Provincie Gelderland


Gemeentelijke herindeling in Gelderland

10 mei 1999

Nr. 99-193

Op aandringen van de provincie Gelderland zal minister Peper van Binnen landse Zaken het voorstel voor gemeentelijke herindeling van de Over-Betu we spoedig doorsturen naar de Tweede en Eerste Kamer. Ook de plannen voor de bestuurlijke verdeling van de Achterhoek en Liemers worden op korte termijn opnieuw opgepakt.

Over-Betuwe
In het overleg op 10 mei jl. met Commissaris van de Koningin J. Kamminga en gedeputeerde J.C. Boxem, toonde minister Peper zich bereid om binnen kort een wetsvoorstel voor de herindeling van de Over-Betuwe aan het kabi net en het parlement aan te bieden. Beide partijen delen de conclusie dat een snelle voortgang van de herindeling van de Over-Betuwe noodzakelijk is. Door de samenvoeging wordt het aantal gemeenten in de Over-Betuwe te ruggebracht tot twee, namelijk een gemeente ten oosten van de A-325 bestaande uit Bemmel, Huissen en Gendt en een gemeente ten westen van deze weg, gevormd door Elst, Heteren en Valburg. Naar verwachting zullen de nieuwe gemeenten op 1 januari 2001 een feit zijn. Ook de fusie tussen Kes teren, Echteld en Dodewaard moet op deze termijn beslag krijgen.

Arnhem
Tijdens het overleg met de minister is verder afgesproken dat mogelijk toekomstige woningbouwplannen van de gemeente Arnhem richting (het huidi ge) Heteren moeten worden gerealiseerd. Indien door de gemeente Arnhem de behoefte wordt aangetoond zal de provincie door middel van een grenscor rectie het grondgebied van de gemeente Arnhem uitbreiden, ook indien blijkt dat die grenscorrectie al binnen 10 jaar noodzakelijk is.

Liemers/Achterhoek
De minister stelt voor om de gehele Liemers te betrekken in het onderzoek naar de herindelingsnoodzaak. Dit inventariserend onderzoek zal naar ver wachting in september/oktober gereed zijn. Binnen drie maanden nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn zal de provincie voorstellen doen voor een herindeling in de Liemers. Voorstellen tot vergroting van de Arn hemse invloed op de bedrijfsterrein-ontwikkeling langs de A-12, waarbij nadrukkelijk de mogelijkheid bestaat om deze bedrijfsterreinen toe te voe gen aan het grondgebied van de gemeente Arnhem via een provinciaal besluit tot grenscorrectie, maken hiervan deel uit. Indien de provincie niet bin nen drie maanden met voorstellen komt neemt de minister zijn verantwoordelijkheid.

De inventarisatie van de herindelingsbehoefte in de Achterhoek onder lei ding van een externe stuurgroep, zal worden hervat. Het streven is om de inventarisatie in september/oktober gereed te hebben. De minister is be reid om na de inventarisatieronde het initiatief bij de provincie te leg gen. De provincie krijgt de ruimte om op een manier die haar het beste lijkt voorstellen tot herindeling/samenwerking te doen. De provincie krijgt hiervoor 6 maanden na het verschijnen van de conclusies uit de in ventarisatieronde. Komen er geen voorstellen binnen de gestelde termijn, dan zal de minister zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de sector Bestuursondersteuning van de provincie Gelderland, de heer T. van Vroenhoven, tel. (026) 359 91 59, e-mail: t.vroenhoven@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gemeentelijke herindeling in Gelderland '
Lees ook