Gemeente Eemnes


Gemeenteberichten week 40

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Te Veenweg Noord, bouwen overkapping aan bestaande schuur.
- Zeeltweg 34, bouwen woning.

- Geerenweg 2b, vernieuwen potstal.

Verleende toestemming/bouw- en aanlegvergunningen
- Fazantenhof 56, plaatsen dakkapel, verzonden op 25 september 2001.
- Eemweg 82, verhogen schoorsteen, verzonden op 26 september 2001.
- Laarderweg 136, aanbrengen reclame, verzonden op 27 september 2001.
Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Patrijzenhof 163, een berk.

- Laarderweg 140, een den.

Verleende aanvraag

- Korenschoof 7, div. bomen.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- ( 102,10) voor burgers en f. 450,- ( 204,20) voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Scholekster 87, vergroten woning aan de achterzijde.
- Goyergracht Zuid 47, bouwen garage

- Noordersingel nabij Utopia, plaatsen tijdelijke huisvesting verenigingsgebouw

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 5 oktober 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Het bouwplan aan de Noordersingel ligt gedurende 2 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad heeft op 24 september 2001 besloten dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

- bedrijventerrein Zuidbuurt.

Het besluit en bijbehorende tekening treedt in werking op 5 oktober 2001 en ligt met de bijbehorende stukken vanaf deze datum ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Tegelijkertijd kunt u bij spoed schriftelijk een voorlopige voorziening vragen bij de President van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten hieraan verbonden bedragen f. 225,- ( 102,10) voor burgers en f. 450,- ( 204,20) voor rechtspersonen.

Wet milieubeheer

Aanvraag milieuvergunning
Oud Eemnesserweg 7, een revisievergunning voor een paardenpension, nr. WM01.1008 Aanvrager: A. van D.

Het voornemen is de gevraagde vergunning te verlenen. Van de beschikking om deze vergunning te verlenen is een ontwerp opgesteld. Tot vier weken na 5 oktober 2001 kunt u schriftelijk tegen een ontwerp van een beschikking bedenkingen inbrengen.

Uw bedenkingen richt u aan Burgemeester en wethouders van Eemnes, p/a afdeling Milieu Gewest Eemland, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. In uw brief kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Binnen genoemde termijn kunt u ook vragen om een gedachtewisseling over een ontwerp van een beschikking en tot het mondeling inbrengen van uw bedenkingen daartegen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken, telefoon 033-4695300. Bij een gedachtewisseling wordt de vergunningaanvrager eveneens uitgenodigd.

Tijdens openingstijden kunt u alle hierboven genoemde stukken inzien bij afdeling milieu van het Gewest Eemland, Hellestraat 24 te Amersfoort of bij de sector VROM van de gemeente Eemnes. Ook kunt u bellen met het Gewest Eemland (033-4695300) als u meer informatie wilt.

Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad heeft op 24 september 2001 de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 2001 vastgesteld. Hiermee is de Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing 1998 komen te vervallen. De Subsidieverordening is vanwege de invoering van de Euro herzien, en de toepassing van de verordening is verruimd.

Het besluit treedt in werking op 5 oktober 2001 en ligt met de bijbehorende stukken vanaf deze datum vier weken ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis.

Actualisering Handleiding bestemmingsplannen buitengebied

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht maken bekend dat op 28 augustus 2001 de geactualiseerde Handleiding bestemmingsplannen buitengebied is vastgesteld. In de Handleiding staat het beleid zoals de provincie dat voert voor het buitengebied. Dit beleid is een verfijning van het streekplanbeleid, dat provinciale staten in 1994 vaststelden.

Aanleiding voor de actualisering zijn nieuwe ontwikkelingen. Omdat steeds meer agrarische bedrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, biedt de nieuwe Handleiding meer ruimte voor neven- en vervolgfuncties bij deze bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om vormen van kleinschalige handel, ambachtelijke productie, opslagfuncties en dienstverlening van beperkte omvang. Deze mogelijke neven- en vervolgfuncties staan in hoofdstuk 8 van de nieuwe Handleiding. Een deel van deze nieuwe functies is niet in overeenstemming met het streekplan Utrecht van 1994. Het streekplan kent echter een bevoegdheid voor GS om hiervan af te wijken. GS hebben het voornemen om hiervan gebruik te maken. Door deze publicatie kunt u kennis nemen van het nieuwe beleid.

Naast jurisprudentie en aanbevelingen, introduceert de nieuwe Handleiding beleidsregels. Deze beleidsregels verwoorden het ruimtelijk beleid zoals de provincie Utrecht dat voert. Overigens kunnen beleidsregels uit hoofdstuk 8 pas worden toegepast nadat de procedure van de actieve afwijkingsbevoegdheid is afgerond.

De Handleiding ligt met ingang van vrijdag 5 oktober 2001 ter inzage in het provinciehuis (kamer H2.11) en de gemeente.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen alleen met betrekking tot hoofdstuk 8 van de Handleiding zienswijzen worden kenbaar gemaakt. Zienswijzen moet u richten aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.
Nadrukkelijk wijzen wij erop dat tegen de beleidsregels geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is (artikel 8:2 Awb). Dat is alleen mogelijk in het kader van individuele besluiten, waarin wij voor de onderbouwing daarvan verwijzen naar één of meer beleidsregels uit de Handleiding.

Nadere informatie over deze bekendmaking kunt u krijgen bij mr W.G. Takken van de dienst Ruimte en Groen van GS, telefoon (030) 258 37 84.
Bekendmakingen

Vervuilde bodem onder Oud Eemnesserweg afgegraven

Vanaf 17 september wordt het laatste deel van de bodemverontreiniging ter plaatse van de Oud Eemnesserweg 13 in opdracht van de provincie Utrecht ontgraven. Alleen door ontgraving kan de verontreiniging geheel worden weggenomen. Hiervoor moet het asfalt van de weg worden verwijderd en zal de Oud Eemnesserweg ter hoogte van nummer 13 tijdelijk gestremd zijn. De werkzaamheden nemen circa vier weken in beslag. Het verkeer zal tijdens de saneringswerkzaamheden worden omgeleid. Alle percelen aan de Oud Eemnesserweg blijven tijdens de sanering bereikbaar.
Voor vragen kunt u terecht bij de sector VROM van de gemeente Eemnes, telefoon 035-5390611

Voortuinenkeuring Eemnes
De herfstkeuring van de voortuinen zal plaatsvinden van dinsdag 2 oktober tot en met woensdag 10 oktober 2001. Op donderdag 15 november zal in de Hilt de officiële prijsuitreiking plaatsvinden.

Deel: ' Gemeenteberichten week 40 Eemnes '
Lees ook