Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 9 februari 2000.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op dinsdag 15 februari a.s. worden er op het Artillerie Schietkamp te

't Harde avondschietoefeningen gehouden.

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het beleidsvoornemen tot vaststelling van de 30e partiële herziening van het bestemmingsplan Claerwater. Deze herziening heeft betrekking op het perceel hoek Vijzelpad/voormalig spoorbaantracé en beoogt de bouw van een overdekte rijhal (ten behoeve van de Stichting Hippisch Centrum Hattem) mogelijk te maken.
Het ontwerp-plan ligt met ingang van 10 februari 2000 voor een periode van 4 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van de Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) ten stadhuize. Gedurende die periode kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijk dient dat te geschieden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Mondelinge zienswijzen kunnen bij het Bureau Ruimtelijke Ordening (RO) zowel persoonlijk (tijdens openstellingstijden) als telefonisch (gedurende werktijden) naar voren worden gebracht bij de heer Roetert (tel. 4431647) of bij diens afwezigheid bij een andere medewerk(st)er van het Bureau Ruimtelijke Ordening. In dat geval dient nadrukkelijk te worden vermeld, dat het een mondelinge inspraakreactie betreft op een ontwerp-plan.

OPHEFFING STADSBANK ZWOLLE

Zoals u wellicht al uit de media hebt vernomen, is de Stadsbank te Zwolle op 1 januari 2000 opgeheven.
Het opheffen van de Stadsbank is een gevolg van het besluit van de gemeente Zwolle om de Stadsbank om te bouwen naar een "sociale bank". In de loop der jaren is echter gebleken dat de Stadsbank te klein is om dezelfde dienstverlening en producten te bieden als de commerciële markt.

Als gevolg van de opheffing is de commerciële portefeuille overgenomen door de SNS bank.
De sociale producten zoals schuldhulpverlening budgetbeheer, sociale- en saneringskredieten zullen worden ondergebracht in het nieuwe bureau Schuldhulpverlening van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Zwolle.

De opheffing van de Stadsbank heeft vooralsnog geen consequenties voor cliënten afkomstig uit Hattem. U kunt gebruik blijven maken van de sociale producten, de huidige medewerkers blijven belast met de uitvoering en de huisvesting van het nieuwe bureau blijft vooralsnog op de locatie van de Stadsbank te Zwolle.

Zoals altijd kunt u op eigen gelegenheid een krediet of schuldhulpverlening aanvragen op de locatie van de Stadsbank te Zwolle, Luttekestraat 35 te Zwolle. Ook personen die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Hattem kunnen rechtstreeks terecht bij het bureau Schuldhulpverlening Luttekestraat 35 in Zwolle.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij het bureau Schuldhulpverlening van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Zwolle; tel. 038-4989111

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:


* Langenberg 3 (VZ 31-01-2000)

* 4e Industrieweg 5 (VZ 31-01-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.

Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun een aanvraag om een kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel:
* Stadslaan 72, 1 boom

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 9 februari 2000.

Deel: ' Gemeentelijke informatierubriek Hattem '
Lees ook