Gemeente Nijmegen

Gemeentelijk mobiliteitsplan gepresenteerd

Nijmegen moet in de toekomst lokaal en regionaal goed bereikbaar zijn en blijven, binnen de kaders van leefbaarheid en duurzaamheid. Dit staat te lezen in de nota Mobiliteit in Balans die door het Nijmeegse college van Burgemeester en Wethouders voor inspraak is vrijgegeven. Concreet leidt deze visie tot het verbeteren van de infrastructuur voor duurzame vervoerswijzen: het wegwerken van achterstallig onderhoud en het verbeteren van een netwerk van fietsvoorzieningen, het verder ontwikkelen van het openbaar vervoer in KAN-verband en het creëren van overstappunten van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets.

De nota is een nadere uitwerking van de Stadsvisie 2015 'Stad in Balans' en geeft de contouren voor het Nijmeegse mobiliteitsbeleid voor de komende vijf jaar.
Centraal in de nota staan het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer, het beter benutten van bestaande wegen en het verbeteren van leefbaarheid en verkeersveiligheid. In een nadere uitwerking worden drie sporen gevolgd, het verbeteren en uitbreiden van fietsvoorzieningen, het verbeteren van het openbaar vervoer en het beter benutten van het bestaande wegennet. Voor een betere doorstroming van het verkeer kan onder andere meer gebruik worden gemaakt van 'slimme' verkeersregelinstallaties, die reageren op het verkeersaanbod en voorrang kunnen verlenen aan het openbaar vervoer.
Ook de aansluiting tussen fiets en openbaar vervoer is een belangrijk aandachtspunt.
Nijmegen kiest voor een goede regionale en lokale bereikbaarheid door een betere regulering van het autoverkeer. Onnodig autoverkeer in de stad wordt teruggedrongen onder andere door het aanleggen van overstappunten aan de rand van de stad, waar automobilisten hun auto veilig kunnen achterlaten en waar zij kunnen overstappen op het openbaar vervoer of de fiets.
Om de groei van het goederenvervoer binnen de perken te houden wordt de mogelijkheid van een beter gebruik van het water en het spoor onderzocht. In het kader van dit beleid wordt ook gekeken naar de vestigingsplaatsen van bedrijven.
Omdat, ondanks alle maatregelen, de huidige infrastructuur niet toereikend is om het extra verkeer te verwerken wordt in de nota ook gepleit voor nieuwe routes buiten de stad om. Hierbij komt doortrekken van de A73 tot de A15 in beeld. Binnen de stad zal onderzoek gedaan worden naar een stedelijke ringweg met gekoppeld daaraan de aanleg van een stadsbrug in het verlengde van de Energieweg. Om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken te verbeteren zal onder andere worden doorgegaan met het inrichten van 30-km zones en zal het verkeer zoveel mogelijk over het hoofdwegennet worden geleid. Verder zal de nadruk komen te liggen op de aanpak van verkeersonveilige situaties.

De nota Mobiliteit in Balans ligt bij het Open Huis ter inzage. Aanstaande zaterdag, tijdens de autovrije zaterdag heeft de gemeente Nijmegen van 12.00 tot 17.00 uur een stand op Plein 44, waar onder andere wethouder van Verkeer, Ruimtelijke Invulling en Milieu Peter Boelens de nota aan geïnteresseerden kan toelichten. Er is een folder beschikbaar waarin de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid worden toegelicht. Inspreken op de nota kan tot en met 17 oktober 2001.

Deel: ' Gemeentelijk mobiliteitsplan Nijmegen gepresenteerd '
Lees ook