Gemeente Helden

Gemeentelijke communicatie Helden scoort goed, maar kan altijd beter! De gemeente Helden is er voor haar burgers. De gemeente Helden is planmatig bezig met het verbeteren van de kwaliteit van haar gemeentelijke communicatie. De organisatie werkt hard aan de kwaliteitsverbetering, zodat de burger van de gemeente nog beter geholpen kan worden. Begin april 2002 heeft daarom een onderzoek plaatsgevonden onder veel inwoners over de communicatie van de gemeente. Een onderdeel van het onderzoek was een uitgebreide schriftelijke enquête, die zich richtte op de informatievoorziening van de gemeente Helden, media- en informatiebehoefte, contact met de gemeente en over klachten, meldingen en inspraak. De respons van de vragenlijsten was goed. De resultaten zijn een weerspiegeling van de totale bevolking van Helden in de leeftijdscategorie van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn kortgeleden in de gemeentelijke organisatie bekend gemaakt. Via deze weg laten we u de belangrijkste resultaten zien.
Mediagebruik en -waardering De gemeentepagina in Midden-Limburg en de gemeentegids zijn de twee bekendste communicatiemiddelen. Opvallend is dat weinig mensen tussen de 18 en 25 jaar het weekblad Midden-Limburg zorgvuldig lezen. De leeftijdscategorie van 18 tot en met 35 jaar maakt het meest gebruik van de website. Bij vrijwel alle middelen geldt dat het gebruik van de middelen toeneemt naarmate de leeftijd stijgt. Vanaf de 55 jaar neemt het middelengebruik echter weer iets af.


* Gemeentelijke website 'www.helden.nl'

Ruim 60% van de inwoners van de gemeente Helden heeft toegang tot internet, thuis en/of op het werk. Van de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar heeft het grootste percentage toegang tot internet (80%), boven de 55 jaar minder dan de helft en boven de 65 jaar bijna niemand meer. Circa 30% van de inwoners heeft de site www.helden.nl wel eens of regelmatig bezocht. Bijna 35% heeft de site, ondanks de beschikking over internet, (nog) niet bezocht. De belangrijkste redenen voor het niet bezoeken van de site is het gebrek aan interesse en de onbekendheid met de site. Andere belangrijke redenen zijn het niet genoeg bekend zijn met internet of de pc, geen aanleiding hebben en het vinden van informatie via andere kanalen.


* Weekblad Midden-Limburg

Het weekblad is de belangrijkste informatiebron voor gemeentenieuws: 99,8% van de inwoners van de gemeente Helden kent het weekblad Midden-Limburg. Hiervan leest 98% de gemeentepagina. Het blad wordt veel en zorgvuldig gelezen. Vooral de officiële mededelingen en praktische informatie worden vaak gelezen. Het weekblad wordt het minst gebruikt voor agendas van commissie- en raadsvergaderingen. Het meest tevreden zijn inwoners met het taalgebruik van de gemeentepagina, het minst tevreden met de aantrekkelijkheid en overzichtelijkheid.


* Gemeentegids

Van de inwoners van de gemeente Helden kent 93,1% de gemeentegids. De meeste inwoners gebruiken de gemeentegids af en toe. Zelden wordt het gebruikt door 25% van de burgers. Bijna niemand gebruikt de gids echt vaak, slechts 2,2%. Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente Helden gebruikt de gemeentegids voor het opzoeken van gegevens van (hulpverlenings)instanties en informatie over gemeentelijke voorzieningen en diensten. De meeste burgers missen geen onderwerpen in de gemeentegids. Wat echter wel gemist wordt, is een plattegrond van de gemeente.

Media- en informatiebehoefte

Circa 12% van de burgers is zeer geïnteresseerd in de gemeente, haar werkzaamheden, haar beleid en beslissingen. Bijna 60% is tamelijk geïnteresseerd. Slechts 2% is helemaal niet in de gemeente geïnteresseerd. Meer dan de helft van de burgers is van mening naar behoefte geïnformeerd te worden. Bijna 40% vindt dat de informatieverstrekking beter kan. Slechts 7% is ontevreden. Wat 40% van de inwoners niet goed vindt aan de informatievoorziening is dat het verkrijgen van informatie te veel afhankelijk is van eigen initiatief. Het ontvangen van te veel of de verkeerde informatie wordt amper gezien als een gebrek in de gemeentelijke informatievoorziening. Van de burgers weet 75% waar hij/zij de gemeentelijke informatie, die hij/zij nodig heeft, kan vinden. Voor circa 60% van de burger is het door de informatieverschaffing van de gemeente duidelijk waar zij mee bezig is. Bijna 33% van de inwoners vindt het niet duidelijk waar de gemeente mee bezig is.

Contact met de gemeente


* Algemeen

De meerderheid van de inwoners neemt minder dan eenmaal per jaar contact op met de gemeente. Indien de mensen contact op willen nemen met de gemeente, blijken de meesten voor praktische informatie te kijken in Midden-Limburg en/of het telefoonboek. Jongeren maken meer gebruik van internet. Midden-Limburg wordt vooral vanaf de 36 jaar gebruikt. Het daadwerkelijk contact opnemen met de gemeente, doen veel mensen telefonisch. Hoe lager de leeftijd, hoe vaker mensen contact opnemen via e-mail. Boven de 55 jaar blijken de mensen meer waarde te hechten aan persoonlijk contact.

Over het algemeen zijn de burgers tevreden over de manier waarop ze geholpen worden. Het grootste percentage onvoldoende scoort (27%) de snelheid van de afhandeling. Handelingen die het hoogst gewaardeerd werden, zijn de beleefdheid en het taalgebruik. Meer dan 75% van de mensen is tevreden over de mogelijkheden om contact op te nemen met de gemeente. Bijna 20% is enigszins of niet tevreden. De belangrijkste reden voor het niet tevreden zijn van het contact, is dat men niet goed op de hoogte wordt gehouden.

Vrijwel iedereen is bekend met de ochtendopenstelling van het gemeentehuis. 50% Van de mensen ook met de
maandagavondopenstelling. Slechts 20% is bekend met de woensdagmiddagopenstelling. Voor 80% van de mensen bieden de openingstijden voldoende mogelijkheden om hun zaken af te handelen. 12% is het hier niet mee eens. (Degenen die niet bekend zijn met de tijden hebben hun mening niet hoeven geven.)


* Klachten en meldingen

Meer dan de helft van de mensen geeft aan geen klachten te hebben over de gemeente, haar werkzaamheden en haar beleid en beslissingen. Ruim 40% wel. Als men een klacht of melding in wil dienen, weet tweederde van de mensen waar ze terecht kan. Van de ruim 40% van de mensen die wel eens klachten heeft over de gemeente, heeft 7% geen klacht ingediend. De belangrijkste reden voor het niet klagen is dat de aanleiding niet groot genoeg was.


* Inspraak

Circa 25% van de mensen heeft wel eens een inspraak-, voorlichtings- of informatieavond bezocht. De belangrijkste reden voor het niet-bezoeken van een bijeenkomst is het feit dat men er geen aanleiding voor ziet. Meer dan 75% van de mensen die een bijeenkomst bezocht heeft, ervaart dit als positief. Ze werden goed geïnformeerd en er werd duidelijkheid verschaft. Bovendien was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te geven. Van de bezoekers heeft 17% een negatieve ervaring met bijeenkomsten gehad. De ervaringen kwamen neer op het feit dat de er geen duidelijkheid werd verschaft, de beslissingen toch al genomen waren, alles zonniger werd voorgesteld en het gevoel werd gegeven dat er weinig sprake van democratie was. Bijna 75% van de burgers vindt dat er genoeg inspraakmogelijkheden zijn voor de inwoners van de gemeente Helden. Ruim 50% vindt dat er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners.

Uitvoering

Het onderzoek is succesvol uitgevoerd in naam van de gemeente door twee afstudeerstagiaires van de Fontys Hogeschool Communicatie te Eindhoven. Mede namens de gemeente willen zij iedereen bedanken die, een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van het onderzoek. Veel inwoners hebben de kans gegrepen om hun mening kenbaar te maken. Met deze resultaten gaat de gemeente verder aan de slag!

Helden, 23 mei 2002


-

Deel: ' Gemeentelijke communicatie Helden scoort goed, maar kan altijd beter '
Lees ook