Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
13 september 2001


* Vrijdag 14 september a.s.
Gemeentehuis van Rijswijk gesloten.

* Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Wet Milieubeheer.

* Openbare vergadering Programmaraad LRVW in Voorburg
* Bekendmaking van B en W-besluiten

* Bouwaanvragen

* Bouw- en sloopvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

* Verleende kapvergunningen

* Hoorzitting welzijnsprogramma 2002

Vrijdag 14 september a.s.
Gemeentehuis van Rijswijk gesloten

Op vrijdag 14 september a.s. is het gemeentehuis van Rijswijk gesloten voor publiek. Uitsluitend voor de aangifte van geboorte en overlijden zijn op deze dag van 9.00 tot 10.00 uur de loketten van de Burgelijke Stand geopend.
Het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 en de dependance aan de De Bruyn Kopsstraat 4 zijn op 14 september gesloten in verband met de jaarlijkse personeelsdag van de gemeenteambtenaren. Ook het Bureau Wijkbeheer aan de Huis te Landelaan 416 is op deze dag gesloten voor publiek.
Het zwembad De Wervel blijft op 14 september tijdens de bekende openingstijden voor bezoekers geopend.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Rijswijk Wonen een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het gedeeltelijk veranderen en uitbreiden van een kinderdagverblijf op het perceel plaatselijk bekend Petronella Voutestraat 1, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie I nummer 1542.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde 2" .
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 13 september 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) te Rijswijk. De afdeling Vergunningen en Handhaving is tijdelijk gedeeltelijk ondergebracht op de derde verdieping van het gemeentehuis, Gen. Spoorlaan 2. Alvorens u bovenstaande wenst in te zien is het raadzaam eerst onder telefoonnummer 3959870 te informeren op welke locatie de informatie te verkrijgen is. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Wet Milieubeheer

Beschikking/Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend voor welk perceel zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:
1. Van Essendijk (ong.) Ypenburg deelplan 9, voor het oprichten en in werking hebben van een regelkamer ten behoeve van de stadsverwarming.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden. De beschikking onder nummer 1, ligt vanaf heden gedurende zes weken ( tot en met 26 oktober 2001) ter inzage bij het team Communicatie in het Stadhuis (kamer 77), gevestigd aan de Generaal Spoorlaan 2-4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 14.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870
Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 26 oktober 2001) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.Openbare Vergadering Programmaraad LRVW in Voorburg

Maandagavond 17 september 2001 houdt de Rrogrammaraad LRVW een openbare vergadering in Voorburg, Huize "Swaensteijn, Herenstraat 72 te Voorburg. Geinteresseerden zijn welkom om de vergadering bij te wonen. Aanvang : 20.30 uur.
Tijdens de vergadering zal met name de advisering van het radioaanbod via de kabel aan de orde komen.
Inwoners van de vier betrokken gemeenten kunnen hun wensen kenbaar maken door in te spreken. Aan het begin van de vergadering is voor het inspreken 15 minuten gereserveerd met een maximum van 5 minuten per persoon. U kunt vooraf aan de vergadering aan de voorzitter kenbaar maken dat u wilt inpreken.
De programmaraad LRVW (Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar) heeft als taak de kabelexploitant (in deze regio de Casema) te adviseren over de samenstelling van het wettelijk basispakket van 15 televisie- en 25 radiozenders. De Programmaraad LRVW dient rekening te houden met de doorgifte van een aantal specifieke zenders zoals dit in de Mediawet is vastgelegd.
De Programmaraad LRVW houdt onder andere rekening met de wensen en belangen van de abonnees c.q. inwoners van de vier gemeenten. Met vragen en/of opmerkingen omtrent het advies van de Programmaraad LRVW kunt u schriftelijk reageren op onderstaand adres: Programmaraad LRVW
Postbus 2002
2240 CA WASSENAARBekendmaking van Ben W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat vanaf 13 september 2001 gedurende veertien dagen het onderstaande ter visie ligt en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld:
* De jaarrekening van de gemeente met inbegrip van het Gezinsvervangend tehuis voor Verstandelijk Gehandicapten huize Vredenoord en de dienst voor het Gemeentelijk Woningbeheer over het dienstjaar 2000;

* het verslag van de accountant;

* het door ons college opgemaakte verslag ter verantwoording van het financieel beheer.

U kunt de jaarekening en de verslagen inzien bij het team Communicatie van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2. Het team Communicatie is geopend op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur. De stukken zijn tevens regen betaling van f.20,00 verkrigbaar bij het team Communicatie.Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het oprichten van een dakkapel achtergevel te: Huis te Landelaan 19; ingediend: 30-08-2001Bouw- en sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 13 september 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het plaatsen van een fietsenberging aan de Prins Hendriklaan 19, verleend en verzonden: 5 september 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw 1e en 2e verdieping aan hetJaagpad 85, verleend en verzonden: 5 september 2001

de volgende sloopvergunningen liggen eveneens ter inzage:
* het slopen van het ERL-gebouw te: Schoolstraat 31/ Frederik Hendrikstraat 9/15;

* het slopen van een kluis/indeling te: Lindelaan 339;
* het slopen van asbesthoudende materialen te: P.C. Boutenslaan 1.
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Henri ter Hallsingel 47

1 meidoorn wegens bacterievuur
Aangevraagd door Rijswijk Wonen

* Louis Bouwmeesterstraat 63

1 populier wegens gebrek aan vitaliteit en gevaar voor omvallen Aangevraagd door Rijswijk Wonen

* Hoogkamerlaan 111

1 iep wegens iepziekte
Aangevraagd door Rijswijk Wonen

* Geestbrugweg 78

1 berk en 1 wilg wegens schaduwwerking en te dichte stand op gevel Aangevraagd door C.G. Walen

* Endehoekseweg 10 (Volkstuinvereniging "Ons Ideaal") 10 populieren wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.91.52.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 23 augustus 2001:

* hoek Delftweg - De Ruit

1 treurwilg wegens gebrek aan vitaliteit Per 13 september 2001:

* Sir Winston Churchilllaan 1009

1 iep wegens scheefgroei en gevaar voor omvallen
* Prof. Meijerslaan 128

1 conifeer wegens te forse groei en schaduwwerking

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving onder telefoonnummer 395.91.52.Hoorzitting welzijnsprogramma 2002

Op donderdag 20 september 2001 vindt onder voorzitterschap van wethouder C.J. Thoral - van Vliet een hoorzitting plaats over het ontwerpwelzijnsprogramma 2002. Belangstellende kunnen deze hoorzitting bijwonen. Er kunnen mondelinge bezwaren naar voren worden gebracth tegen het ontwerpwelzijnsprogamma en er bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen.
De hoorzitting begint om 19.20 uur en vindt plaats in het stadhuis. Een exemplaar van het ontwerpwelzijnsprogramma 2002 ligt ter inzage op de balie bij de sectie communicatie en kan worden ingezien op werkdagen van 8.30 uurtot 14.00 uur.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Gemeenteberichten Rijswijk '
Lees ook