Gemeente Oosterhout

Gemeentelijke bijdrage aan Nieuwjaarsrevue

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de Nieuwjaarsrevue financieel te ondersteunen. De Stichting Nieuwjaarsrevue ontvangt een eenmalige bijdrage van 3.500,-. Via de bijdrage wil het college waardering uitspreken voor dit typisch Oosterhoutse en gewilde evenement. Bovendien wordt door de bijdrage mogelijk gemaakt dat zoveel mogelijk Oosterhouters deze voorstelling in De Bussel kunnen bezoeken. Of de Nieuwjaarsrevue nu ook daadwerkelijk door zal gaan is overigens nog niet zeker; de voorbereidingstijd is erg kort.

Een aantal weken geleden heeft de Stichting Nieuwjaarsrevue aangegeven dat de Nieuwjaarsrevue 2003 niet door kan gaan. Als belangrijkste reden voert de stichting aan dat exploitatiekosten onder meer als gevolg van de kosten die moeten worden betaald voor gebruik van De Bussel te hoog zijn. Naar aanleiding van dit signaal is overleg gevoerd met cultuurwethouder E. Oolhorst en zijn de problemen nader toegelicht. Het college heeft vervolgens bezien of ondersteuning geboden kan worden.

De Nieuwjaarsrevue begint een vertrouwd tweejaarlijks evenement te worden en geniet een duidelijke bekendheid. Een groot aantal lokale culturele organisaties levert een bijdrage aan de Revue. De voorstellingen, waarvan de kwaliteit doorgaans hoog is, worden massaal bezocht. B. en w. zijn dan ook van mening dat de revue een significante culturele waarde binnen Oosterhout heeft en de deelname aan activiteiten van (andere) culturele verenigingen stimuleert. Daar komt bij dat de revue voor een deel ook een ander publiek naar het theater trekt dan de professionele voorstellingen.

Dit alles overziend achten b. en w. een beperkte financiële ondersteuning wenselijk. Of de Nieuwjaarsrevue ook in de toekomst mag rekenen op gemeentelijke financiële steun, wil het college bezien aan de hand van het nieuwe subsidiesysteem dat zal moeten aansluiten bij de inhoud van de op handen zijnde Cultuurnota.

Oosterhout, 24 juli 2002

Deel: ' Gemeentelijke bijdrage aan Nieuwjaarsrevue Oosterhout '
Lees ook