Gemeente Wervershoof


Binding 19 septemberFRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd
plaats bijeenkomst

24-9 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD

24-9 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC

25-9 19.00 uur gemeentehuis fractie VVDCollectes

Een collectant van de Nier Stichting Nederland kunt u tot en met 22 september aan de deur verwachten. Van 23 september tot en met 29 september collecteert de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten.Verleende vergunning

Vergunning aan Fietswereld Andr van Duin voor het plaatsen van een gevelopschrift aan het pand Zeeweg 43 te Wervershoof. (12 september)In verband met de inspraakavond over de gemeentelijke herindeling in Bovenkarspel begint de raadsvergadering a.s. donderdag een half uur later.

De gemeenteraad vergadert om 20.30 uur in het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:


1. Opening2. Bediging van de heer J.C. Bakker als raadslid


3. Aanwijzing raadslid voor rondvraag en eventuele hoofdelijke stemming

4. Vaststelling notulen raadsvergadering van 28 juni 2001

5. Voorstel ingekomen stukken en mededelingen

6. Voorstel tot instemming met de start en financiering van een time-out klas voor leerplichtige leerlingen in het voortgezet onderwijs


7. Voorstel inzake de realisatie van een Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) nabij het Kaagbos te Wervershoof (onder voorbehoud)


8. Voorstel tot uitbreiding van het aantal uren van de directeur Muziekschool Oostelijk West-Friesland en hiervoor f 1.237,00 aan het budget 2001 toe te voegen


9. Voorstel tot verstrekking van een bijdrage voor de vervanging van de caravan van EHBO-vereniging Sint Martinus


10. Voorstel inzake de definitieve subsidie 2000 Stichting Uitvaartcentrum Wervershoof en de voorlopige subsidie 2001 en 2002


11. Voorstel inzake ontslag en benoeming van bestuurslid Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost


12. Voorstel tot verstrekking van een bijdrage van f 500,00 aan Pro Biblio voor het regionaal initiatief "Het West-Friese kinderboekenbal"


13. Voorstel tot aanpassing van de Algemene Subsidieverordening aan de 3e tranche van de Algemene wet bestuursrecht


14. Voorstel tot ter beschikkingstelling van financile middelen voor het aanbrengen van een balansventilatie in De Schoof


15. Voorstel tot aanpassing van de subsidiring van Muziekvereniging Sint Caecilia in verband met de sterk gestegen dirigents- en instructeurskosten


16. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het herbouwen van een woning op het perceel Zwaagdijk 105


17. Voorstel tot bekrachtiging van het besluit van burgemeester en wethouders tot indiening van een bezwaarschrift tegen de subsidiebeschikking van de minister van LNV in het kader van de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden


18. Voorstel tot instemming met het concept-herindelingsplan van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 29 mei 2001


19. Voorstel tot de 7e wijziging van de legesverordening

20. Voorstel inzake vaststelling begrotingswijzigingen

21. Rondvraag


22. Sluiting

In het kader van de door de raad vastgestelde regels omtrent de openbaarheid van bestuur liggen de stukken op donderdag 13 september 2001 van 13.30 uur tot 16.00 uur en eventueel - op telefonisch verzoek - ook van 16.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur voor een ieder ter inzage.Herstraatwerkzaamheden Floralaan

Momenteel wordt er gewerkt aan de herbestrating van het parkeerhofje aan de Floralaan voor de huisnummers 9-15.Verkeersplan De Hoek en Zijdwerk

In verband met de asfalteringswerkzaamheden worden De Hoek en het Zijdwerk van woensdag 26 september tot en met vrijdag 28 september voor alle verkeer afgesloten.

De afsluiting geldt voor het gedeelte van de Simon Koopmanstraat tot de Zwaagdijk.Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd. De eerstvolgende controle/reparatie is op 27 september.SPREEKUUR VOOR OUDEREN

In de gemeente Wervershoof wordt een spreekuur voor ouderen ingesteld. Op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen ouderen op afspraak terecht in het gemeentehuis.

Het spreekuur is bedoeld voor inwoners van de gemeente van 65 jaar en ouder, die genformeerd willen worden over, of een aanvraag willen indienen op grond van n van de volgende regelingen:


Bijzondere bijstand


Minimafonds


Huursubsidie


Vangnetregeling

Waar en wanneer

Op woensdag 3 oktober wordt met het spreekuur begonnen. Vanaf deze datum wordt het spreekuur elke woensdagmiddag gehouden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Wervershoof.

Afspraak maken

Bewust is gekozen voor een zogenaamd "afspraken" -spreekuur. U hoeft dan niet te wachten en de consulent heeft voldoende tijd voor u.

U kunt telefonisch een afspraak maken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur met:

mevrouw J. Roddenhof tel: 587186 of mevrouw A. Zielstra tel: 587162.Er is een nieuwe generatie huisvuilwagens op de markt. Het systeem op deze wagens leegt de rolemmers geheel mechanisch. Het CAW schafte zo'n huisvuilwagen aan.

Gesjouw in weer en wind met zware rolemmers (elke medewerker zo'n 500 keer per dag) maakt plaats voor het bedienen van een grijparm vanuit de cabine. Dat gaat als volgt:


- de chauffeur stopt naast de rolemmer;


- de grijparm schuift uit en klemt om de rolemmer;

- de grijparm gaat omhoog en leegt de rolemmer;

- de grijparm zet de rolemmer keurig terug op de stoep.
Minder werkbelasting is dan ook de belangrijkste reden dat het CAW het systeem verandert.

Niet in elke situatie kan het CAW de nieuwe wagen inzetten. Daarom houdt het CAW eerst een proef bij 3.000 huishoudens in verschillende gemeenten in het CAW-gebied o.a. in Zwaagdijk-Oost. Bewoners krijgen uitgebreide informatie over het nieuwe systeem. Want het CAW heeft de hulp van u als inwoner nodig. Er gaat bijvoorbeeld iets veranderen bij het neerzetten van de rolemmers aan de straat. Veel bewoners zijn gewend dit te doen met het handvat naar de weg. Bij het nieuwe systeem moet dit met het handvat precies naar de andere kant. Ook werkt de grijparm niet goed als de rolemmers te dicht bij elkaar of te ver van de stoeprand staan. Een medewerker van het CAW loopt de eerste weken met de wagen mee om rolemmers goed te zetten en een sticker op de deksel te plakken. In Zwaagdijk-Oost start de proef 25 september.

De proef, die in ieder geval tot eind 2001 duurt, moet uitsluitsel geven in welke situaties het nieuwe systeem optimaal werkt.EVEN WEG?

EVEN WACHTEN....

Nieuw paspoort en nieuwe identiteitskaart: enkele dagen later ophalen

Zoals u wellicht bekend wordt per 1 oktober 2001 een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd. Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op n centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Dit heeft tot gevolg dat u een reisdocument niet direct kunt meenemen. U dient er rekening mee te houden dat u een volle week moet wachten.

Eerste week oktober aangepaste procedure

In de eerste week van oktober kunnen nieuwe reisdocumenten alleen worden aangevraagd. Uitreiking kan dan nog niet plaats vinden. Dit betekent dat in de eerste week van oktober geen gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde spoedprocedure.

Zekerheid troef

Mocht u in oktober een reisdocument nodig hebben dan is het verstandig dit tijdig aan te vragen. Er zijn zowel binnen de gemeente als op landelijk niveau diverse testen uitgevoerd.

Deze testen zijn goed verlopen. Toch kan het gemeentebestuur u geen garanties geven.

Daarom: voorkom teleurstellingen en vraag uw reispapier vroegtijdig aan.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij de sector Burgers, tel: 587105 of 587107.

Ook op internet kunt u informatie vinden. U kunt gaan naar www. paspoortinformatie.nlAanvragen bouwvergunningen


1. N. Schouten en Zn b.v., Liederik 1, 1683 NA Zwaagdijk voor het verhogen van de goothoogte van een gedeelte van de bestaande kas op het perceel Liederik 1;


2. G. Kaarsemaker, Onderdijk 217, 1693 CE Wervershoof voor het plaatsen van een erker op het perceel Onderdijk 217;


3. J.J.G. Wenner, Pastoor van Santestraat 48, 1693 CT Wervershoof voor het herbouwen van een schuur op het perceel kadastraal bekend Gemeente Wervershoof sectie C nummer 2674.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een

volgende publicatie worden ingediend.Verleende vergunningen e.d.

Bouwvergunningen

Fatels Beverwijk b.v., Parallelweg 49b, 1948 NK Beverwijk voor het oprichten van een bedrijfsruimte met kantoor op het perceel Marktweg 8. (12 september 2001)

Melding bouwvoornemen

J.J. Teunissen, Droge Wijmersweg 5/129, 1693 HP Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/129. (12 september 2001)

Rectificatie sloopvergunning

C. Grooteman, Van Velzenstraat 22, 1693 CW Wervershoof voor het slopen van een asbesthoudend dakvlak op het perceel Dorpsstraat 45. (6 september 2001)De Nieuwsrubriek kunt u ook vinden op de gemeentelijke internetpagina's. Op www.Wervershoof.nl verschijnt de Nieuwsrubriek al op vrijdagmorgen.

Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.

De verwachting is dat e.e.a. in oktober gerealiseerd is.In kop van Noord-Holland staat de komende tijd duurzaam ondernemen op het erf centraal. Deze actie is in het voorjaar al gestart. Nu, na de mond en klauwzeercrisis, kan de actie worden hervat. Agrarische ondernemingen in West Friesland kunnen zich tegen een gesubsidieerd bedrag laten doorlichten op energie, water en afval. Het aantal doorlichtingen is beperkt. Bedrijven met veehouderijen en teelten in de open grond kunnen zich tot eind oktober aanmelden om voor een doorlichting in aanmerking te komen.

De doorlichting is een gezamenlijk initiatief van belanghebbende partners in de agrarische sector. De samenwerkende organisaties maken het mogelijk dat het product doorlichting op maat wordt gemaakt voor het agrarische bedrijf. Daarbij wordt de doorlichting eenmalig aangeboden voor f 250,-- ( 113,45), in plaats van f 1500,-- ( 680,67).

De doorlichting

Bedrijfsgebouwen (exclusief de kasruimte) en woning worden door een deskundige doorgelicht op energie, water en afval. De doorlichting geeft de agrarir een compleet overzicht van de individuele besparingsmogelijkheden. Deze kunnen oplopen tot

duizenden guldens per jaar. Uiteindelijk ontvangt de ondernemer een compleet besparingsdossier met de verbetermaatregelen, de kosten voor realisatie (inclusief subsidies), een lijst van gekwalificeerde installateurs en een overzicht van gemiddelde verbruikcijfers in de sector.

Partners

Duurzaam Ondernemen op het Erf is een initiatief van Novem in samenwerking met de provincie Noord-Holland, WLTO, Rabobank, Nuon, Gewestbureau Kop van Noord-Holland, SUM, ISW, MRA en diverse gemeenten.

Belang duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is essentieel voor het milieu en voor de agrarische bedrijven. Duurzame maatregelen zijn een grote ontlasting voor de leefomgeving en realiseren financile besparingen voor de ondernemers. Daarbij kan de agrarische sector door deze grootschalige actie beter inspelen op komende marktontwikkelingen, zoals de verhoging van de ecotax.

Aanmelden

Agrarische ondernemers die zich willen aanmelden voor de doorlichting kunnen contact opnemen met de Infolijn van de WLTO, telefoon (023) 516 2360. Agrarirs die niet lid zijn van de WLTO kunnen zich ook aanmelden voor de duurzame doorlichting. De kosten voor niet-leden bedragen eveneens 250 gulden ( 113,45).In verband met de op donderdag 20 september 2001 in Wervershoof te houden najaarsmarkt, word de route van de lijndienst 42 gewijzigd.

De markt wordt gehouden op een gedeelte van de Dorpsstraat, te beginnen n de uitrit van Deen-supermarkt tot aan de kruising Dorpsstraat/Kaagweg te Wervershoof.

Op deze dag rijden de bussen Hoorn - Enkhuizen v.v. en Hoorn - Andijk v.v., tussen 08.00 uur en 19.00 uur, via het Zijdwerk, De Hoek, Dorpsstraat, Raiffeisenlaan, Europasingel en de Kagerdijk.

De haltes nabij de R.K. kerk St. Werenfridus, caf 't Fortuin en op de Zeeweg komen tijdelijk te vervallen. Op verzoek kan worden in- en uitgestapt op de hoek Zeeweg/Kagerdijk.

Op donderdag 20 september, tussen 08.00 uur en 19.00 uur, wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Raiffeisenlaan, Europasingel en de Kagerdijk v.v. Tevens wordt het gedeelte van de Kaagweg dat uitkomt op de Dorpsstraat voor het autoverkeer afgesloten.

Het verlengde van de Kaagweg blijft voor voetgangers en fietsers gewoon toegankelijk. Ook het parkeerterrein van supermarkt Deen is tijdens de markt normaal bereikbaar.

Niet altijd is het mogelijk alle afritten van particuliere woningen, aan de zijde van de Dorpsstraat waar de markt wordt gehouden, vrij toegankelijk te houden. Aanwonende kunnen bij het opstellen van de markt overleggen met de kraamhouders of de auto elders te parkeren. Veel problemen kunnen in goed overleg voorkomen worden. In geval van nood, wordt de uitrit natuurlijk wel vrij gemaakt voor b.v. ambulance of brandweer.In Wervershoof betalen veel mensen hondenbelasting. Gewoon volgens de regels, zoals het hoort. Toch is een regelmatig terugkerende controle noodzakelijk om tot een goed uitvoering van de 'verordening op de heffing van hondenbelasting' te komen. Binnenkort wordt zo'n controle in de gemeente Wervershoof gehouden.

De controle wordt uitgevoerd door het bureau van Holland Ruiter uit Capelle a/d IJssel.

Aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie over het adres en postcode van de woningen die bezocht moeten worden, belt de controleur bij de woningen aan. De controleur kan dus ook bij u aanbellen. Hij/zij stelt enkele vragen over het al dan niet hebben van een hond.

Het is de bedoeling dat de vragen aan de deur worden afgehandeld. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aangeven van een hond

Misschien heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen. Als de controleur bij u aan de deur komt is het te laat. Geef de hond daarom zo spoedig mogelijk aan.

Bij de sector Middelen kunt u een aangifteformulier aanvragen of ter plekke een aangifte formulier invullen.

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Dan kunt u tussen 08.00 uur en 12.30 uur terecht bij de sector Middelen, mevrouw M. v.d. Gulik telefoon: 587125.Deel: ' Gemeenteberichten van de gemeente Wervershoof '
Lees ook