Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 38 (datum mededeling: 23 september 1999)

Bouwvergunningen

Project Oude Haven
Wijzigingsplan

* Hondenbelasting


* Medewerker bouw- en woningtoezicht

* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen/aanvragen aanlegvergunning
- Meentweg 57, verbouwen woonhuis

- Braadkamp 6, vergroten woning

- Rietgors 15, veranderen achterpui

- Sleephark 11, vergroten woning

- Kerkstraat 23a, vergroten winkel

- Tegenover Wakkerendijk 238, bouwen mestplaat
- Pijpestrootje 7, vergroten woonhuis

- Anna-Louwenweg, aanleggen van een heuldam over een lengte van 200 meter.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Project "Oude Haven"

In Eemnes, aan de Wakkerendijk, is een gedeeltelijk gedempte oude haven aanwezig, die niet meer als zodanig in gebruik is. De bedoeling is ter plaatse een multifunctioneel terrein te creëren. Bij dit project wordt tevens het gedeelte van de Wakkerendijk (tussen Raadhuislaan en Kerkstraat) betrokken. Daartoe hebben drie ontwerpers een presentatie gegeven. Met ingang van 24 september 1999 kunt u, gedurende twee weken, tekeningen inzien in de hal van het gemeentehuis. U kunt gedurende deze termijn uw eventuele reactie (geen bezwaar) kenbaar maken aan burgemeester en wethouders door middel van reactie-formulieren, die eveneens in de hal liggen. De reacties zullen meegenomen worden bij het uitwerken van een definitief plan.

Goedgekeurd wijzigingsplan

Gedeputeerde staten van Utrecht maken ingevolge artikel 3:42 Awb bekend dat zij in hun vergadering van 7 september 1999, onder toepassing van artikel 11, lid 4 WRO, hebben besloten tot goedkeuring van het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes tot vaststelling van het bestemmingsplan "Wakkerendijk/Meentweg, Wijzigingsplan ex artikel 4, lid 8 (Beëindiging agrarisch bedrijf Wakkerendijk 154)".

Dit wijzigingsplan voorziet in de omzetting van de ter plaatse geldende bestemming "agrarische doeleinden" voor het bebouwde oostelijke deel in "woondoeleinden"(categorie C), terwijl op het te handhaven onbebouwde westelijke deel het resterende bouwperceel (de bebouwingsgrenzen II) worden geschrapt.

Het besluit tot goedkeuring en het wijzigingsplan kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Eemnes gedurende de in deze gemeente geldende openingstijden, alsmede in het provinciehuis, Pythagoraslaan
101 te Utrecht (kamer Ff 2.12, tel.: 030 - 2583731) op werkdagen van
9.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur. Wij raden u aan voor een bezoek aan het provinciehuis telefonisch een afspraak te maken.

Beroep.
Tegen het besluit van gedeputeerde staten inzake goedkeuring kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage (artikel
11 lid 6 WRO).

De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt ingevolge artikel 6:7 Awb zes weken en gaat in op 24 september 1999.

Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage (artikel 28 lid 8 WRO).

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding.
Het besluit van gedeputeerde staten inzake goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist (artikel 11 lid 6 juncto artikel 28 lid 8 WRO).

Hondenbelasting

Op tijd betalen voorkomt extra kosten.
Op 30 september 1999 is de laatste vervaldatum van de aanslag hondenbelasting. Dat betekent dat de gemeente op die datum alle betalingen binnen moet hebben. Belastingschuldigen waarvan de betalingen niet op tijd binnen zijn, kunnen een aanmaning verwachten die tevens vermeerderd is met tien gulden aanmaningskosten. Het is ook mogelijk om tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de aanslag contant te betalen.

Deel: ' Gemeenteberichten week 38 Eemnes '
Lees ook