Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
30 augustus 2001


* Agenda raadsvergadering

* Belanghebbendenparkeren in Oud Rijswijk
* Ratten in Rijswijk

* Bouwvergunningen

* Bouwaanvraag

* Verleende kapvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

* Nieuwe impuls voor planontwikkeling Oud Rijswijk
* Informatieavond Rijswijk-Zuid verschuift!
* Magic Circus op andere datum

* Strengere regels voor speelautomaten

* RegioTaxi van start

* Werkzaamheden duren tot eind november 2001
* Berserik tachtig jaar

* Landelijke Open Monumentendag - zaterdag 8 september 2001
* Tentoonstelling Museum Rijswijk

* Nieuws over de invoering van het nieuwe paspoort en de Nederlandse identiteitskaart

Agenda raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op dinsdag 4 september 2001 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst. De volgende onderwerpen staan op de agenda (*):
1. Goedkeuring van het verslag van het verhandelde in de spreekrechtbijeenkomst van 19 juni 2001

2. Vaststelling van de Handelingen van de negende vergadering van de gemeenteraad d.d. 19 juni 2001

3. Vaststelling van de Handelingen van de tiende vergadering van de gemeenteraad
d.d. 10 juli 2001

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Voorstel inzake reserve kunstobjecten GCBKS
6. Voorstel inzake verkoop perceel grond nabij begraafplaats Eikelenburg ten behoeve van de realisatie van een uitvaartcentrum
7. Voorstel inzake Subsidie Zorgnetwerk Rijswijk 0-12 jarigen (sept. 2001 - sept. 2002)

8. Voorstel inzake verzoeken om vergoeding van planschade t.g.v. bouwplan "Prinses Irenelaan I"

9. Voorstel inzake verzoeken om vergoeding van planschade t.g.v. bouwplan "Prinses Irenelaan II"

10. Voorstel inzake verzoeken om vergoeding van planschade t.g.v. bouwplan "De Ruijt"


* Aanvullingen en/of wijzigingen voorbehouden.
Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij de sectie Communicatie (kamer 77, op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.
De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92,9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.Belanghebbendenparkeren in Oud Rijswijk

Op 2 november 2000 stelde de gemeenteraad de Parkeernota vast. Daarmee werd het kader voor het parkeerbeleid in Rijswijk voor de komende jaren vastgelegd, voorzien van een concrete vertaling naar maatregelen. De resultaten van de aan deze raadsbehandeling voorafgaande inspraakprocedure werden bij de besluitvorming betrokken.

Eén van die maatregelen uit de Parkeernota is het invoeren van het systeem van belanghebbendenparkeren in Oud Rijswijk. Dat systeem wordt op 1 september as. van kracht.
Een groot aantal inwoners van dit gebied heeft recent schriftelijk bedenkingen geuit tegen deze maatregel. Omdat de inspraakprocedure als gezegd een jaar geleden plaatsvond, kunnen deze reacties echter niet als bezwaarschriften worden aangemerkt. Alle ontvangen brieven worden na de vergadering van de raadscommissie voor VVCS (Verkeer, Vervoer, Cultuur en Sport) op dinsdag 11 september as. zo snel mogelijk schriftelijk beantwoord. Het belanghebbenden parkeren in Oud Rijswijk zal namelijk in die vergadering aan de orde komen (de agenda staat op 6 september in de Gemeenteberichten in Groot Rijswijk en op de gemeentelijke website www.rijswijk.nl).

Hieronder volgt nogmaals een toelichting op achtergrond en inhoud van het systeem van belanghebbenden parkeren.
In de Parkeernota wordt als uitgangspunt gehanteerd dat alleen parkeerregulering plaats dient te vinden op die plaatsen waar de vraag groter is dan het aanbod aan parkeerruimte. Dit houdt tevens in dat de maatregelen die hieruit voortvloeien gebiedsgebonden zijn. De belangrijkste maatregelen die uit het parkeerbeleid voortvloeien zijn globaal te verdelen in de volgende groepen: betaald parkeren, blauwe zones, belanghebbendenparkeren.

Met het invoeren van belanghebbendenparkeren wil de gemeente bereiken dat er een evenwichtiger verdeling van de beschikbare parkeerruimte binnen (delen van) Rijswijk ontstaat waarbij voldoende ruimte aanwezig is voor bezoekers en zakelijk parkeerders. Voor Oud Rijswijk betekent dit:

* dat inmiddels ca. 40 % van de parkeercapaciteit is ingericht als blauwe zone, waarin de parkeerschijf moet worden gebruikt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;
* dat bewoners van Oud Rijswijk op basis van hun kentekenbewijs in aanmerking komen voor een bewonersvergunning, waarmee zij in het gehele aaneengesloten belanghebbendengebied kunnen parkeren m.u.v. blauwe zones en de locaties voor betaald parkeren. De kosten van deze vergunning bedragen voor de periode van 1 september t/m 31 december 2001 fl. 16,- (Eur 7,25);

* dat het betaald parkeren op de volgende locaties gehandhaafd blijft: Herenstraat, Willemstraat, Nobelaerstraat en Mallegat;
* dat bezoekers gebruik kunnen maken van dagdeelvergunningen. Deze vergunningen worden op adres uitgegeven, waarbij voor het jaar 2001 vooralsnog is uitgegaan van een maximum van 100 dagdeelvergunningen per adres. De kosten van een dagdeelvergunning bedragen fl. 1,50 (ca. Eur 0,68). De bezoekers kunnen dan parkeren in het belanghebbendengebied. Natuurlijk kunnen bezoekers ook gebruik maken van de blauwe zones in het gebied. Hiervoor zijn geen dagdeelvergunningen nodig, maar zal de parkeerschijf gebruikt moeten worden.

* voorts wordt er in principe maar één "zakelijke" vergunning uitgegeven per vestiging/ winkel/ onderneming in het gebied. Met deze vergunning mag in alle belanghebbendengebieden geparkeerd worden. De kosten van een dergelijke vergunning bedragen voor de periode van 1 september t/m 31 december 2001 f. 400,- (Eur 181,50);

* tot slot kunnen ook speciale doelgroepen een zakelijke vergunning aanvragen. Daarbij moet wel worden aangetoond dat men beroepshalve noodgedwongen meerdere keren per dag in het gebied moet parkeren.

Aan het eind van dit jaar zal evaluatie van het gebruik van de regeling duidelijk moeten maken of aanpassingen wenselijk zijn.

Als u het complete verhaal rond het parkeren in Rijswijk eens nader wilt bestuderen dan is daar een aantal mogelijkheden voor. Allereerst ligt de Parkeernota ter inzage in het stadhuis bij het team Communicatie. Een exemplaar van de nota is daar ook te koop voor f. 35,- (Eur 15,88). Ook via de gemeentelijke website www.rijswijk.nl kunt u de parkeernota raadplegen en eventueel downloaden. Tot slot maken wij u attent op het bestaan van de gratis parkeerfolder waarin de diverse parkeermogelijkheden in Rijswijk nader worden toegelicht. Ook deze folder is af te halen bij de voorlichtingsbalie van het team Communicatie in het stadhuis, op werkdagen geopend van 8.30 tot 14.00 uur.Ratten in Rijswijk!

Helaas is er sprake van een ware rattenplaag in delen van Rijswijk. De gemeente heeft een aantal deskundigen ingeschakeld om die plaag een halt toe te roepen. Dagelijks zijn er bestrijders in de weer, maar uw hulp is hard nodig - om niet te zeggen onmisbaar!

Een berucht plaagdier
Ratten geven overlast en zijn gevaarlijk. Een rat knaagt aan alles wat hij in zijn buurt vindt; aan uw telefoonkabels, kunststof afvoerbuizen, isolatiemateriaal, houten vloeren, maar ook aan uw electriciteitsleidingen. Zo veroorzaakt hij veel knaagschade. Verder bevuilt de rat uw omgeving met z'n keutels. Kinderen pakken die keutels en spelen ermee. Dat is vies en ongezond; ratten kunnen dragers zijn van onder meer de ziekte van Weill en paratyfus.

Graag bij mensen
In onze omgeving vindt de rat alles wat hij nodig heeft - en daarom volgt hij ons op de voet. Overal waar mensen wonen kom je ratten tegen. Het zijn alleseters, die dagelijks vocht nodig hebben. Ze nestelen zich graag aan walkanten, in riolen en in of onder gebouwen. Daar vermenigvuldigt hij zich snel. Een wijfje kan tijdens haar leven meer dan honderd jongen werpen. Een volwassen rat is met staart en al ongeveer 30 centimeter lang. Zijn uitwerpselen zijn ongeveer 2 centimeter lang, een halve centimeter dik en stomp van vorm.

Wat doe je ertegen?
Ratten blijven uit uw buurt als ze er geen voedsel en nestelruimte vinden.

* Laat daarom geen voedsel in en om uw woning slingeren.
* Op het brood en ander voedsel dat u strooit voor de vogels, komen ook ratten af. Overigens is het in de zomermaanden absoluut niet nodig om dieren bij te voederen. Bij vorst kunnen ze wel wat hulp gebruiken, maar dan kunt u beter een vetbol ophangen of iets anders verzinnen waar ratten niet bij kunnen.
* Laat vuilnis niet slingeren.

* Sluit uw vuilniszakken goed af.

* Zet geen losse vuilniszakken op uw balkon, gebruik zo nodig een goed afsluitbare vuilnisemmer.

* Zet geen afval los naast de vuilniszak of huisvuilcontainer.
* Zorg er ook voor dat de rat niet zomaar kan binnenkomen; dicht gaten en kieren in en om de woning en repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, luchtroosters en tegels.

Wat doet de gemeente ertegen?
De gemeente zet o.a. gifdozen in tegen de rattenoverlast. Die dozen worden op typische rattenplekken zodanig neergezet dat uw kinderen en huisdieren daar niet bij kunnen. De dozen bevatten vergiftigd voer met lokstof. De stoffelijke resten van de ratten drogen in en veroorzaken geen stankoverlast.
Maar - uw hulp is onmisbaar. De maatregelen van de gemeente halen veel te weinig uit zolang ratten kunnen smullen van open te scheuren vuilniszakken, slingerende etensresten op straat en brood "voor de eendjes"... alle ratten loeren als u gaat voeren!

Met meldingen en vragen kunt u op werkdagen terecht bij:
* de Klachtenlijn van de gemeente Rijswijk telefoonnummer 39 44 247
tussen 8.00 en 16.00 uur (gesloten van 12.00 tot 12.30 uur)

Het telefoonnummer is van het bureau Wijkbeheer en uitvoering, tot oktober gevestigd aan de Huis te Landelaan 416.Bouwvergunning

Met ingang van 30 augustus 2001 ligt de volgende bouwvergunning ter inzage:

* het vergroten van een kinderdagverblijf aan de van Vredenburchweg 164e, verleend en verzonden: 21 augustus 2001

Deze vergunning kunt u inzien bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk. Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775.
De afdeling V & H is iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Bouwaanvraag

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvraag is ontvangen:

* het gedeeltelijk vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan de Vondellaan 15; ingediend op 14-08-2000.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend per 30 augustus 2001:
* Herenstraat 31 (binnentuin); 1 esdoorn wegens opdrukken fundering van schuur en schaduwwerking

* Bilderdijklaan 62 (achtertuin); 1 conifeer wegens schaduwwerking
* Ottoburgstraat 68; 1 kastanje wegens gebrek aan vitaliteit
Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving. Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.96.94.Aanvraag kapvergunningen

De volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Brantingstraat 5; 1 seringenboom wegens scheefgroei. Aangevraagd door F. Meijer.

* Cederlaan 5; 1 conifeer wegens gebrek aan vitaliteit. Aangevraagd door S. Wouters.

* Herenstraat 27; 1 appelboom wegens gebrek aan vitaliteit en scheefgroei.
Aangevraagd door Fa. Visser.

* Hendrik Ravesteijnplein/Lindelaan; 27 platanen (14 plantanen worden verplant), 8 bolesdoorns, 1 iep en 1 linde in verband met een reconstructie van het winkelgebied.
Er wordt een herplantplicht opgelegd voor 6 iepen en 12 bolacacia's.
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.96.94.Nieuwe impuls voor planontwikkeling Oud Rijswijk

De gemeente wil de planontwikkeling in Oud Rijswijk graag een nieuwe stimulans geven.
Doel is een masterplan dat kan rekenen op een breed draagvlak, en dat duidelijke en bindende uitgangspunten biedt voor de uitwerking van concrete projecten. Het streven is er op gericht dit masterplan tegen het einde van het jaar gereed te hebben. Omdat alles al vaker gezegd is in de afgelopen jaren, lijkt dat vooralsnog een reële optie. Op maandag 10 september om 20.00 uur vindt er een bijeenkomst met alle betrokken partijen plaats onder voorzitterschap van wethouder Rob Vermeer in het Oude Raadhuis (Laan Hofrust 4). Het is de bedoeling om tijdens deze vergadering afspraken te maken over de verdere aanpak van de planontwikkeling en te komen tot een werkbaar overlegplatform, dat wil zeggen: een beperkte overleggroep waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Ter voorbereiding hebben inmiddels een aantal oriënterende gesprekken plaatsgevonden, vooral met de diverse belangengroeperingen.
Op deze bijeenkomst is echter iedereen die zich betrokken voelt bij het oude centrum van harte welkom!
Voor meer informatie kunnen bewoners terecht bij de Buurtschap Oud Rijswijk (BOR), Historische Vereniging Oud Rijswijk (HVOR) of bij de gemeente; de winkeliers kunnen zich wenden tot de winkeliersvereniging of de gemeente.
Contactpersoon bij de gemeente is Edwin van der Hoorn, tel. 39 59 364. Als u van plan bent om deze bijeenkomst bij te wonen, verzoeken wij u om dat in verband met de organisatie aan hem door te geven.Informatieavond Rijswijk-Zuid verschuift !!

De gevolgen van de annexatie hebben onverwacht geleid tot veel extra werk. In verband hiermede is de voorbereidingstijd voor de bewondersinformatieavond in Rijswijk-Zuid helaas te kort ingeschat. Daarom gaat deze avond op 3 september 2001 niet door. Gezien de diverse ontwikkelingen in Rijswijk-Zuid is het van belang dat deze informatiebijeenkomst alsnog gehouden wordt en wel op dinsdag 16 oktober 2001 in Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7 te Rijswijk, aanvang 20.00 uur.Magic Circus op andere datum

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komen de geplande circusvoorstellingen van het Magic Circus voor de locatie aan de Dr. H.J. van Mooklaan op zaterdag 8 en zondag 9 september 2001 te vervallen.
Als vervangende speeldatum is woensdag 5 september 2001 gekozen. Op deze dag wordt één circusvoorstelling verzorgd op het trapveldje nabij het winkelcentrum aan de Dr. H.J. van Mooklaan. De voorstelling start om 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het Magic Circus, telefoonnummer 06 53 72 30 22.Strengere regels voor speelautomaten

Met ingang van 1 juni 2001 moeten gemeenten en horeca-ondernemers voldoen aan strengere regels van de nieuwe Wet op de Kansspelen (verder: de Wet). De nieuwe Wet bepaalt, net als de oude Wet, dat voor het opstellen van speelautomaten een aanwezigheidsvergunning van de burgemeester is vereist.
De gemeentelijke afdeling Vergunningen en Handhaving verzorgt de beoordeling van aanvragen en afgifte van deze vergunningen. Daarnaast verplicht de Wet elke gemeente om op het gebied van speelautomaten beleid te maken en dat in een Verordening vast te leggen. De gemeenteraad van Rijswijk heeft in die verordening bepaald, dat een inrichting maximaal 3 speelautomaten mag opstellen en dat vergunningen ieder kalenderjaar opnieuw aangevraagd moeten worden. De Wet regelt de verdere invulling van het beleid door verschil aan te brengen tussen kansspelautomaten en behendigheidsautomaten. Gokkasten zijn kansspelautomaten, want zij hebben een gokelement in zich en spelers worden gelokt met de mogelijkheid geld te winnen. Spelletjeskasten zijn behendigheidsautomaten; zij mogen geen geld uitkeren. Deze splitsing in twee soorten automaten is van groot belang. Het doel van de nieuwe Wet is namelijk het voorkomen en verminderen van gokverslaving. Om dit doel te bereiken, wordt het noodzakelijk geacht dat jongeren tot 18 jaar voortaan veel minder vaak in aanraking komen met gokkasten. Daarom is het bezoekend publiek van horeca-inrichtingen als uitgangspunt genomen voor het verbieden van kansspelautomaten (gokkasten) in bepaalde soorten inrichtingen. Als er veel jeugd in een horeca-inrichting kan komen, mogen er dan ook geen kansspelautomaten opgesteld worden.
In praktijk betekent dit dat alleen cafés en restaurants kansspelautomaten mogen opstellen - uiteraard alleen met vergunning. Allerlei andere horeca-inrichtingen, zoals afhaalloketten, biljartgelegenheden (vanaf 4 speeltafels), broodjeszaken, bowlingbanen, cafetaria's, coffeeshops, discotheken, grillrooms, restaurants met een open afhaalgedeelte, shoarmazaken, snackbars, sportaccommodaties en kantines, mogen geen gokautomaten meer opstellen. Controles op de aanwezigheid van speelautomaten en de daarvoor benodigde vergunning in horeca-inrichtingen zijn reeds gestart en in de komende maand zullen alle horeca-inrichtingen in Rijswijk aan de beurt komen.
De toepassing en handhaving van de nieuwe regels is een plicht van de gemeente Rijswijk, opgelegd door de minister van Justitie. Maar het streven naar minder gokverslaafden is natuurlijk ook in het belang van de gemeente Rijswijk en haar inwoners!RegioTaxi van start
Het nieuwe openbaar vervoersysteem - op stap zonder overstap

Per 1 september gaat de RegioTaxi rijden. De RegioTaxi houdt, ook qua kosten, het midden tussen de bus en de taxi. Het is een aanvulling op andere vormen van openbaar vervoer zoals de bus, tram en taxi. Het voordeel is echter dat de RegioTaxi voor veel gehandicapten en ouderen zeer geschikt is. De rollator, scootmobiel of elektrische rolstoel kunnen meegenomen worden.

Deze gemeentelijke publicatie is een herhaling van eerder gepubliceerde informatie, met het antwoord op de belangrijkste vragen over de RegioTaxi, zoals: wat is RegioTaxi? waar kan ik heen met de RegioTaxi? hoe werkt die RegioTaxi?, de tarieven en de spelregels etc. Bij de publieksbalie van de sectie Communicatie is een brochure verkrijgbaar.

Wat is RegioTaxi?
RegioTaxi is het nieuwe openbaar vervoersysteem. Een taxi voor de prijs die tussen die van het gewone openbaar vervoer en de taxi in ligt. De RegioTaxi komt ook daar waar het gewone openbaar vervoer niet komt: bij u voor de deur! En natuurlijk voor de deur van uw bestemming. Met de RegioTaxi kunt u iedere dag van zes uur 's ochtends tot één uur 's nachts op stap. Iedereen, van jong tot oud reist comfortabel en flexibel met de RegioTaxi.

Waar kunt u heen met de RegioTaxi?
Met RegioTaxi kunt u iedere gewenste reis maken binnen Haaglanden (intern vervoergebied). Bovendien kunt u vanuit Haaglanden ook reizen naar bestemmingen tot twee zones daarbuiten (extern vervoergebied). Reizen vanuit dit externe vervoergebied mag alleen als dit een terugreis is die gelijktijdig is gereserveerd met de heenreis. Onder Haaglanden vallen de gemeenten De Lier, Den Haag, 's Gravenzande, Leidschendam, Maasland, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, Voorburg, Wassenaar, Delft, Wateringen en Zoetermeer.

365 dagen per jaar beschikbaar
RegioTaxi Haaglanden is elke dag van 6.00 uur 's ochtends tot 1.00 uur 's nachts beschikbaar.

Van tevoren reserveren
Als u met RegioTaxi op stap wilt, dan belt u tenminste 1 uur voor het door u gewenste moment van vertrek de RegioTaxi Centrale, tel. 0900-9666 (22 ct p/min.). Dat kan pas met ingang van 1 september, als de RegioTaxi gaat rijden.
Aan de telefonist(e) geeft u uw wensen door: hoe laat u wilt vertrekken of hoe laat u ergens wilt zijn. Als u een vertrektijd heeft afgesproken, komt de RegioTaxi u maximaal 20 minuten na de afgesproken tijd ophalen. Heeft u een aankomsttijd afgesproken, dan arriveert u maximaal 20 minuten eerder op de plaats van bestemming. Als u dat wilt, kan RegioTaxi tien minuten voordat u wordt opgehaald even bellen dat de taxi eraan komt.

Makkelijk: meerdere ritten tegelijk reserveren
U kunt als u een heenreis reserveert, meteen de terugreis vastzetten. U kunt natuurlijk ook in één keer meerdere ritten voor een bepaalde periode reserveren.

Wat kost Regiotaxi?
U betaalt RegioTaxi voor iedere zone waarin u reist. De eerste, tweede en derde zone kosten in 2001 elk f. 3,00 (Eur 1,36). Daarnaast geldt altijd een opstaptarief van f. 3.00 (Eur 1,36). Vanaf zone vier geldt een tarief van f 6,00 (Eur 2,72). U betaalt bij de chauffeur, gewoon met contant geld.

Groepskorting
Reist u in een groep? Dan reizen de derde en vierde persoon voor de helft van de prijs.

Kleine kinderen gratis
Kinderen tot vier jaar (maximaal drie per volwassene) mogen onder begeleiding van een volwassene gratis mee.

NS-Begeleiderskaart
Heeft u een NS-begeleiderskaart, dan kunt u zich laten begeleiden door een medepassagier van tenminste twaalf jaar. Uw begeleider hoeft dan niet te betalen. Begeleiders kunnen individueel terugreizen tegen betaling van het geldende tarief.

Wet Voorzieningen Gehandicapten
Er zijn cliënten die in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) een financiële tegemoetkoming krijgen in de vervoerskosten. Voor hen zal de RegioTaxi een goede aanvulling zijn op de bestaande vervoersmiddelen. De keuze voor vervoer per taxi, eigen auto, vervoer door derden of Traxx blijft bestaan. De RegioTaxi wordt aan deze keuze toegevoegd; er is géén verplichting om de RegioTaxi te gebruiken.
De gemeenteraad van Rijswijk is op 10 juli jl. akkoord gegaan met de invoering van deze nieuwe vorm van openbaar vervoer. De raad is ervan overtuigd dat RegioTaxi een goede manier van reizen biedt voor veel gehandicapten of ouderen. De RegioTaxi is daarbij ook nog beduidend goedkoper dan een gewone taxi. Daarom heeft de raad besloten de financiële tegemoetkoming voor vervoer in het kader van de WVG per 1 januari 2002 met 20% te verlagen. Als gevolg van de introductie van de RegioTaxi zal voorts de seniorenbus van de Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk (SWOR) met ingang van 1 september as. niet meer rijden. De gemeente gaat ervan uit dat vrijwel alle WVG-cliënten van de RegioTaxi gebruik kunnen maken. De manier waarop de financiële tegemoetkoming wordt verstrekt en de wijze van declareren blijven hetzelfde.
Met vragen over WVG en de Regiotaxi kunt u zich wenden tot het Zorgloket van de gemeente, tel.nr. 39 59 884.

Wat u verder nog moet weten

Soms reist u met andere passagiers
Regiotaxi combineert soms ritten van verschillende passagiers. Hierdoor kan het voorkomen dat u niet rechtstreeks van het ene naar het andere adres wordt gereden. De maximale tijd die u in de RegioTaxi doorbrengt, is echter nooit langer dan de normale reistijd, van vertrekpunt naar bestemming, plus 20 minuten. U betaalt overigens altijd voor de kortste route.

Ook toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens
De RegioTaxi is toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens. Als u reserveert moet u wel even aangeven wat er meegaat. De chauffeur van de RegioTaxi draagt de bagage en helpt desgewenst bij het in- en uitstappen.

De spelregels

Afzeggen?
Wilt u een rit afzeggen? Doe dat dan tot een uur van te voren. Wanneer u vergeet om de rit af te melden, dan is RegioTaxi helaas genoodzaakt f 8,50 per reiziger in rekening te brengen. Dit geldt ook wanneer u niet op tijd klaarstaat. De chauffeur wacht niet langer dan twee minuten bij de buitendeur (begane grond).

Huisregels
In de RegioTaxi wordt niet gerookt, gegeten en gedronken. Behalve blindengeleidehonden en andere erkende hulphonden (wel even vooraf doorgeven) mogen dieren niet meereizen.

Reserveren
Stap 1 - U noemt uw naam, en eventueel uw pasnummer Stap 2 - U geeft aan waar vandaan u wilt reizen Stap 3 - U geeft aan waar u naar toe wilt reizen Stap 4 - U geeft aan hoe laat u wilt vertrekken of hoe laat u ergens aan wilt komen
Stap 5 - U geeft aan of u speciale bagage, een kinderwagen of rolstoel meeneemt
Stap 6 - De RegioTaxi telefonist(e) vertelt u hoe laat u wordt opgehaald, hoe laat u op uw bestemming wordt afgezet en hoeveel de rit kost.

Klachten
Heeft u een klacht, meld deze dan bij het klachtenmeldpunt. Het telefoonnummer is 0900 - 2020509 (22 ct p/min). Schrijven of e-mailen kan ook: RegioTaxi Haaglanden, postbus 66, 2501 CB Den Haag, regiotaxi@haaglanden.nl. Bij een gegronde klacht, bijvoorbeeld over het vertrektijdstip of de totale reistijd, krijgt u de kosten van de rit terug.
Informatie over RegioTaxi vindt u ook op regiotaxi.haaglanden.nl of bel 0900-2020511 (22 ct p/min)Werkzaamheden duren tot eind november 2001
Aanleg rotonde op kruispunt Mgr. Bekkerslaan en Sir Winston Churchilllaan

In de eerste week van september 2001 wordt begonnen met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Sir Winston Churchilllaan met de Mgr. Bekkerslaan.
De Mgr. Bekkerslaan zal ter hoogte van het kruispunt voor alle verkeer worden afgesloten, met uitzondering van voetgangers en fietsers. Het gedeelte van de Schaapweg gelegen tussen de Sir Winston Churchilllaan en de Prinses Marijkesingel wordt gedurende de werkzaamheden voor alle verkeer afgesloten.
De rijbanen van de Sir Winston Churchilllaan richting Wateringen en richting Rijswijk blijven opengesteld voor het verkeer.Het verkeer wordt tijdelijk over de noordzijde van het kruispunt geleid. Deze verkeerssituatie duurt naar verwachting zes weken. Vanaf medio oktober 2001 wordt het verkeer over de vernieuwde zuidzijde van de rotonde geleid. Het verkeer kan dan ook weer de Mgr. Bekkerslaan in- en uitrijden.
De Schaapweg blijft echter nog afgesloten tot de werkzaamheden eind november 2001 gereed zijn.Berserik tachtig jaar

Van zaterdag 1 september t/m zondag 30 september 2001 is in het Museum Rijswijk een tentoonstelling te zien van schilderijen van Hermanus Berserik.
Aanleiding voor de tentoonstelling is de tachtigste verjaardag van de kunstenaar.

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur, zaterdag van
11.00-17.00 uur, maandag gesloten.

Berserik kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Aanvankelijk schilderde hij in een door het kubisme beïnvloede stijl. Gaandeweg vond hij echter een eigen stijl die ooit is omschreven als 'realisme met een vleugje bevreemding'. In de jaren zestig en zeventig geeft hij zijn onderwerpen ogenschijnlijk realistisch weer maar door de combinaties van figuren en of voorwerpen, die in werkelijkheid nooit zo waargenomen kunnen worden, treedt een bevreemdend effect op.

Vanaf de jaren tachtig vindt Berserik de onderwerpen voor zijn schilderijen veelal in zijn directe omgeving: het uitzicht van zijn huis en zijn atelier en de stillevens van voorwerpen die hij dagelijks om zich heen heeft. Verder heeft hij een grote voorliefde voor de landschappen in Zuid-Limburg en België en voor de Hollandse binnenwateren, die hij verkende vanaf zijn boot. Op basis van zijn talloze schetsboeknotities ontstaat in het atelier vervolgens een gestage productie van schilderijen, veelal op klein en handzaam formaat, hoewel de kunstenaar van tijd tot tijd ook het grote werk niet schuwt.

Het werk van Hermanus Berserik wordt gekenmerkt door stilte en door iets raadselachtigs. De toeschouwer is voortdurend op zoek naar iets dat niet in de schilderijen is te zien, maar verborgen gaat achter een heuvel, een muurtje of de gevel van een huis.

Een openstaande deur laat slechts een klein deel van het daarachter gelegen vertrek zien en het stilleven van de diverse voorwerpen op de kast maakt nieuwsgierig naar de rest van het interieur. Schilderde Berserik aanvankelijk uiterst fijn en gedetailleerd, met het verstrijken der jaren is zijn schildertoets losser geworden en daardoor ook zichtbaarder.

Details werkt hij niet langer uit maar suggereert hij met een enkele penseelstreek. Ook zijn kleurgebruik heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Van de veelal heldere, lichte tinten uit de jaren zeventig naar de warme, intense bruinen en groenen uit de jaren negentig, waarin blauwe, gele of rode accenten de voorstelling doen oplichten.
De tentoonstelling in het Museum Rijswijk is grotendeels samengesteld uit de collectie van de kunstenaar. Vanaf het begin van zijn schilderscarrière heeft hij bepaalde werken nooit willen verkopen en slechts bij hoge uitzondering willen exposeren.

Uit deze werken is een keuze gemaakt zodat de tentoonstelling enigszins het karakter van een overzicht krijgt. Daarnaast worden een groot aantal schilderijen geëxposeerd die de kunstenaar de laatste jaren heeft gemaakt en waarmee een goed beeld wordt verkregen van het nog altijd bloeiende, creatieve vermogen van Berserik.

De tentoonstelling Berserik tachtig jaar is te zien op de eerste verdieping van het Tollenshuis; de tentoonstelling Letters wo(o)rden zinnen is te zien op de begane grond van het Tollenshuis en in de nieuwe vleugel van het Museum Rijswijk.Landelijke Open Monumentendag - zaterdag 8 september 2001

Thema
Op Open Monumentendag staat dit jaar het thema 'Huis en Haard' centraal. Hiermee wil de organisatie aandacht besteden aan de woonhuizen, die in de loop der eeuwen zijn gebouwd. Ook in Rijswijk zijn nog vele voorbeelden te vinden van woonhuizen die sinds de 17de eeuw in deze gemeente zijn gebouwd. Een fototentoonstelling in de Oude Kerk en een fietstocht langs deze huizen belichten dit onderwerp nader.

Opening
Op zaterdag 8 september zal Monumentendag officieel worden geopend door de heer J.L.Hartkamp, voorzitter van de Monumenten Commissie in Rijswijk. De opening vindt plaats in het Museum Rijswijk, Herenstraat 67.
De bijeenkomst begint om 11.00 uur, met een welkomswoord door de heer Arjan Kwakernaak, conservator van het Museum Rijswijk en voorzitter van de Werkgroep Open Monumentendag. Aansluitend zal de heer Hartkamp Monumentendag officieel openen en de Monumentenprijs 2001 van de gemeente Rijswijk uitreiken.
Vervolgens begeven de genodigden zich naar de Oude Kerk tegenover het museum voor het Muzikaal Monument. Organist Henny Heikens bespeelt het Reichner orgel waarmee tevens de fototentoonstelling 'Huis en Haard, woningbouw in Rijswijk' wordt geopend.

Museum Rijswijk
Op het voorplein van het museum staan traditiegetrouw diverse kraampjes waar geïnteresseerden informatie kunnen krijgen over de activiteiten van de Archeologische Werkgroep Rijswijk, het Gemeentearchief, de Historische Vereniging Rijswijk en de Monumentencommissie.
In de kraam van de Monumentencommissie zijn themaboekjes te koop die diverse onderwerpen behandelen met betrekking tot monumenten(zorg), zoals bouwstijlen herkennen, archeologische monumenten, historische boerderijen en interieurstijlen. Nieuw is de fraaie publicatie 'Huis en Haard' waarin historische interieurs, zowel rijk als arm, worden beschreven.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het Museum Rijswijk deze dag niet gratis toegankelijk, dit in verband met de twee gote tentoonstellingen die dan zijn te zien: `Letters wo(o)rden Zinnen, Vlaamse letterkunst in beeld' en `Berserik 80 jaar'.

Wandel- en fietsroutes
In het kraampje van de Monumentencommissie op het voorplein van het museum zijn wandel- en fietsroutes verkrijgbaar. De wandeling loopt door het oude centrum van Rijswijk en geeft een beschrijving van de historische panden die men op de route passeert. In de wandelroute is ook een puzzeltocht opgenomen. Dit jaar is een nieuwe fietsroute verkrijgbaar. Deze voert langs (historische) woonhuizen in Rijswijk. De fietsroute van vorige jaren, die langs (historisch) water en monumentaal groen voert, is eveneens verkrijgbaar.

Oude Kerk
De Oude Kerk aan de Herenstraat is gratis geopend van 10.45 tot 15.00 uur. Behalve het fraaie interieur van de kerk zijn er ook enkele tentoonstellingen te zien.
De werkgroep Open Monumentendag heeft een fototentoonstelling gemaakt over monumenten in Rijswijk; een tweede fototentoonstelling handelt over water in Rijswijk en alle aspecten die hiermee samenhangen. De werkgroep Oude Kerk Open heeft een tentoonstelling ingericht over het dopen, vroeger en nu, met tal van archiefstukken en voorwerpen die verband houden met het doopritueel.

Hofrustkapel
De Hofrustkapel, Laan Hofrust 21, is geopend tussen 11.00-16.00 uur. Op elk heel uur verzorgt organist D. van Peursen een orgelbespeling.

Bonifatiuskerk
De Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg is van 10.00-16.00 uur gratis toegankelijk. Te bezichtigen is het fraaie neo-gotische interieur van de kerk.

Landgoed Te Werve
Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers vrij wandelen op het landgoed Te Werve aan de Van Vredenburchweg.
Om 14.00 uur kunnen belangstellenden deelnemen aan een georganiseerde wandeling over het landgoed. Startpunt is de brug bij de ingang van Te Werve.
Parkeren is mogelijk tegenover de ingang van Te Werve; honden worden niet toegelaten op het landgoed.

Benedictuskerk
De Benedictuskerk aan de Huis te Landelaan 418 is voor het eerst ook te bezichtigen op Monumentendag, tussen 11.00-16.00 uur.

Sterrenwacht Rijswijk
De Sterrenwacht Rijswijk aan de Petronella Voûtestraat is geopend van 11.00-16.00 uur. Belangstellenden krijgen hier informatie over de sterren in het heelal en over het ontstaan van bijzondere hemelverschijnselen, zoals maans- en zonsverduisteringen en kometen.

Planetenpad
Gelegen nabij de Sterrenwacht in een parkachtige omgeving zijn op schaal de planeten uit ons zonnestelsel te zien. Een wandelpad voert langs de planeten. Bij iedere planeet is een tekstbord met informatie aangebracht. Daarnaast zijn medewerkers van de Sterrenwacht aanwezig die zorgen voor een deskundige uitleg.

Schaapweimolen
De Schaapweimolen aan de Molenwetering is geopend. Het interieur van de molen is te bezichtigen tussen 11.00-16.00 uur en de molenaar zorgt voor deskundige uitleg.

Historische Vereniging Rijswijk, werkgroep Open Monumentendag postadres: Museum Rijswijk, Herenstraat 67, 2282 BR Rijswijk tel. 070-3903617, fax 070-3368880, e-mail musryszh@xs4all.nlMuseum Rijswijk

Van 1 september tot en met 30 september 2001 is in het Museum Rijswijk de tentoonstelling te zien:


- Letters wo(o)rden zinnen Vlaamse letterkunst in beeld -
De expositie toont het werk van tien vooraanstaande kunstenaars uit Vlaanderen, voor wie letters het centrale onderwerp in hun werk zijn. De tentoonstelling laat de speelse en originele manier zien waarop deze kunstenaars met letters hun werk vorm en inhoud geven.

De kunstenaars gebruiken voor hun werken allerlei materialen en technieken. Op de tentoonstelling zijn werken te zien van onder meer steen, glas en hout waarin de letters zijn gekapt, gegraveerd of uitgesneden. Ook papier kan de drager zijn voor letters, die zijn geschilderd, geschreven, gestempeld of gefotografeerd. Letters vormen de rode draad in de tentoonstelling. Dat wil echter niet zeggen dat de letters de belangrijkste elementen zijn in de werken. Alle getoonde objecten zijn integrale kunstwerken.Dit betekent dat materiaal, techniek en uitvoering één geheel vormen en elkaar versterken. De vorm van de letters, de inhoud van de tekst (zo die al leesbaar is) en de vorm en de aard van het materiaal zorgen gezamenlijk voor de zeggingskracht van het werk.

Voor veel van deze letterkunstwerken is de omgeving, waarin ze gepresenteerd worden, erg belangrijk. Een deel van het werk wordt op traditionele wijze geëxposeerd in de nieuwe expositieruimte van het museum. Daarnaast zullen er werken op minder conventionele plaatsen geëxposeerd worden: in de wilde plantentuin achter het museum en in diverse vertrekken in het Tollenshuis, dat uit de 18de eeuw dateert.

De deelnemende kunstenaars zijn:
Christophe Annys
Jeroen Boudens
Joke Boudens
Kristoffel Boudens
Liesbet Boudens
Pieter Boudens
Greta Buysse
Jos Geusens
Adinda Goddyn
Brody Neuenschwander

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur, maandag gesloten

Museum Rijswijk
Herenstraat 67
2282 BR Rijswijk
070 390 36 17
http://www.museumryswyk.nlNieuws over de invoering van het nieuwe paspoort en de Nederlandse identiteitskaart

Gaat u binnenkort op reis? Sta dan even stil bij de nieuwe regels en prijzen, die gaan gelden vanaf 1 oktober a.s., voor het aanvragen van een reisdocument en het bijschrijven van kinderen.

Voortaan één week wachten
De reisdocumenten worden (voor een betere beveiliging) vanaf 1 oktober a.s. op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. De huidige procedure komt te vervallen. Met ingang van genoemde datum kunt u uw nieuwe reisdocument na een week ophalen bij het gemeentehuis. Ook voor bijschrijving van kinderen geldt deze wachttijd van een week.

Wat heeft u nodig?

Een nieuw reisdocument moet u altijd persoonlijk aanvragen en afhalen. U moet daarvoor uw huidige reisdocument(en) meenemen en één recente pasfoto. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, het gezicht dient gelijkmatig te zijn belicht en de achtergrond moet voldoende contrast opleveren. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen. I.v.m. de controle van de handtekening(en) dient een identiteitsbewijs (geen fotokopie) van de ouder(s) overgelegd te worden.

Kinderen bijschrijven
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kunt u ze als ouder ook laten bijschrijven in uw paspoort. Om de identiteit van kinderen beter te kunnen controleren, dient u in het vervolg bij het aanvragen van een bijschrijving uw kind en één pasfoto van het kind mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming van de andere ouder (ook als uw kind in uw huidige paspoort staat) en een identiteitsbewijs (geen fotokopie) van de andere ouder vereist.
Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen.

Spoedprocedure
Tegen betaling van een toeslag kunt u een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. M.u.v. de aanvragen op de donderdagavond kunt u in de regel het document ophalen op de eerstvolgende werkdag na 10.00 uur.

Oude document kwijt?
Is uw reisdocument gestolen of bent u dit kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces-verbaal (aangifte vermissing reisdocument) op. Bij de aanvraag dient u de gewaarmerkte kopie van dit proces-verbaal in te leveren.

Kosten :

Aanvraag paspoort : f. 73,55 Euro 33,37
Nederlandse Identiteitskaart : f. 59,20 Euro 26,87 Bijschrijving direct bij aanvraag nieuw paspoort per kind : f. 15,00 Euro 6,81
Bijschrijving later per kind : f. 35,00 Euro 15,88 Toeslag spoed aanvraag (incl. bijschrijving) : f. 73,55 Euro 33,37 Toeslag spoed bijschrijving per kind : f. 35,00 Euro 15,88 Toeslag vermissingskosten : f. 21,50 Euro 9,75

Voor de eerste week in oktober geldt een aangepaste procedure Gedurende de eerste week van oktober kunnen er wel reisdocumenten en bijschrijvingen worden aangevraagd maar niet worden uitgereikt. Ook zal er geen gebruik gemaakt kunnen worden van de spoedprocedure.

Meer informatie?
Met vragen kan men terecht bij de afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken tel. 070 - 39 59 882 of op www.paspoortinformatie.nl.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Gemeenteberichten van de gemeente Rijswijk '
Lees ook