Gemeente Eindhoven

Noodverordening

Onlangs zijn door de Explosieven Opruimingsdienst in het gebied Meerhoven in de nabijheid van Het Schaapsdijk en Zanddreef twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De ruiming van deze vliegtuigbommen zal plaatsvinden op dinsdag 16 oktober 2001. Tijdens de demontage moet uit veiligheidsoverwegingen een gebied rondom deze bommen worden ontruimd. De burgemeester van Eindhoven heeft - gelet op artikel 176 van de Gemeentewet - hiervoor de navolgende noodverordening vastgesteld.

Artikel 1

1. Het is eenieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij het onschadelijk maken van de in de aanhef vermelde vliegtuigbommen, verboden zich op dinsdag 16 oktober 2001 vanaf 09.00 uur op te houden en - anders dan binnen een woning of gebouw - vee en andere levende have te laten verblijven binnen het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de vliegtuigbommen zijn beëindigd en dat het eerder genoemde gebied weer is opengesteld.
2. Eenieder, die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op een woning of gebouw binnen het in het eerste lid bedoelde gebied, is verplicht ervoor te zorgen dat op de in het eerste lid genoemde dag en tijdstip alle zich in de woning of gebouw bevindende ramen en deuren zijn gesloten.

3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden de wegen, vaarwegen en straten, die op of aan de grens liggen van het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, beschouwd als deel uitmakende van dit gebied.

Artikel 2

1. Het is eenieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij het onschadelijk maken van de in de aanhef vermelde vliegtuigbommen, verboden op dinsdag 16 oktober 2001 vanaf 09.00 uur personenauto's, vrachtauto's en andere voertuigen achter te laten binnen het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de vliegtuigbom zijn beëindigd en dat het eerder genoemde gebied weer is opengesteld.
2. Alle personenauto's, vrachtauto's en andere voertuigen, die binnen het in het eerste lid bedoelde gebied gedurende de daarbij aangegeven periode worden achtergelaten kunnen, op kosten van de eigenaar/houder, door of vanwege de politie worden verwijderd.

3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden de wegen, vaarwegen en straten, die op of aan de grens liggen van het op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven gebied, beschouwd als deel uitmakende van dit gebied.

Artikel 3
Rechthebbenden op een onroerende zaak, gelegen in het gebied binnen de op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een dikke zwarte lijn aangegeven, zijn verplicht te gedogen dat de werkzaamheden en maatregelen, die redelijkerwijs nodig zijn in verband met het onschadelijk maken van de onderhavige vliegtuigbommen, kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 4
Alle aanwijzingen ter handhaving van de bepalingen van deze verordening, gegeven door de ambtenaren van de Politie Brabant Zuid-Oost in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen, dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 5
Overtreding van een of meer bapalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6
Deze verordening treedt in werking onmiddelijk na haar afkondiging.

N.B.: Bovengenoemde kaart ligt tijdens openingstijden, maandag van 09.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-16.00 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven.


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1447/01 Snoekstraat 25, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak en bouwen van een overkapping 27.09.2001 1450/01 Zandhaai 72, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 28.09.2001
1451/01 Fazantlaan 3a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.09.2001
1454/01 Palladiostraat 39, uitbreiden van een woning door middel van een serre 28.09.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1572/99 Serlioweg 22, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 27.09.2001
1445/01 Ridderzaal 44, uitbreiden van een woning 27.09.2001 1446/01 De Bazelstraat 9, uitbreiden van een woning 27.09.2001 626/01 Gelaarsde Kat 115, uitbreiden van een woning 27.09.2001 1435/01 Sint Gerardusplein 24, uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het achter- en zijgeveldakvlak 26.09.2001 1436/01 Fransebaan 148, uitbreiden van een woning 26.09.2001 1437/01 Ravensdonk 19, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 26.09.2001
1438/01 Luchthavenweg 48, verbouwen van kantoorgebouw VDO 26.09.2001 1443/01 Goudsbloemstraat 24, plaatsen van een tuinhuisje 27.09.2001 1440/01 Stationsplein 3a, verbouwen van een restaurant 11.09.2001 1346/01 Antoon Coolenlaan, bouwen van een informatiebalie 28.09.2001 1449/01 Poirterslaan 8, uitbreiden van een woning 28.09.2001 1452/01 Bergeraclaan 31, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.09.2001
1453/01 De Schakel 40-50, plaatsen van een reclame-uiting ten behoeve van logistiek centrum TNT 28.09.2001
1455/01 Sliffertsestraat 39, bouwen van een loods ten behoeve van autohandel 28.09.2001
532/01 Hasselaarstraat 17, uitbreiden van een woning 01.10.2001 1094/01 Leostraat 112, uitbreiden van een woning 01.10.2001 1773/00 Strijpsestraat 98, herbouwen van een hobbyruimte 01.10.2001 1464/01 Luisa Millar 9, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 01.10.2001
1463/01 Ekkerstraat 53, uitbreiden van een woning 01.10.2001 1462/01 Hurksestraat 19, plaatsen van een lichtreclame 01.10.2001 1460/01 Andriessenstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 01.10.2001
1459/01 Cor Gehrelslaan 73, uitbreiden van een woning 01.10.2001 1461/01 Rechtestraat 53 en 53a, renoveren van de straatgevel
01.10.2001
1456/01 Luchthavenweg 75, plaatsen van een lichtreclame 01.10.2001 1457/01 Dillenburgstraat 11a, aanpassen van de gevel ten behoeve van groothandel kappersbenodigheden 01.10.2001
1458/01 Ds. Theodor Fliednerstraat 5, bouwen van een W.K.K.-installatie 01.10.2001
1467/01 Thomas à Kempislaan 41, uitbreiden van een woning en bouwen van een berging 02.10.2001
1465/01 Sebastlaan van Noyestraat 20, uitbreiden van een woning
02.10.2001
1466/01 Boschdijk-Marathonloop, plaatsen van een lichtreclame 02.10.2001
896/01 Roodkapje 25, uitbreiden van een woning 02.10.2001 1470/01 Floralaan West 254, uitbreiden van een kantoor 02.10.2001 1004/01 Topaasring 75, uitbreiden van een woning 02.10.2001 1471/01 't Hofke 52, uitbreiden van een woning door middel van een erker 02.10.2001
1468/01 Rik Woutersweg 2, plaatsen van een reclamebord 02.10.2001 575/01 Poolsterlaan 10, verbouwen van een woning 02.10.2001
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0086 omgeving Heezerweg en Hadewychlaan, slopen van asbestgolfplaten en betonbergingen 27.09.2001
SL01/0110 Ruysdaelbaan 9, slopen van een opslagruimte 26.09.2001 SL01/0111 Hurksestraat 36c, vervangen van asbesthoudende eternietgolfplaten door nieuwe plastisol gecoate dakplaten 02.10.2001
De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen vrijstellingen
Van 11 oktober 2001 tot en met 24 oktober 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf, Mortierlaan (1798/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Van 11 oktober 2001 tot en met 7 november 2001 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: bouwen van een trafostation, Helmerslaan (1393/01); uitbreiden van een woning, Azincourthof 5 (831/01); plaatsen van een informatiezuil nabij Tinelstraat 5 (942/01); bouwen van 240 bergingen, omgeving Heezerweg en Hadewychlaan (1126/01);
plaatsen van twee afvalcontainerhokken, Jeroen Boschlaan (981/01); uitbreiden van een woning, Vesaliuslaan 21 (397/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Van 11 oktober 2001 tot en met 7 november 2001 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
uitbreiden van een kantoorvilla, Vondellaan 14 (970/01); uitbreiden van een garagebedrijf, Herentalsweg 12 (735/01); bouwen van 3 bedrijfshallen met kantoren, Mispelhoefstraat (406/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijze moet worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Rectificatie: te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen In de officiële publicatie van de gemeente Eindhoven d.d. 3 oktober 2001 is onder bovenstaande titel (eerste tekstblok) een foutieve datum ter inzage legging gepubliceerd. U dient hier te lezen: van 4 oktober t/m 17 oktober 2001.


---

Bouwvergunningen,beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1344/01 Agatha Christielaan 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.10.2001
1118/01 Zeelsterstraat 261, bouwen van een berging/schuur 01.10.2001 1430/01 Sophia van Wurtemberglaan 57, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.10.2001
1172/01 Gelaarsde Kat 30, bouwen van een garage 01.10.2001
Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1346/01 Antoon Coolenlaan, bouwen van een informatie-abri 04.10.2001 1415/01 Eijerven 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.10.2001

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1048/01 Ministerlaan 3, bouwen van een erker in de zijgevel 27.09.2001 1116/01 Iliumstraat 17, uitbreiden van de bergzolder 27.09.2001 601/01 Leostraat 111, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 27.09.2001
1158/01 Heuvel Galerie 224-226, verbouwen van de winkelpui 27.09.2001 703/01 Sint Hubertusstraat 86, uitbreiden van een woning 27.09.2001 240/01 Flight Forum, perceel 2, bouwen van een kantoorgebouw 27.09.2001
1086/01 Elsenestraat 5 en 9, uitbreiden van twee woningen 27.09.2001 616/01 Marconilaan/Edisonstraat/Baekelandplein, bouwen van complex woningen/commerciële ruimten en parkeergarage 28.09.2001 736/01 Flight Forum, kavel 15, bouwen van een kantoorgebouw 28.09.2001 453/01 Hugo van der Goeslaan 1, wijzigen van de verleende vergunning betreffende het bouwen van een tochtsluis 1 en 2 28.09.2001 213/01 Mispelhoefstraat, bouwen van een kantoor met bedrijfsruimte
01.10.2001
335/01 Rubensstraat 40, bouwen van een garage/berging 01.10.2001 1182/01 Calaislaan 16, uitbreiden hal onder de carport 01.10.2001 1098/01 Spaarnestraat 40, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.10.2001 524/01 Parijslaan 8, uitbreiden van een woning 01.10.2001 550/01 Dr. Schaepmanlaan 20, verbouwen van een woning 01.10.2001 646/01 Schweitzerlaan 32, bouwen van een serre 01.10.2001 2202/98 hoek Woenselse Markt/Bakkerstraat, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot indeling Rabobank en het aanpassen van de gevels
02.10.2001
818/01 Heeghtakker 54, verbouwen van een balkon 02.10.2001 369/01 TU-terrein De Horsten, bouwen van een tijdelijke proefwoning i.f.d. voor maximaal 5 jaar 02.10.2001
549/99 Odysseuslaan 6, uitbreiden van een schoolgebouw 02.10.2001 1076/01 Mortierlaan 3 t/m 111 en Van Gorkumlaan 55 t/m 163, verbouwen van een woongebouw met betrekking tot entree, kozijnen en gevelisolatie 02.10.2001
1995/00 Luchthavenweg 55a, plaatsen van een rotapaneel 02.10.2001 166/01 Hettenheuvellaan 2a, uitbreiden van een basisschool 02.10.2001 1211/01 centrumplan Blixembosch, unit 13, bouwen van een geldautomatenruimte 03.10.2001
402/01 Haverdriesweg 2, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 03.10.2001
1327/01 Verbeeklaan 3, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak en wijzigen van pui 03.10.2001 645/01 Volkerak 14, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 03.10.2001
891/01 Hagenkampweg Zuid 212 en 214, bouwen van een dubbele garage
03.10.2001
931/01 Brussellaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning
03.10.2001
1195/01 Languedoclaan 22, uitbreiden van een woning 03.10.2001 277/01 Kroezelstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.10.2001 1262/01 Limousinlaan 13, uitbreiden van een woning 03.10.2001 1250/00 Kruisstraat 182, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een amusementcentrum 03.10.2001
Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
953/01 Gulbergsven 19, uitbreiden van een woning 02.10.2001

Intrekken aanvraag bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 964/01 Kalverstraat 14, uitbreiden van een woning 01.10.2001 1350/01 Markt 8, wijzigen van de voorgevel 01.10.2001 1324/01 Leenderweg-Floraplein, plaatsen van een vakwerkmast 01.10.2001 777/00 Aalsterweg 209, uitbreiden van een woning met kantoorruimte
01.10.2001


Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1294/01 Beukenlaan, gebouw SAN, plaatsen van een tekststrook op een luifel 01.10.2001
1236/01 Moggendries 17 en 19, uitbreiden van een woning door middel van een dakterras 01.10.2001
1280/01 Hermanus Boexstraat 1a, aanbrengen van een reclameobject
01.10.2001
1293/01 Beukenlaan, gebouw SAQ, plaatsen van een tekststrook op een gevel 01.10.2001
1354/01 Stationsplein 45, plaatsen van lichtreclame 01.10.2001 1340/01 Steenoven 6, plaatsen van een lichtreclamekolom 04.10.2001
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1073/01 Dr. Schaepmanlaan 24, plaatsen van een erfafscheiding
01.10.2001
1095/01 Schweitzerlaan 44, uitbreiden en verbouwen van een woning 03.10.2001

Verleende vrijstelling
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 852/01 Arnaudinaplein 55, wijzigen gebruik slaapkamer ten behoeve van schoonheidssalon 02.10.2001

Verleende sloopvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending SL01/0079 Mortierlaan 3 t/m 111 en Van Gorkumlaan 55 t/m 163, gedeeltelijk slopen entree en vervangen/vernieuwen kozijnen 02.10.2001
Verleende monumentenvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending MO01/0012 Pastoor Van Arsplein 36, uitbreiden van een woning
02.10.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.


---

Vergadering stadsdeelcommissie Tongelre

De laatste vergadering van de stadsdeelcommissie Tongelre stond gepland op 11 september j.l. Dat was echter de dag van de ramp in Amerika. Om begrijpelijke redenen hebben wij die vergadering niet door laten gaan. Er is nu een datum vastgesteld voor een nieuwe vergadering.
De stadsdeelcommissie Tongelre vergadert op maandag 15 oktober 2001 in het Stadsdeelkantoor Tongelre aan de Generaal Bothastraat 1, aanvang 20.00 uur.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
verslag vergadering van 20 juni 2001;
voortgang van de actielijst;
informatie over het Grote Steden Beleid-project Doornakkers; toelichting op het beheersplan sloop Lakerlopen; rondvraag.
Als u met betrekking tot een van de agendapunten het woord wilt voeren, dan kan dat. U kunt daarvoor spreektijd aanvragen. Dat kan tot twee werkdagen voor de vergadering bij de secretaris van de commissie, mw. E. Bruins, tel. 238 45 00.
De agenda en de bijlagen van de vergadering liggen ter inzage op het Stadsdeelkantoor Tongelre, Generaal Bothastraat 1, geopend op maandag van 15.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.


---

Nota 'Reconstructie aan zet' ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de nota 'Reconstructie aan zet' van de provincie Noord-Brabant tot 8 november 2001 voor eenieder ter inzage ligt in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. De nota 'Reconstructie aan zet', het koepelplan voor de revitalisering van het landelijk gebied en de reconstructie van de zandgronden in Noord-Brabant, is bedoeld als basis voor de reconstructieplannen, die de komende periode door zeven regionale reconsructiecommissies in Noord-Brabant zullen worden opgesteld. Dat koepelplan omvat de aanpak en spelregels voor de planvorming. Verder bevat het een inventarisatie van vooral bestaand beleid op het gebied van bijvoorbeeld water, bodem, natuur, landschap en cultuurhistorie. De inhoud van het koepelplan is afgestemd op het nieuwe ontwerp-Streekplan van de provincie Noord-Brabant. Eenieder kan schriftelijk zijn/haar reactie op de nota 'Reconstructie aan zet' kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Strategie, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Informatie kan ook worden ingewonnen bij de Projectunit Revitalisering Landelijk Gebied van de provincie Noord-Brabant, tel. (073) 681 24 30.


---

Besluit ter inzage

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat met ingang van heden, gedurende zes weken, ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Stadskantoor:
het besluit van de gemeenteraad van Eindhoven d.d. 24 september 2001, tot vaststelling van het programma en overzicht 2002 voorzieningen huisvesting onderwijs.


---

Bestemmingsplannen

Vrijstellingen: inspraak
Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de in de respectievelijke bestemmingsplannen aangegeven maximale aantal rijstroken ten behoeve van het gebruik van de vluchtstroken als extra rijbaan gedurende de morgen- en avondspits voor het wegvak knooppunt Batadorp-knooppunt Leenderheide. In dit kader ligt de projectomschrijving, de Milieu-Effectentoets en het daarbij behorende akoestische rapport met ingang van 11 oktober 2001 gedurende vier weken op werkdagen tijdens openingsuren bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage), alsmede in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, voor eenieder ter inzage ten behoeve van de inspraak.
Gedurende deze periode kunnen ingezeten en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen tot en met 7 november 2001 oktober schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Vastgestelde plannen ter inzage
Van 11 oktober 2001 tot en met 7 november 2001 ligt op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten het bestemmingsplan III Gennep 1988, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 24 september 2001. Dit plan heeft betrekking op de terreinen aan weerszijden van de Herman Gorterlaan, waarop de woon- en zorgcomplexen Kortonjo en De Weerde zijn gevestigd.
Ten aanzien van deze plannen kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen bij Gedeputeerde Staten inbrengen. Eventuele bedenkingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

---

Plannen om te bouwen of verbouwen?
Architectenwinkel geeft gratis advies

Maandag 15 oktober aanstaande houdt de architectenwinkel zijn maandelijkse spreekuur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. U kunt er dan terecht van 16.30 tot 18.30 uur.
Medewerkers van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en een architect, aangewezen door de BNA, afd. Eindhoven, zijn aanwezig om kosteloos informatie en advies te geven op het gebied van bouwen, verbouwen, renoveren, vergunningen en subsidies. Het eerstvolgende spreekuur na 15 oktober is op maandag 5 november 2001, eveneens van 16.30 tot 18.30 uur.


---

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota's, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-16.00 uur.
De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De openingstijden van de Stadsdeelkantoren Strijp, Tongelre en Woensel-Zuid zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek mogelijk op afspraak: telefonisch zijn zij op maandag van 9.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur bereikbaar. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gevestigd aan de Generaal Bothastraat
1, 5642 NJ Eindhoven, tel. 238 45 00. Het stadsdeel omvat de postcodes 5613, 5631, 5641 en 5642.
Het Stadsdeelkantoor Strijp is gevestigd aan het Sint Trudoplein 6, 5616 GZ Eindhoven, tel. 238 47 00. Het postadres is vooralsnog Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het stadsdeel omvat de postcodes 5616, 5651, 5652 en 5658.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid is gevestigd aan de Kronehoefstraat 19 (ingang: Van Brakelstraat 2), 5612 HK Eindhoven, tel. 238 45 45. Het stadsdeel omvat de postcodes 5612, 5621, 5622, 5623, 5626 (AA/AB/NA/NC/ND) en 5631.
De vergunningen en andere zaken, met betrekking tot de hierboven genoemde postcodes, liggen ter inzage c.q. na afspraak ter inzage (bouwvergunningen) gedurende de in de tekst vermelde termijn in het betreffende Stadsdeelkantoor.
De overige Stadsdeelkantoren zijn voorlopig nog gevestigd in het Stadskantoor.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 46
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie voormalige dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00
* Stadsdeelkantoor Stratum, algemene informatie 238 43 50
* Stadsdeelkantoor Gestel, algemene informatie 238 49 49
* Stadsdeelkantoor Strijp, algemene informatie 238 47 00
* Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, algemene informatie 238 43 43
* Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, algemene informatie 238 45 45

---

Eindhoven, 10 oktober 2001

Deel: ' Gemeentelijke mededelingen Eindhoven '
Lees ook