Gemeente Oostzaan


- 3 september 20013 september 2001

Wij zijn er voor u!
Vorige week is er bij iedereen in Oostzaan een folder bezorgd over de bijzondere bijstand. De gemeente biedt namelijk mogelijkheden om mensen financieel te helpen als ze voor bepaalde noodzakelijke uitgaven staan. U denkt zeker: dat is alleen voor mensen met bijstand of een minimuminkomen, maar dat is niet altijd het geval. De gemeente heeft gemerkt dat niet alle mensen van deze regelingen op de hoogte zijn of misschien de gemeenschap niet tot last wil zijn. Inkomensondersteuning bij bijzondere uitgaven en andere voorzieningen is een recht waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Lees daarom de folder "Wij zijn er voor u!" eens goed door. Voor meer informatie of een afspraak kunt u met mevrouw L. Slotman 075 - 684 7777 bellen.

De Haal afgesloten voor auto's Op donderdagavond 6 september zal van 18.00 tot 24.00 uur een gedeelte van De Haal afgesloten zijn voor autoverkeer. Ter hoogte van de brug bij de huisnummers 66 en 99 worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor auto's er niet door kunnen. Fiets- en voetgangersverkeer is wel mogelijk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 - 684 7735) en dhr. Kempenaar (075 -684 7732) van de sector grondgebiedzaken.

Wijziging televisiepakket Ieder jaar vindt in september een wijziging plaats van het televisiepakket. De Algemene Programmaraad (APR) bekijkt eerder in het jaar het aanbod van televisiezenders en geeft dan aan UPC door wat er moet gebeuren. Komen er zenders bij, gaan er zenders af, komt er een decoder, enzovoorts. Dit nieuwe winterseizoen (de mussen vallen bijkans nog steeds dood van het dak) worden er drie zenders vervangen door anderen. Kleurnet, Cartoon Network en Extreme Sports verdwijnen. Op kanaal 28+ komt nieuwkomer Euronews (frequentie 528,00). Het Spaanse TVE op kanaal 44+ (frequentie 656,00) en het Italiaanse Rai Uno op kanaal 27+ (frequentie 520,00) zijn terug van weggeweest. Daarnaast wisselen een aantal zenders van plaats. CNN wisselt met NieuwsNet9, AT5 en Geographic Channel nemen elkaars plek en Arte komt op de oude plek van Cartoon Network. Meer informatie is te verkrijgen bij UPC: telefoon 0900 1580 (0,22 / 0,10 per minuut) of op de website www.upc.nl

Open Monumentendag
Ieder jaar vindt in het tweede weekend van september de Open Monumentendag plaats. In Oostzaan is op zaterdag 8 september de Grote Kerk geopend (Kerkbuurt 12). De hele dag wordt het orgel bespeeld en je kunt bijvoorbeeld de toren beklimmen. De Oudheidskamer (Leliestraat
1) toont materialen, zoals foto's, houtsnijwerk, woondecoraties en borduurwerken uit de 18e eeuw. In de Stijfselmakersschuur (Westerstijfselmakerspad 12) hangen aquarellen met als thema "wonen, binnen en buiten".

Bekendmaking Wet Milieubeheer Bekendgemaakt wordt dat ter inzage ligt de ontwerpvergunning van: Taams v/d Huysen, Ambacht 20 te Oostzaan. Voorgesteld wordt de vergunning onder voorwaarden te verlenen. De stukken behorende bij deze aanvraag liggen vanaf 4 september 2001 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Oostzaan (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur), het gemeentehuis van Zaanstad (donderdags tot 20.30 uur), secretarie Noord te Krommenie en bij de publieksbalie Ruimte, Wonen en Milieu in het Railpoint Office te Zaandam. Gedurende vier weken kunnen met ingang van de dag na de dag van ter inzage legging schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Afdeling Milieu, postbus 1224, 1500 AE Zaandam. In uw bedenkingen kunt u vermelden of al dan niet uw persoonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. Een gedachtewisseling over het ontwerp van de vergunning kan uiterlijk een week voor het einde van de inzagetermijn telefonisch worden aangevraagd. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Voor informatie: dienst Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer, tel. (075) 681 6241.

Bekendmaking Wet Milieubeheer Bekendgemaakt wordt dat een melding Besluit opslag en transportbedrijven is ontvangen in het kader van de Algemene Maatregel van Bestuur Wet Milieubeheer. De melding betreft Vels Transportbedrijf, Ambacht 5 te Oostzaan. Melding en achterliggende stukken liggen vanaf 4 september 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de recepties van zowel het gemeentehuis in Oostzaan als het gemeentehuis van Zaanstad. Inzage is ook mogelijk bij de publieksbalie Ruimte, Wonen en Milieu in het Railpoint Office. Meer informatie: Dienst Stadsontwikkeling Milieu en Beheer, tel: (075) 681 62 41.

Kapvergunning
Op 22 augustus jl. is vergunning verleend voor het kappen van 1 es op het perceel Starstraat 14. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 28 augustus 2001 bouwvergunningen zijn verleend voor:
· het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan De Hoper 70,
· het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan De Hoper 72,
· het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan Meerkoet 14,
· het oprichten van een schoolgebouw met drie leslokalen aan Paling 2. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Hiertegen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Amber Evelien
d.v. O. Terpstra en M. Schäfer

Overleden:
Antonie Bloemberg (70 jr) e.v. J.G. Spits

Aaltje Booker (86 jr)
w.v. K. Schaft

Deel: ' Gemeenteberichten uit Oostzaan '
Lees ook