Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 26 (datum mededeling: 1 juli 1999) Bouwvergunningen

Bestemmingsplannen


* Benoeming gemeentesecretaris van Eemnes


* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Wervingsactie vrijwillige Brandweer Eemnes
* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Benoeming gemeentesecretaris van Eemnes

In de raadsvergadering van 28 juni 1999 heeft de raad van de gemeente Eemnes de heer mr. A.J.M. de Bruijn benoemd tot gemeentesecretaris.

De heer de Bruijn, die op dit moment werkzaam is als directeur sector Maatschappelijke Zaken in de gemeente de Bilt, zal per 1 oktober 1999 in dienst treden.

Gemeenteberichten week 26

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Beemdlang 15, vergroten woning.

- Dravik 11, plaatsen dakkapel.

- Goyergracht Zuid 39b, veranderen woning.

- Hondsdraf 9, bouwen verdieping op bestaande garage.
- Meentweg 101a, bouwen opslagloods.

- Wakkerendijk 138, veranderen woning.

- Zegge 6, plaatsen schuur.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Beemdlang 11, plaatsen 2 dakkapellen.

- Beemdlang 13, plaatsen 2 dakkapellen.

- Raadhuislaan 41 en 43, vergroten twee dakkapellen.
- Wezeboom 16 en 18, vergroten woningen.

- Zegge 11, plaatsen blokhut.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de sector VROM voor

bouwplannen de heer Van Oortmarssen.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Bramenberg 6, veranderen bedrijfsgebouw.

- Wakkerendijk 38a, bouwen aanbouw.

- Eemhof , vergroten winkelcentrum "Eemhof".

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 2 juli 1999 gedurende
14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Voorontwerp bestemmingsplan

Vanaf 2 juli 1999 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan Heidehoek 1999 gedurende zes weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders (geen bezwaar).

Het plan omvat het grondgebied van Eemnes ten zuiden van de rijksweg A1, met uitzondering van het traject van het tracé van de rijksweg A27. Door de ligging van A27 valt het gebied in twee delen uiteen. Het ene deel van het plangebied ligt ten westen van het knooppunt Eemnes (het verkeersplein van de A1 en de A27). Het andere deel ligt ten zuiden van het knooppunt.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Deel: ' Gemeenteberichten week 26 Eemnes '
Lees ook