Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 42 (datum mededeling: 14 oktober 1999)

Bouwplannen

Kapvergunningen
Bestemmingsplannen
Wet milieubeheer

* Voortuinenkeuring 1999


* Inspraak nota drugsbeleid Eemnes

* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 42

Bouwplannen

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Meentweg 95, bouwen landbouwschuur.

- Meentweg 69, verplaatsen tunnelkas.

- Vlierberg 9, vergroten bedrijfspand.

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Maalderij 8, een prunus

- Ploeglaan 24, een naaldboom

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Roerdomp 25, bouwen aanbouw.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 22 oktober 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vastgestelde bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 27 september 1999 de bestemmingsplannen "Landelijk Gebied, 2e wijziging" en "Raadhuislaan/Zuidbuurt, locatie Streefoordlaan-Eemlustlaan" ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, 2e wijziging" omvat het gehele landelijke gebied ten oosten van de Rijksweg A27, met uitzondering van Wakkerendijk/Meentweg, Eembrugge en Heidehoek. Het plan voorziet erin dat de bouw van kleine gebouwen op agrarisch productiegebied, zoals een melkstal en een veldschuur, alleen mogelijk moet zijn voor volwaardig agrarische bedrijven.

Het bestemmingsplan "Raadhuislaan/Zuidbuurt, locatie Streefoordlaan-Eemlustlaan" betreft het gebied dat op de grens van het oorspronkelijke dorp en de nieuwe Zuidbuurt ligt, tussen de Streefoordlaan en de Eemlustlaan. Het plan heeft betrekking op het bouwen van drie woningen voor gehandicapten en zes vrije-sector-woningen.

Deze bestemmingsplannen liggen vanaf 22 oktober 1999 vier weken ter inzage bij de sector VROM in het gemeentehuis.

Bedenkingen kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Wet milieubeheer

Beschikking

De ambtelijk secretaris van het Gewest Eemland deelt namens burgemeester en wethouders van Eemnes mede, dat er een vergunning is verleend. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden, ter bescherming van het milieu.
Het betreft de beschikking op de aanvraag van:

- aanvrager: Ocrietfabriek en Handelmaatschappij B.V., Eemweg 108 te Eemnes; om een de gehele inrichting omvattende vergunning voor het veranderen en in werking hebben na die verandering voor het vervaardigen en verhandelen van aanrechtbladen (recht en hoek), toilettafels, douchebakken, e.d. uit gereconstrueerde steen (een mix van kwartskorrels steenslag gebonden met een polyestherhars) op het perceel Eemweg 108 te Eemnes; procedurenummer: WM 98.1023.

Beroep

Ingevolge de Wet milieubeheer staat gedurende zes weken vanaf 22 oktober 1999 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking; c. degene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift zendt u aan: de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage. Degene die beroep instelt, kan ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. schorsen van de beschikking). Dit verzoek richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovengenoemd adres. Een beschikking wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Van de indiener van een beroepschrift wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw beroepschrift ontvangt u hiervoor een rekening. Het griffierecht bedraagt: fl.225,- indien door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld; fl. 450,- indien anders dan door een natuurlijke persoon beroep is ingesteld. Als het beroep voor de indiener van het beroepschrift gunstig afloopt, wordt dit bedrag teruggestort.

Wie niet in staat is dit bedrag te betalen, kan bij de gemeente een verklaring van de burgemeester daarover vragen (bij het beroepschrift voegen). In bepaalde gevallen wordt dan een korting of gehele vrijstelling van de betaling van het griffierecht verleend.

Indien naast het beroep ook wordt verzocht om een voorlopige voorziening dan zijn de griffierechten respectievelijk fl. 450,- en fl. 900,-. Ook hierop kan korting of vrijstelling worden verkregen.

Inzage van stukken

De beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken, kunt u inzien van 22 oktober 1999 tot 6 december. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, Molenstraat 2 te Amersfoort en bij de Sector Vrom, van Eemnes, Laarderweg 24a te Eemnes tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunnen de stukken slechts na afspraak worden ingezien. Eventueel kan er door afdeling Milieu van het Gewest Eemland een toelichting worden gegeven. Voor het maken van een afspraak en/of een toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, telefoon 033-4694400.

Meldingen ingevolge de Wet milieubeheer
De ambtelijk secretaris van het Gewest Eemland geeft, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes, kennis van de ingekomen meldingen als bedoeld in het desbetreffende besluit.

Besluit opslag propaan milieubeheer
Naam: Hr. Meijer
Perceel: Seldenrijkweg 2, Eemnes
Procedure nr. WM 99.1018

Naam: M. Knopperts
Perceel: Oud Eemnesserweg 29, Eemnes
Procedure nr.WM 99.1014

Voortuinenkeuring 1999

Iedere inwoner van Eemnes wordt van harte uitgenodigd bij de prijsuitreiking Eemnesser voortuinenkeuring 1999 op

donderdag 4 november 1999

van 20.00 uur tot 23.00 uur in De Hilt.

Inspraak Nota drugsbeleid Eemnes

Binnen het politiedistrict Eemland noord (de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest) bestaan plannen tot het ontwikkelen van een gezamenlijk drugsbeleid. In verband hiermee is de Nota drugsbeleid Eemnes opgesteld. In deze nota worden voorstellen gedaan voor het te voeren beleid.

De nota ligt met ingang van 1 oktober 1999 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis, Utopia, De Hilt en de bibliotheek ter inzage.

Gedurende deze periode kunt u op dit stuk en de daarin genoemde voorstellen uw reactie geven. Na afloop van deze termijn zullen wij het stuk en de ontvangen reacties aan de raad voorleggen. De raad zal deze stukken in zijn openbare vergadering van 22 november a.s. behandelen.

Voor meer informatie over deze nota kunt u terecht op het gemeentehuis bij de heer J.A. de Bruijn, medewerker sector ABW.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Deel: ' Gemeenteberichten week 42 Eemnes '
Lees ook