Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 16 augustus 2001.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het geheel vernieuwen en verplaatsen van een bijgebouw, Lageland 31;

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Maeskamp 27;

* het oprichten van een woning met bijgebouw ter vervanging van bestaande opstallen, Geldersedijk 115.

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een blokhut, Oude Kerkweg 16.
Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het uitbreiden van een woning, Hilsdijk 10;
* het uitbreiden van een woning, Vijzelpad 93;
* het uitbreiden van een woning, Zandkamp 25;
* het uitbreiden van een woning, Rietkamp 66;
* het oprichten van een schuur, Prins Hendriklaan 5;
* het uitbreiden van een woning, Gaedsberghweg 74;
* het uitbreiden van een woning, Eijerdijk 45;
* het plaatsen van een dakkapel, Prinses Irenelaan 1;
* het uitbreiden van een woning, Tulpstraat 29.
MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen meldingen tot houtvelling zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Lijsterbeslaan 6, 4 bomen;

* Wilgenlaan 4, 19 bomen.

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 21 augustus 2001 om 14.00 uur in het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 20 augustus 2001, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

Hattem, 16 augustus 2001.

Deel: ' Gemeentelijke informatierubriek De Homoet Hattem '
Lees ook