Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 19 september 2001

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN 2001-2005 TER INZAGE

In het Gemeentelijk Riolerings Plan 2001-2005 is aangegeven welke maatregelen er worden genomen om ervoor te zorgen dat de riolering in de gemeente goed blijft functioneren. Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) geeft tevens aan welke verbeteringsmaatregelen er worden uitgevoerd in het kader van diverse milieueisen. In onderstaand artikel leest u onder meer welke doelen er zijn geformuleerd in het GRP en welke werkzaamheden er volgens dit plan zullen worden verricht in de periode van 2001 tot 2005.

De kosten voor de verbeteringsmaatregelen (zoals het saneren van overstorten op de Kleine Dommel) om aan de milieueisen te kunnen voldoen, bedragen ruim 11 miljoen. Voor vervangingen van de bestaande riolering is circa10 miljoen opgenomen, de exploitatiekosten bedragen bijna 6 miljoen.

Om dit allemaal te kunnen betalen zal voor de gezinnen die minder dan 150 m3 water per jaar gebruiken het rioolrecht met f 14,- per jaar stijgen. Het rioolrecht stijgt met f 21,- per jaar voor gezinnen die 151 tot 500 m3 water per jaar gebruiken.

DOELEN GRP

De volgende doelen zijn gesteld in het Gemeentelijk Rioleringsplan:
* inzamelen van al het afvalwater wat in de gemeente vrijkomt;
* afvalwater transporteren naar de rioolwaterzuivering;
* voorkomen van verontreiniging van water in de sloten en de Kleine Dommel, in de bodem en in het grondwater;

* tegengaan van verdroging;

* voorkomen van schade door rioolwater bij hevige regenval;
* voorkomen van stank;

* doelmatig en efficiënt beheren van het gehele rioolsysteem.
WERKZAAMHEDEN
Tot 2005 wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt er een bergbezinkbassin aangelegd in de Coevering en naast de Kleine Dommel. Dit is een grote betonnen bak onder de grond om overstortwater tijdelijk op te vangen. In de wijken Skandia, centrum en Akert worden de rioleringen vervangen. Het rioolstelsel van de Spaarpot zal worden omgebouwd tot een milieuvriendelijker systeem, een zogenaamd 'verbeterd gescheiden stelsel'. Bovendien wordt een aantal panden in het buitengebied door middel van drukriolering aangesloten op het rioleringsstelsel.

TER INZAGE
Het Gemeentelijk Riolerings Plan ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentelijk Informatiecentrum aan de Hofstraat 4. Hierbij vindt u tevens een presentatie van het plan, zoals dit is afgegeven aan de raadscommissies.

Deel: ' Gemeentelijk rioleringsplan 2001-2005 Geldrop ter inzage '
Lees ook