Gemeente Wieringen


- Vervoer per auto

- Bouwen en wonen (14 september 2001)

- Ter inzage (14 september 2001)

- Inspraak (14 september 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (14 september 2001)
- Nieuwe Generatie Reisdocumenten (14 september 2001) tot verhuur en verpachting (14 september 2001)
Vervoer per auto

In de Kop van Noord-Holland hebben veel mensen een auto. Grote afstanden en relatief weinig openbaar vervoer maken dit (soms) noodzakelijk. De auto is verantwoordelijk voor een groot deel van de totale milieubelasting die consumenten veroorzaken. Automobilisten kunnen met weinig inspanning bijdragen aan minder milieuvervuiling. Bijvoorbeeld door rustig te rijden, bewust om te gaan met het gebruik van de auto en door het onderhoud aan de auto milieuverantwoord uit te laten voeren.

Brandstofverbruik.
Het brandstofverbruik is mede afhankelijk van het type auto en het doel waarvoor de auto gebruikt wordt. Autos kunnen op gas, benzine of diesel rijden. Over het geheel genomen is autogas per kilometer ongeveer even vervuilend als een moderne benzineauto. De milieubelasting van diesel is het grootst.
In de stad, is een kleine lichte auto de beste keus. Manoeuvreren en parkeren gaat makkelijker en lichte autos verbruiken in de stad minder brandstof.
Voor lange afstanden is een iets grotere auto meer geschikt. Het nadeel dat men in de stad heeft, wordt dan (deels) gecompenseerd door een lager brandstofgebruik bij hogere snelheden. Nieuwe autos hebben een lager brandstofverbruik en stoten aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit dan vergelijkbare oudere autos. Worden er jaarlijks veel kilometers gereden, dan kan het best een nieuwe auto aangeschaft worden. Wie erg weinig rijdt kan ook een wat oudere, goed onderhouden, tweedehands auto kopen.

Het Nieuwe Rijden.
Het nieuwe rijden is bewust omgaan met autogebruik, op tijd schakelen, zich aan de snelheid houden. Ook een vijfde versnelling dringt het brandstofverbruik terug en daarmee de belasting voor het milieu.

Bouwen en wonen (14 september 2001)

A. Ontvangen bouwaanvraag

ontvangen 12 september 2001:
het oprichten van een opbouw op het perceel Mekkenstuinweg 27.

B. Ontvangen melding

ontvangen 12 september 2001:
het oprichten van een serre op het perceel Parklaan 25.

C. Verleende bouwvergunningen

verzonden 14 september 2001:
het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Stroeërweg 44;
het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Vlieterstraat 4;
het vergroten van een aanbouw op het perceel Rotgangs 12.

D. Verleende vrijstellingen

artikel 19 lid 2/3 wet op de Ruimtelijke Ordening

verzonden 14 september 2001:
het vergroten van een woning op het perceel De Weel 97; het veranderen en vergroten van een woning op het perceel van Kempenstraat 5;
het oprichten van een aanbouw op het perceel Pieter Maatsstraat 8.

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 14 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (14 september 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van 17 september 2001 2 weken ter inzage:
A. de bouwaanvraag in verband met het bestemmingsplan Slingerweg I voor het oprichten van een aanbouw op het perceel Banbroek 15; B. de bouwaanvraag van Rijkswaterstaat voor het realiseren van 5 wildtunnels onder de Rijksweg N99 (artikel 10 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening).

Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvragen vergunning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inspraak (14 september 2001)

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat op 3 augustus 2001 een aanvraag bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een opslagloods met bedrijfswoning op een perceel gelegen aan de Nieuwlanderweg en kadastraal bekend sectie H nummer 33 . Ons college dient te besluiten of zij aan dit bouwplan wenst mee te werken met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het schetsplan ligt daartoe met ingang van 17 september 2001 gedurende 2 weken tijdens openingstijden op de afdeling Grondgebiedzaken ter inzage voor inspraak. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende 2 weken schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 14 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (14 september 2001)

Op 11 september 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- Verleende vergunning aan Magic Circus voor een standplaats voor 2002.

Verleende kapvergunning aan:

- R. Jorna voor het kappen van 4 japanse kersen en 1 esdoorn, perc. Wierbalgstraat 4;

- J. Bats-van Someren voor het kappen van 1 populier, perc. Klieftstraat 60.


- Verleende vergunning aan Multikabel voor kabellegging vanaf hoek Van Hengelstraat naar nieuw gebouwde woning B. Visser aan de Slingerweg.


- Verleende vergunning aan KPN voor het vervangen van een kabel langs gedeelte Noorderlaan.


- Verleende vergunning aan KPN voor het leggen van een kabel door de Dijkstraat.


- Verleende vergunning aan NUON voor het leggen van een gasleiding en een laagspanningskabel aan de Molenakker.

Iedereen die door de genomen beslissing(en rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 11 september 2001 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:


- Verleende speelvergunning aan Magic Circus voor 2002.
Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 14 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Nieuwe Generatie Reisdocumenten (14 september 2001)

Vanaf 1 oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Ook veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat u op tijd naar de gemeente gaat.

Na 7 dagen terug om het reisdocument op te halen. De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien. Voor u betekent dit dat u uw nieuwe reisdocument niet meer meteen mee kunt nemen.
Maximaal 1 week na de aanvraag zal het document voor u klaarliggen op het gemeentehuis.

Nieuws over reisdocumenten
Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen (dus niet van opzij) en dient een lichte achtergrond te hebben.

Kinderen bijschrijven: kind en pasfoto mee.
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort of identiteitskaart hebben.
Tot en met de leeftijd van vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen moet voortaan het kind ook bij de aanvraag van een bijschrijving aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen.
Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 1 week. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen en een lichte achtergrond hebben.

Spoedprocedure
Indien u sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik gemaakt worden van een spoedprocedure. Normaal gesproken kunt u het document dan de eerstvolgende werkdag ophalen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.
In de eerste week van oktober kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

De kosten
Met ingang van 1 oktober kost een paspoort 73,55 ( 33,37) en een identiteitskaart 59,20 ( 26,87). Een bijschrijving kost direct bij aanvraag van een nieuw reisdocument per kind 15,00 ( 6,81) en op een eerder uitgegeven reisdocument 35,00 ( 15,88).

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Burgerzaken Wieringen, mevrouw M. Janusch (tel. 594323) of mevrouw F. Meereboer (tel. 594324).

Hippolytushoef, 12 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

een paspoort 73,55 ( 33,37) kosten en identiteitskaart 59,20 ( 26,87). "bedrijvenregister" kost ca. 2.000,-- / 907,56 (ex BTW).

Deel: ' Gemeenteberichten van de gemeente Wieringen '
Lees ook