Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders (12/10/01)

Representatie

Wethouder H. van der Heyden brengt op zaterdag 13 oktober namens het college een bezoek aan de derde tentoonstelling van Etten-Leurse stambomen in het Neerlandsch Koffyhuis.

Wethouder mevrouw M. Donders-De Leest lost zondag 11 november tijdens de 21e veldrit van de Stichting Wielerevenementen Etten-Leur het startschot in de categorie Neo-/Elite-amateurs.

Wethouder W. Vermunt is op donderdag 15 november aanwezig bij de VNG-ledenraadpleging in Tilburg. Het college heeft kennis genomen van de discussienota van de VNG over de positie van gemeenten op watergebied. Het inzicht groeit dat water relaties heeft met verschillende beleidsvelden. Omdat al deze ontwikkelingen het gemeentelijk takenpakket raken, heeft de VNG besloten om een visie vanuit gemeentelijk perspectief op te stellen. In regionale bijeenkomsten zullen de leden over de visie worden geraadpleegd.

Gemeentelijke internetsite blijft populair

De gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl is in de maand september 4464 keer geraadpleegd. Daarmee is weer een nieuw record gevestigd. Het oude record was pas een maand oud en telde 4437 pageviews. Burgemeester en wethouders hebben hier kennis van genomen. Bovendien is er op 1 oktober een nieuw dagrecord geboekt met 260 pageviews. Het vorige record stond op 248 raadplegingen en dateerde van 17 september.

Provinciaal Programma Bodemsanering 2001

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het Provinciaal Programma Bodemsanering 2001. Met een toelichtende notitie bij dit programma brengt het college het Programma Bodemsanering ter kennis van de commissie Financiën, Informatisering en Milieu.
Op de inventarisatielijst van alle bij Gedeputeerde Staten bekende (potentiële) gevallen van (water)bodemverontreiniging staat Etten-Leur met 130 bodemgevallen en vijf waterbodemgevallen vermeld. Slechts voor enkele gevallen daarvan heeft het Provinciebestuur concrete acties en geld in het programma opgenomen.

Kroon keurt onteigening plan Attelaken goed

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het Koninklijk Besluit van 12 september 2001 waarbij de Kroon het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2001 tot onteigening van de eigendommen in plan Attelaken geheel goedkeurt. Het is niet waarschijnlijk dat er daadwerkelijk van het raadsbesluit gebruik hoeft te worden gemaakt, omdat de gemeente Etten-Leur inmiddels van alle eigenaren op één na de eigendommen die nodig zijn heeft verworven. Ook met deze laatste eigenaar is zicht op overeenstemming.

Commissievergaderingen

De Commissie Financiën, Informatisering en Milieu komt op maandag 22 oktober vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* Voortgangsrapportage exploitatiegebied Attelaken.
Op dinsdag 23 oktober komt de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Bouw van de brede openbare, rooms-katholieke en protestants-christelijke basisscholen in De Keen.
* Subsidieprogramma Welzijn 2002 met nadere voorstellen voor onder andere godsdienstonderwijs, ontmoetingscentra Akkerweg en Wereldwinkel.

* Wijziging van de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg West-Brabant.

* Beleidsverslag Algemene Bijstandswet 2000.
De commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur houdt op maandag 29 oktober vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* Aanvraag voorbereidingskrediet voor diverse projecten: Optimalisatie riolering buitengebied 2e fase en Alternatief voor randvoorziening Hooghuis.

* Aanvraag krediet voor aanpassing van pompgemalen en treffen van voorzieningen in het rioolstelsel van Etten-Leur Kern.
* Ontwerp-reconstructieplan voor het gedeelte Oude Kerkstraat tussen Vossendaal en de uitbreiding van het bedrijventerrein Vossendonk-West

De commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport komt op dinsdag 30 oktober vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Ontwerp-subsidieprogramma Sport 2002 (er zijn geen reacties vanuit belanghebbenden ontvangen).

* Gewijzigd project Rozengaard.

* Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
Krediet voor nader bodemonderzoek

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek dat een ingenieursbureau heeft uitgevoerd op de locatie Lichttorenhoofd 17 (voormalig tankstation). De conclusie is dat een nader onderzoek nodig is naar de omvang en ernst van de verontreinigingen. Het college stemt in met zo'n onderzoek en is bereid de raad voor te stellen een krediet van fl. 13.620,- beschikbaar te stellen.De commissie Financiën, Informatisering en Milieu wordt op de hoogte gebracht in de vergadering van 22 oktober.

Project duurzaam waterbeheer in Grauwe Polder

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het rapport over het project duurzaam waterbeheer in de wijk Grauwe Polder. Het college stemt in met de start van het project en met het aanvragen van offertes bij meerdere ingenieursbureaus. Om de vuiluitworp van de riooloverstorten te verminderen, moet worden onderzocht of afkoppeling van het regenwater dat op daken en verkeersluwe pleintjes valt en weer teruggebracht wordt in de bodem door infiltratie, effect heeft. Het gebied Grauwe Polder is, gezien zijn hoge ligging met een ondergrond van voornamelijk zand, het meest geschikte gebied om schoon regenwater af te koppelen en in de bodem te infiltreren. Deze aanpak vermindert de vuilemissie van de riolering en beïnvloedt het zuiveringsrendement van de rioloolwatering positief, omdat er minder 'schoon' regenwater in het riool komt.

Gemeentelijke stimuleringsregeling brede school 2003-2004

Burgemeester en wethouders stemmen in met de concept gemeentelijke stimuleringsregeling brede school 2003-2004. Doel van deze regeling is om via subsidies een impuls te geven aan de inhoud van het brede school concept. Voordat het concept ter advisering wordt voorgelegd aan de commissie Onderwijs en ter vaststelling aan de raad, wordt het eerst toegezonden aan de mogelijke participanten in de brede school.

Deel: ' Gemeentelijke mededelingen Etten-Leur '
Lees ook