij een fusie moet er een nieuwe rechtspersoon komen: een stichting of een openbare rechtspersoon. Er is dus sprake van een gelijktijdige verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

In Delft was al eerder ingezet op een verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs in de vorm van een bestuurscommissie. De voorgenomen besturenfusie annex verzelfstandiging tussen Delft en Rijswijk gaat nu een stap verder.

Als de raden van beide gemeenten akkoord gaan, wordt er een intentiebesluit genomen, waarna een gezamenlijk onderzoek kan starten naar de haalbaarheid van de besturenfusie met als streefdatum 1 januari 2003.

.

Laan van Hoornwijck deels afgesloten

Op vrijdag 16 november a.s. tussen 09.00 uur en 16.00 uur zal de noordelijke rijbaan van de Laan van Hoornwijck (Ypenburg richting Rijswijk) tussen de Laan van Kant (Boswijk) en de Laan van `s-Gravenmade (Hoornwijck) voor het verkeer zijn afgesloten. Verkeer van en naar Ypenburg wordt die dag omgeleid via de zuidelijke rijbaan. In verband met de bouw van het fietsviaduct over de Laan van Hoornwijck wordt begonnen met het maken van funderingspalen voor de middenpijler van het viaduct.
Het fietsviaduct, dat rond de zomer van 2002 gereed zal zijn, vormt de verbinding tussen het bestaand fietspad langs Rijksweg A13 met het nieuwe fietspad langs de Laan van Hoornwijck, aan de Boswijk-zijde.

.

Kort geding over ontruiming Elsenburgh

Op maandag 19 november a.s. zal een kort geding dienen bij de Haagse Rechtbank inzake een mogelijke ontruiming van HTC Elsenbugh aan de Lange Kleiweg te Rijswijk. Het kort geding is aangespannen door de gemeente Rijswijk.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Gemeenteberichten Rijswijk '


Lees ook