Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 33 (datum mededeling: 19 augustus 1999) Bouwvergunningen

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Wet Milieubeheer


* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 33

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Goyergracht Zuid 11, bouwen buitenzwembad.
- Torenzicht 57, bouwen berging.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Heidelaan 1, vergroten woning.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met dit besluit kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,


3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Wet Milieubeheer

Beschikkingen

De ambtelijk secretaris van het Gewest Eemland deelt namens burgemeester en wethouders van Eemnes mede, dat een vergunning is verleend.
Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden, ter bescherming van het milieu.
Het betreft de beschikking op de aanvraag van:


- aanvrager: M.J. Seldenrijk, Wakkerendijk 61 te Eemnes; om een de gehele inrichting omvattende vergunning voor het veranderen en in werking hebben na die verandering voor het houden van melkvee en schapen op het perceel Wakkerendijk 61 te Eemnes; procedurenummer: WM
99.1015.

Beroep
Ingevolge de Wet milieubeheer staat gedurende zes weken vanaf 20 augustus 1999 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de bechikking; c. degene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift zendt u aan:
de Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.
Degene die beroep instelt, kan ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. schorsen van de beschikking). Dit verzoek richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovengenoemd adres. Een beschikking wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Van de indiener van een beroepschrift wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw beroepschrift ontvangt u hiervoor een rekening. Het griffierecht bedraagt: fl. 225,- indien door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld; fl. 450,- indien anders dan door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld. Als het beroep voor de indiener van het beroepschrift gunstig afloopt, wordt dit bedrag teruggestort.

Wie niet in staat is dit bedrag te betalen, kan bij de gemeente een verklaring van de burgemeester daarover vragen (bij het beroepschrift voegen). In bepaalde gevallen wordt dan een korting of gehele vrijstelling van de betaling van het griffierecht verleend.

Indien naast het beroep ook wordt verzocht om een voorlopige voorziening dan zijn de griffierechten respectievelijk fl. 450,-en fl.
900,-. Ook hierop kan korting of vrijstelling worden verkregen.

Inzage van stukken
De beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken, kunt u van
20 augustus 1999 tot 1 oktober 1999 inzien bij:
- afdeling Milieu van het Gewest Eemland, Molenstraat 2 te Amersfoort.


- sector Vrom, van Gemeente Eemnes, Laarderweg 24a te Eemnes.

U kunt op beide plaatsen terecht tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunnen de stukken slechts na afspraak worden ingezien. Eventueel kan er door afdeling Milieu van het Gewest Eemland een toelichting worden gegeven. Voor het maken van een afspraak en/of een toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, telefoon 033-4694400.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

In verband met de zomervakantie is het gemeentehuis vanaf 26 juli op maandag geopend van 09.00-12.00 uur en van 14.00
-16.00 uur.
Vanaf 6 september zijn wij op maandag weer geopend van 09.00-12.00 en van 14.00-20.00 uur.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Deel: ' Gemeenteberichten week 33 Eemnes '
Lees ook