Gemeente Geldermalsen

Gemeentelijke actualiteiten

* Inzamelen klein chemisch afval

* Collecte

* Wet Milieubeheer

* Vrijwillige veiling van woonhuis te Geldermalsen
* Diverse onderhoudswerkzaamheden

* Verleende kapvergunningen

* Vrijstelling bestemmingsplan "Rhenoy 1977" en "Rhenoy, wijzigingsplan Dorpsstraat"

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Voorontwerp-bestemmingsplan 't Rot 1991, herziening aanlegvergunning agrarisch dorpsgebied

* Commissie ROVV

_________________________________________________________________

Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit-en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in een boodschappentas passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

Acquoy
Pr. Beatrixstraat, parkeerterrein Dorpshuis maandag 7 februari 16.30-17.00 uur
Rhenoy
De Brink bij cafetaria maandag 7 februari
17.15-17.45 uur
Gellicum
Kerkweg t.o. Kerkebogerd maandag 7 februari
18.00-18.30 uur
Beesd 1
Dorpsplein maandag 7 februari
19.15-19.45 uur
Beesd 2
Parkeerplaats in straat Hoge Huis maandag 7 februari 20.00-20.30 uur
Rumpt
Achterweg bij school maandag 7 februari
20.45-21.15 uur
Enspijk
Parkeerterrein Molenkampstraat dinsdag 8 februari 16.30-17.00 uur
Meteren
Parkeerterrein Lindelaan dinsdag 8 februari
17.15-17.45 uur
Deildinsdag
Parkeerplaats bij Dorpshuis "'t Duifhuis" 8 februari 18.30-19.15 uur
Tricht
Pr. Frisoplaats bij Dorpshuis dinsdag 8 februari 19.30-20.15 uur
Buurmalsen
Pastorielaan dinsdag 8 februari
20.30-21.00 uur

U kunt KCA en wit-en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit-en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt, ook aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI tel.: 0345-585358.

Collecte

In de periode van 31 januari tot en met 5 februari 2000 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Lepra Stichting

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:

Besluit opslag propaan
Maatschap Key, Polsteeg 2, Deil.

Besluit melkrundveehouderijen
A.A. Kerkhof, Boonakkerweg 11, Deil

Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven
B.H.O. B.V., Achterstraat 2 te Beesd
Tuinmarkt van Frankenhuyzen, Middelweg 45, Tricht.

Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 27 januari 2000.

Vrijwillige veiling van woonhuis te Geldermalsen

Notaris mr R.E.Gh. Swane te Geldermalsen is voornemens om op dinsdag 8 februari 2000 bij inzet (opbod) en op dinsdag 22 februari 2000 bij afslag, telkens om 11.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Geldermalsen, Kuipershof 2, ten verzoeke van de gemeente Geldermalsen

in het openbaar te verkopen

Object
Het vrijstaande woonhuis met garage, verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en omliggende grond, plaatselijk bekend als Rijksstraatweg 51 te Meteren, uitmakende een ter plaatse kennelijk aangeduid gedeelte ter grootte van ongeveer 21.10 aren van het perceel kadastraal bekend gemeente Geldermalsen sectie H nummer 1944.

Gunning
Onder voorbehoud goedkeuring college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen.

Aanvaarding
De aanvaarding in eigen gebruik kan plaatshebben direct na betaling van de koopsom en van de kosten.

Betaling
De betaling van de koopsom dient uiterlijk op 14 maart 2000 plaats te vinden. De betaling van de kosten, lasten en overdrachtsbelasting dient plaats te vinden uiterlijk de achtste dag na de gunning.

Waarborgsom/bankgarantie
Binnen 8 dagen na de gunning ten bedrage van 10% van de koopsom.

Lasten
De zakelijke lasten komen voor rekening van de koper vanaf 1 januari 2001.

Veilingvoorwaarden/Algemene voorwaarden
Voorzover daarvan niet is afgeweken zijn op deze verkoping van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden Registergoed 1993 van de Koninklijke Notariële Broederschap en de algemene voorwaarden bij verkoop van bedrijfsterrein door de gemeente Geldermalsen.

Legitimatie en financiële gegoedheid
Bieders/kopers dienen zich te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen, waaruit blijkt dat de bieders/kopers in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Bezichtiging
Op de zaterdagen 29 januari 2000, 5 en 19 februari 2000 van 14.00-16.00 uur en op de dag van de inzet- en afslagveiling van 10.00-10.45 uur.

Nadere informatie
Voor een veilingbrochure, waarin de veilingvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Geldermalsen opgenomen zijn en nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het kantoor van genoemde notaris Swane, Kerkstraat 36, 4191 AB Geldermalsen, tel. 0345-588688 en fax. 0345-576188.

Wet Milieubeheer

Vanaf maandag 31 januari 2000 ligt ter inzage:

Ontwerp-vergunning:

* Alcoa Bouw Groep vraagt vergunning voor het veranderen van de inrichting gelegen aan de Watermolenweg 6 te Geldermalsen en voor het in werking hebben van de inrichting na die verandering. Het voornemen is om de vergunning te verlenen.

* J. Stelma vraagt vergunning voor het veranderen van de inrichting (Tropic Parket) gelegen aan de Laageinde 56-58 te Geldermalsen en voor het in werking hebben van de inrichting na die verandering. Het voornemen is om de vergunning te verlenen.
* Mts. Bosman vraagt vergunning voor het veranderen van de pelsdierenhouderij gelegen aan de Nieuwstraat 1 te Geldermalsen en voor het in werking hebben van de inrichting na die verandering. Het voornemen is om de vergunning te verlenen.
* D.J. de Bruin vraagt vergunning voor het veranderen van de vleesvarkenshouderij gelegen aan de Meerdijk 1 te Acquoy en voor het in werking hebben van de inrichting na die verandering. Het voornemen is om de vergunning te verlenen.

Bedenkingen : tot en met 28 februari 2000 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen).
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Inzage stukken
Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen:
Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
Geldermalsen, 27 januari 2000.

Diverse onderhoudswerkzaamheden.

Schoonmaken kolken:
Maandag 17 januari jl. is de Fa. Gebr. Van Doorn uit Geldermalsen gestart met het schoonmaken van de kolken in de gemeente Geldermalsen. Wij verzoeken u vriendelijk gedurende werkdagen de auto niet voor of op een kolk te parkeren.
Voorts vragen wij uw medewerking door te zorgen dat de kolken toegankelijk zijn en afrasteringen en over de kolken gegroeide beplanting te verwijderen.
In overleg is de onderstaande planning opgesteld, wanneer de kolken in uw buurt worden gereinigd.

Acquoy week 9 Rhenoy week 9 Gellicum week 9 Rumpt week 8 Beesd week 8 Enspijk week 8 Deil week 7, 8 Meteren week 6, 7 Geldermalsen week 4, 5 en 6 Buurmalsen week 7 Tricht week 7

Onderhoud Openbare verlichting:
Bij de afdeling Uitvoering is de planning ontvangen van de weken waarin door NUON de defecte lichtmasten worden gerepareerd in de gemeente Geldermalsen.
Dit zijn de volgende weken; 4, 12, 20, 28, 44 en 51. Er is een contract met NUON dat alleen die lichtmasten worden hersteld die bij de gemeente zijn gemeld. U kunt uw meldingen tijdens werkdagen doorgeven aan de vakbalie Bouwen en Wonen.
(Dus niet gebeld niet hersteld).

Verleende kapvergunningen

* De heer J. Brok, Kuipershof 2, bureau groenvoorzieningen
-3 essen met stamdoorsnede van 40 cm aan de Prinses Beatrixweg te Geldermalsen
(1 es tegenover huisnr.24-26, en 2 tegenover huisnr. 1-2)
-1 esdoorn met stamdiameter van 30 cm aan Kuipershof 2 te Geldermalsen

-6 wilgen en 4 populieren met stamdiameter van 60-70 cm aan de Gerdinashof te Geldermalsen

* Mevr. G.J. van Rooijen-Vermeulen, Pr. Willem-Alexanderstraat 21 te Buurmalsen

-1 cedrus met stamdiameter van 50 cm

* De heer A. Gietman, Stationsweg 2 te Beesd
-5 wilgen met stamdiameter van 40 cm.

* De heer O. van de Heiden, Dorpsstraat 7 te Rhenoy
-3 wilgen met stamdiameter van 40 cm.

* Mevr. M.J.G. Dingelstad-Smeets D.J. van Wijkstraat 3 te Geldermalsen

-1 cypres en 1 den met stamdiameter van 25 cm.
* De heer G. Thijsen, Koppelsedijk 4 te Geldermalsen
-1 esdoorn met stamdoorsnede van 70 cm.
* De heer A.C. van Balken, Jeugdlaan 1 te Beesd
-2 lindebomen met stamdiameter van 40 cm.

U hebt de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na datum van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: A. naam en het adres van de indiener van het bezwaar-schrift; B. de dagtekening;
C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-schrift is gericht;
D. de gronden van bezwaar.

Als u bezwaar ingediend is en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026-3592000.

Vrijstelling bestemmingsplan "Rhenoy 1977" en "Rhenoy, wijzigingsplan Dorpsstraat"

Ter inzage bouwplan voor het oprichten van een woning met garage op een perceel tussen Dorpsstraat 29 en 31 te Rhenoy. Inzagetermijn twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
Toelichting het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van VABO Ontwikkeling BV te Culemborg vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Rhenoy 1977"om de betreffende woning twee meter naar achteren te kunnen plaatsen (artikel 20c).
Bedenkingen door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie 27 januari 2000.

Wie mag bouwen
Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:
Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

1. S. van Beusekom, J. van Zantenstraat 86 te Meteren, oprichten dakkapel (27 januari 2000);

2. Fam. G.G. Elings, Eikenlaan 2 te Meteren, oprichten dakkapel (27 januari 2000);

3. H.C.A.M. Buijs, Hoekenburg 3 te Tricht, oprichten erfafscheiding (27 januari 2000);

4. A.C.W. Zwamborn en N. Hanoman, Verlengde Bredestraat 4 te Meteren , oprichten woning met garage (27 januari 2000);
5. G.J.L. de Kruijff, Pr. W. Alexandersingel 102 te Beesd, vergroten woning (27 januari 2000);

6. A.C. v.d. Werf, Kerkstraat 33 te Geldermalsen, oprichten vogelverblijf (27 januari 2000);

7. P.J.A. van Diejen, Rodenburgstraat 27 te Tricht, vergroten schuur (27 januari 2000);

8. M.P.P. Meijer, Boomkamp 25 te Geldermalsen, vergroten woning (27 januari 2000);

9. H. Bogers, Talmastraat 2 te Geldermalsen, vergroten garage/carport (27 januari 2000);
10. R. Boer Rookhuiszen, De Twee Morgen 2 te Tricht, oprichten serre (27 januari 2000).

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 20 januari 2000.

Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:
Inzage termijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

1. NS Railinfrabeheer BV, managementgroep Betuweroute, ten noorden van de A15 nabij de Voorvliet, oprichten twee voetbruggen (18 januari 2000);

2. Z. de Bruin, Geldersestraat 76 te Geldermalsen, veranderen winkelpand (18 januari 2000);

3. R. Burgers, Dijksmanszoet 3 te Geldermalsen, vergroten woning (19 januari 2000);

4. G.M. Koemans, Prov. Weg Oost 7a te Deil, oprichten bedrijfswoning (19 januari 2000);

5. P.J. van Oort, Wilhelminastraat 32 te Meteren, vergroten woning (24 januari 2000);

6. de Ruiter, D.J. van Wijkstraat 35 te Geldermalsen, oprichten serre (24 januari 2000);

7. H. Jut, Hooge Hoeven 42 te Geldermlasen, vergroten woning (24 januari 2000).

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 27 januari 2000.

Voorontwerp-bestemmingsplan 't Rot 1991, herziening aanlegvergunning agrarisch dorpsgebied
Bekendmaking: artikel 6a Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage: voorontwerp-bestemmingsplan alsmede het bijbehorende inspraakprocedurebesluit.
Inzagetermijn: het voorontwerp-bestemmingsplan ligt vier weken ter inzage, met ingang van de dag volgend op deze publicatie. Toelichting: het plan heeft tot doel om te voorzien in een aanlegvergunningstelsel voor het aanbrengen van (half)verhardingen binnen de bestemming "agrarisch dorpsgebied" van het bestemmingsplan 't Rot 1991 te Geldermalsen.
Inspraak: een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan sturen naar het college van B&W.
Inlichtingen/ mondelinge reacties: vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)
Datum publicatie: 27 januari 2000

Commissie ROVV
Datum: donderdag 3 februari 2000
Plaats: gemeentehuis Geldermalsen
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:

* Verslag vergadering 13 januari 2000

* Verzoek toekenning planschade ex artikel 49 WRO t.n.v. C.A. Kerkhof te Deil

* Herziening bestemmingsplan Buitengebied
* Vaststelling bestemmingsplan "Klaverblad" voor het voormalige schoolterrein Roodseweg (tussen Rhenoy en Rumpt)
* Nieuw gebruik locatie 't Steijntje te Deil
* Aanvraag bouwvergunning D. de Bruin voor oprichten woning en veranderen schuur, Dwarsstraat 7 te Geldermalsen
* Verzoek van de heer Versteegh betreffende het realiseren van een kanoverhuurbedrijf, Rijksstraatweg 4a te Buurmalsen
* Ingekomen stukken en mededelingen

* Rondvraag

Deel: ' Gemeentelijke actualiteiten Geldermalsen '
Lees ook