Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 39 (datum mededeling: 30 september 1999)

Gemeenteberichten week 39

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen/aanvragen aanlegvergunning


- Beemdlang 15, bouwen garage.

- Laarderweg 86c, vergroten woning.

- Laarderweg 86d, vergroten woning en plaatsen carport.
- Laarderweg 140, plaatsen dakkapel.

- Nieuweweg, sectie A 3721 en 3788, bouwen 2 villa's.
- Reijerserf 23, plaatsen dakkapel.

- Wakkerendijk tegenover nr. 242, aanleg kuilplaat.
- Wakkerendijk 42a, vernieuwen bijgebouw.

- Wakkerendijk 80, bouwen 2 woningen onder een kap.
- Zaadkorrel 14, bouwen garage.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Dravik 11, plaatsen dakkapel.

- Goudhaver 31, plaatsen tuinhuisje.

- Pijpestrootje 7, vergroten woning.

- Wakkerendijk 222, vergroten woning

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Wakkerendijk 118, 1 Eik

- Wakkerendijk 58, 1 Es

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM. Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 27 september 1999 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

- Heidehoek

- Bedrijventerrein Zuidbuurt

De besluiten treden in werking op 1 oktober 1999 en liggen met de bijbehorende stukken vanaf deze datum ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis, Laarderweg 24a te Eemnes.

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Patrijzenhof 210, bouwen berging.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 1 oktober 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Inspraak Nota drugsbeleid Eemnes

Binnen het politiedistrict Eemland noord (de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest) bestaan plannen tot het ontwikkelen van een gezamenlijk drugsbeleid. In verband hiermee is de Nota drugsbeleid Eemnes opgesteld. In deze nota worden voorstellen gedaan voor het te voeren beleid.

De nota ligt met ingang van 1 oktober 1999 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis, Utopia, De Hilt en de bibliotheek ter inzage.

Gedurende deze periode kunt u op dit stuk en de daarin genoemde voorstellen uw reactie geven. Na afloop van deze termijn zullen wij het stuk en de ontvangen reacties aan de raad voorleggen. De raad zal deze stukken in zijn openbare vergadering van 22 november a.s. behandelen.

Voor meer informatie over deze nota kunt u terecht op het gemeentehuis bij de heer J.A. de Bruijn, medewerker sector ABW.

Deel: ' Gemeenteberichten week 39 Eemnes '
Lees ook