Gemeente Hoogeveen

25 juli 2001

* Gemeente in actie voor schone leefomgeving *
* Commissie bezwaar- en beroep *

* Wijkkantoren Buurtbeheer wegens vakantie gesloten *
* Gemeentearchief sluit studiezaal *

* Nieuwe gemeentegids verschijnt in najaar *
* Asfalteringswerkzaamheden *

* GEVRAAGD: MEDEWERKER BEZWAARSCHRIFTEN WOZ *
* Wildplakken toegestaan? *

* Dat óók op www.hoogeveen.nl *

* Gemeente is 24 uur per dag bereikbaar *
* Kapvergunningen *

* Bouwaanvragen *

* Bouwmeldingen *

* Sloopaanvragen *
Gemeente in actie voor schone leefomgeving
"De openbare ruimte is van ons allemaal ", zo begint de brief die de gemeente deze week verstuurt aan de ondernemers op bedrijventerrein De Wieken. De brief is de eerste aankondiging van een actievere handhaving van de regels die gelden voor het beheer van wegen, straten en bermen. De actie begint op De Wieken, later komen ook andere wijken en buurten in Hoogeveen aan de beurt.

Twee weken geleden stond er een berichtje op deze pagina dat de gemeente een onbeheerde en verwaarloosde caravan had aangetroffen in de Zeppelinstaat. Nergens viel uit op te maken wie de eigenaar was van deze caravan. De gemeente heeft hem inmiddels weggehaald en overgebracht naar de gemeentewerf . Als de rechtmatige eigenaar zich niet nog deze week meldt, zal de caravan worden vernietigd. Een voorbeeld van actief beheer van onze openbare ruimte.

Autowrakken en reclameborden

De onbeheerde caravan is slechts een van de vele voorbeelden van de mogelijke verloedering van de openbare ruimte. Een inventarisatie op De Wieken levert een betreurenswaardig scala van illegale situaties op. Behalve de caravan trof de gemeente ook een half gesloopte vouwwagen aan midden in een gemeentelijk plantsoen. Andere voorbeelden van illegale situaties zijn: auto's en een bouwkeet -zonder vergunning- in gemeentelijk groen, vuilcontainers langs de weg, autowrakken en auto-onderdelen in de berm en enkele tientallen illegale reclameborden op gemeentegrond.

Belang bij kwaliteit

We hebben allemaal belang bij een goede kwaliteit van onze woon- en werkomgeving. De gemeente kan het gras niet maaien als de bermen vol met auto's staan. Stoepen en fietspaden worden stuk gereden en daardoor onbegaanbaar en rotzooi in bermen en plantsoenen is iedereen een doorn in het oog.

Het is niet toevallig dat de gemeentelijke actie begint op een bedrijventerrein. Op onze woonomgeving zijn we redelijk zuinig, maar in de werkomgeving nemen we het soms wat minder nauw. Dat lijkt op het eerste oog wel begrijpelijk, maar toch hebben ook bedrijven veel belang bij een nette, representatieve omgeving. Op het nieuwe bedrijventerrein Buitenvaart wordt het beheer van de openbare ruimte daarom een verantwoordelijkheid van overheid en ondernemers samen.

Handhaving

Een eenmalige actie is natuurlijk niet voldoende. Afgesproken regels moeten we ook handhaven. Bij de handhavingsactie die de gemeente nu start, zijn daarom verschillende instanties betrokken. Parkeer- en milieucontroleurs zullen overtredingen signaleren en zo nodig bekeuren. Ook de politie en Bureau Toezicht zijn betrokken bij controle en het opsporen van overtredingen. Buurtbeheer zal zorgen dat rommel waarvoor geen verantwoordelijke is aan te wijzen wordt opgeruimd.

Andere gemeentelijke afdelingen komen in beeld als een vriendelijk verzoek of een bekeuring niet helpt. Dan zal de gemeente overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. De gemeente eist van de verantwoordelijke dat hij binnen een bepaalde termijn maatregelen neemt en als dat niet gebeurt dan onderneemt de gemeente zelf actie en presenteert de rekening aan de betrokkenen.

Redelijke termijn

In de brief aan de bedrijven op De Wieken meldt de gemeente dat ze vanaf 1 september handhavend zal gaan optreden tegen overtredingen. Ondernemers die in overtreding zijn, hebben dus nog zes weken de tijd om zelf maatregelen te nemen. Zo kunnen zij illegale reclameborden verplaatsen naar het eigen bedrijfsterrein en rommel in de bermen opruimen. Uiteraard blijft het gewoon mogelijk om correct te parkeren langs de wegen waar dit is toegestaan, maar illegale parkeerders moeten na 1 september toch ook aan hun portemonnee gaan denken.

Commissie bezwaar- en beroep

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften houdt op 1 augustus 2001 om 14.45 uur een openbare hoorzitting in commissiekamer 2 van het Raadhuis, Raadhuisplein 1. De commissie hoort die middag de partijen over een bezwaarschrift van Autobedrijf Doorten Pesse BV tegen de bestuursdwangaanschrijving ter verwijdering van een reclamebord aan de A28.
Gemeentearchief sluit studiezaal

De studiezaal van het gemeentearchief van Hoogeveen is deze week nog gesloten wegens vakantie U bent weer welkom in het archief aan de De Vos van Steenwijklaan vanaf maandag 30 juli. De openingstijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en woensdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Wegen afgesloten voor evenementen

In verband met de Pulledagen zijn de volgende wegen op donderdag 26 juli, 2, 9 en 16 augustus van 7.00 uur tot 18.00 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten: de kruising Hoofdstraat/Raadhuisstraat/Grote Kerkstraat, Jonkheer de Jongestraat vanaf de kruising Kaaplaantje de Schutstraat (beide rijbanen) ter hoogte van Hoofdstraat/Alteveerstraat, Schutstraat/Van Limburg Stirumstraat en Reviusplein/Schutsplein.

's Avonds vinden er Midzomerfeesten plaats op de kruising Raadhuisstraat/Grote Kerkstraat/Hoofdstraat. In verband hiermee is deze kruising van 18.00 uur tot 00.30 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten. De muziekevenementen duren tot 24.00 uur.

Nieuwe gemeentegids verschijnt in najaar

De officiële gemeentegids van de gemeente Hoogeveen, die de uitgever dit najaar huis aan huis zal verspreiden, krijgt een geheel nieuw en fris uiterlijk. De nieuwe gids verschijnt op A4-formaat, krijgt extra veel kleur en is inhoudelijk sterk verbeterd. Een in het oog springende verbetering is verder dat alle plattegronden groter en in kleur worden afgedrukt. Als extra service zal de uitgever de gemeentegids van dit jaar ook op internet plaatsen.

De nieuwe opzet van de gemeentegids is het gevolg van de keuze voor een nieuwe uitgever: City & Tourist Promotions. Dit bedrijf is de enige uitgever van de officiële Hoogeveense gemeentegids. Andere bedrijven die gemeentegidsen aanbieden, bijvoorbeeld op internet, doen dit niet in opdracht van de gemeente.

Asfalteringswerkzaamheden

Op diverse wegen in de gemeente worden de komende tijd asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer ondervindt hiervan hinder. Het asfalteringsprogramma duurt tot en met aanstaande vrijdag 26 juli. Na de bouwvakvakantie worden nog een paar straten aangepakt.

GEVRAAGD: MEDEWERKER BEZWAARSCHRIFTEN WOZ

De gemeente Hoogeveen is op zoek naar een tijdelijke, part-time medewerker om te assisteren bij de behandeling van bezwaarschriften onroerend zaakbelasting. Bij de vaststelling van de beschikkingen en aanslagen inzake de Wet waardering onroerende zaken zijn dit voorjaar ruim 1000 bezwaarschriften ingediend.

Wij zoeken iemand met een juridische achtergrond die ons een of twee dagen per week kan helpen bij het afhandelen van de bezwaarschriften. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, belt u dan even met F.C.A. van der Meulen (291249) of A. Middelveld (291240) van de afdeling Juridische Zaken.

Wildplakken toegestaan?

Onder de mededelingen in deze aflevering van Het Torentje staat de aanvraag voor een bouwvergunning voor maar liefst vijftien 'wildplakzuilen'. Om het wildplakken van affiches tegen te gaan wil de gemeente de mogelijkheid creëren om legaal affiches te plakken op speciaal daarvoor ontworpen zuilen.

We hebben elkaar heel wat te vertellen. En een van de manieren waarop we dat doen is het aanplakken van affiches. Op de meeste plekken is dat niet toegestaan, maar binnenkort in Hoogeveen op bepaalde plaatsen misschien wel. De gemeente heeft namelijk besloten om op meerdere plaatsen in de stad en in de dorpen speciale zuilen te plaatsen waarop plakken van affiches zonder voorafgaande toestemming is toegestaan.

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, zo vindt ook de Nederlandse rechter. Daarom is hij van mening, zo blijkt uit gerechtelijke uitspraken, dat er voldoende gelegenheid moet zijn om

affiches aan te plakken. Als die gelegenheid er niet is, dan daalt de kans dat de rechter een 'wildplakker' bestraft aanzienlijk.

Ook de gemeente Hoogeveen is de vrijheid van meningsuiting zeer toegedaan. Tegelijkertijd waakt de gemeentelijke overheid over de openbare ruimte. Affiches op schuttingen, openbare gebouwen en andere gelegenheden die daarvoor niet zijn bestemd, zijn velen een doorn in het oog. Bovendien kost de verwijdering van de affiches veel geld en moeite.

Zorg voor woonomgeving

Met het plaatsen van de 'wildplakzuilen' wil de gemeente het illegaal plakken van affiches tegen gaan. Het aanzien van stad en dorpen zal hierdoor verbeteren. Als de zuilen er eenmaal staan, dan zal de politie ook de controle op illegaal plakken intensiveren. De zorg voor onze woonomgeving krijgt hiermee weer een stevige impuls.

Dat óók op www.hoogeveen.nl

Zoekt u een e-mailadres of website van een medebewoner of een organisatie in Hoogeveen? Op de website van de gemeente kunt u wellicht slagen. In het onderdeel Bewoners & bedrijven ziet u een lijst met namen en digitale adressen (e-mail en website) van bewoners, maar ook van clubs & verenigingen en van winkels & bedrijven. In totaal staan nu 833 adressen vermeld. Het onderdeel is nu geheel vernieuwd. U kunt nu heel gemakkelijk uw gegevens laten invoeren, wijzigen of verwijderen. Als u zich ooit heeft aangemeld, dan adviseren we u eens kritisch te kijken of de gegevens nog kloppen.

Vragen? Bel de Info-foon: 291999
Gemeente is 24 uur per dag bereikbaar

Stel, u ontdekt dat uw paspoort is verlopen. En morgenmiddag vertrekt uw vliegtuig naar uw vakantiebestemming. Wat nu? Hoe lang duurt het voordat u een nieuw paspoort heeft? Wat kost een paspoort? En wat moet u meenemen naar het gemeentehuis? U weet het niet, en het gemeentehuis is 's avonds dicht...

Voor deze en vele andere vragen heeft de gemeente een oplossing: de Info-foon, het telefonische informatiesysteem van de gemeente Hoogeveen. Druk of draai 291999 en u hoort het antwoord op uw vraag.

De Info-foon is een interactief telefonisch informatiesysteem dat antwoord geeft op algemene vragen over de diensten van de gemeente Hoogeveen. De Info-foon geeft o.a. informatie over de openingstijden van de gemeentelijke afdelingen, de afvalinzameling, de kosten van een paspoort, huursubsidies, commissie- en raadsvergaderingen, enz. enz.

Vierentwintig uur

Iedereen kan de Info-foon vierentwintig uur per dag bellen. Wie buiten de kantoortijden de gemeente belt, krijgt altijd direct contact met de Info-foon. Het systeem werkt via telefoons met druktoetsen of draaischijf. De beller hoort een stem die diverse keuzemogelijkheden opnoemt. Door het gewenste nummer in te drukken of te draaien, komt hij/zij in het volgende informatieblok.

Tijdens kantooruren blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om naar het Voorlichtingscentrum in het gemeentehuis te bellen. Dit nummer is 291256. De medewerkers van de afdeling Kabinet & Communicatie kunnen vaak sneller een antwoord geven en ook ingaan op meer specifieke vragen. De Info-foon is bedoeld als aanvulling op de bestaande informatievoorziening.

Actueel

De Info-foon is altijd voorzien van de meest actuele informatie. In geval van veranderingen, past de gemeente de teksten zo snel mogelijk aan. Bellen naar de Info-foon kost net zoveel als een gewoon telefoongesprek.

Als u door financiële omstandigheden niet in staat bent om de gemeentelijke belastingen te betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen. U heeft daarvoor nog tot 31 juli de tijd.

De kwijtschelding geldt voor de onroerende-zaakbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Ook de aanvraag voor kwijtschelding van de aanslagen van het waterschap Reest en Wieden moeten bij de gemeente worden ingediend. Het gaat dan om de verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag.

Minimumloon

Bij de beoordeling van een aanvraag houdt de gemeente rekening met het inkomen per maand (inclusief vakantiegeld), de maandelijkse vaste lasten en het vermogen (bijvoorbeeld eigen woning, spaargeld). In het algemeen kunt u kwijtschelding krijgen als uw netto-besteedbaar inkomen rond het minimumloon ligt.

Als u een eigen woning of spaargeld heeft, is kwijtschelding meestal niet mogelijk.

U moet het verzoek binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag indienen. Hiervoor kunt u bij het voorlichtingscentrum van de gemeente of de afdeling financiën een formulier afhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling financiën, 291291.

MededelingenKapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verleend aan:
* R. Wolting, Lindenlaan 11, Hoogeveen, voor een metasequoia
* de Provincie Drenthe, voor een eik langs de Europaweg
* W. de Buck, Krakeel 37, Noordscheschut voor een eik
Gemotiveerde bezwaren kunt u binnen zes weken na deze publicatie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Bouwaanvragen


* Steenbergen W., bouwen van een schuur, Hollandscheveldse Opgaande 18

* Blokzijl-van der Sleen G., bouwen van een serre, De Maaier 19
* Bouwfonds Woningbouw B.V., bouwen van 66 woningen, Zuiddreef, Winde

* Biemolt A., plaatsen van twee dakkapellen, Irisstraat 26
* Jonkman J.H., plaatsen van twee dakkapellen, Irisstraat 28
* Slaa J.C., bouwen van een kap op een garage, Grootslag 22
* Jonge de A., plaatsen van een dakkapel, Koekoeklaan 21
* Temmink Wegenbouw B.V., bouwen van een bedrijfshal en een overkapping, Lindberghstraat 14

* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), uitbreiden van schoolgebouw, Cavaljéweg 29

* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), uitbreiden van schoolgebouw, Stoekeplein 1

* Reinders Ruitersport, wijzigen van de gevels, Grote Kerkstraat 26 en 28

* Scheffers E. , bouwen van een pompruimte en een berging ten behoeve van de Stichting Kinderboerderij "De Beestenbult", Korenstraat 47

* Gemeente Hoogeveen (Bestuursdienst/afd. ABJZ), plaatsen van wildplakzuilen, Stationsplein, winkelcentrum De Weide, winkelcentrum De Wielewaal, winkelcentrum De Nije Nering, winkelcentrum De Grote Beer, Nicolaas Beetsplein (parkeerplaats), Kerkweg nabij nummer 1 in Tiendeveen, van de Wall Bakestraat hoek Verlengde Hoogeveensche vaart in Nieuweroord, Fluitenbergseweg in Fluitenberg, Oostering hoek Dorpsstraat in Pesse, Oostopgaande hoek Brugstraat in Nieuwlande, Hoofdweg hoek Cavaljéweg in Stuifzand, Het Hoekje ter hoogte van de Hendrik Raakweg in Hollandscheveld, Dorpsstraat hoek Perebomenweg in Elim en Zwarte Dijkje hoek Tramweg in Noordscheschut

* Kalis J.A. , verbouwen en uitbreiden van een woning en garage, De Wulp 76

* M.W.F. Walstra, oprichten van een tandartspraktijk, Riegshoogtendijk 59
Bouwmeldingen

* Barelds A.D., bouwen van een tuinhuisje, Goltguldenstraat 21
* Botter J., bouwen van een bijkeuken, Boogerdweg 15
* Koopman R., bouwen van een schuur, Huijgensstraat 30
* Schouten J.W., bouwen van een blokhut, Ruisvoorn 14
Sloopaanvragen


* Wimmenhove R., slopen van een garage en een opslagruimte, Riegshoogtendijk 5

Nadere informatie over bovengenoemde bouw- en sloopplannen is verkrijgbaar bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Verleende bouwvergunningen

* H. Lip, voor het uitbreiden van een garage bij de woning Het Zeyvat 9

* J. Koobs, voor het uitbreiden van de woning De Waring 14
* P.A. Dunning, voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwembadweg 30

* G. Groote, voor het verbouwen van de woning Krommewijk 16 te Nieuweroord

* Kreeft Beheer B.V., voor het bouwen van een bedrijfshal op het perceel A.G. Beltstraat 11

* J.H. Baltussen, voor het uitbreiden van de woning Molenweg 15 te Tiendeveen

* J.J. Evertse, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Otto Zomerweg 35 te Hollandscheveld

* H. Tibben, voor het bouwen van een woning op het perceel Het Hoosvat 28 te Elim

* Loopers, voor het bouwen van een kapschuur op het perceel Alteveer 109

* F. Bezuijen, voor het uitbreiden van de woning Tapuitlaan 89
* S.J.M. Bentvelsen, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan op het perceel Beilerstraat 11 te Pesse

* J.G. Boer, voor het uitbreiden van de woning Lisdodde 21
* Autohandel Hollandscheveld V.O.F., voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel Abraham Niehuesstraat 10 te Hollandscheveld

* Dekker, voor het tijdelijk plaatsen van een chalet op het perceel De Vaarboom 14 te Elim

* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), voor het uitbreiden van het buurthuis Albert Steenbergenstraat 44

* Dutchtone, voor het tijdelijk plaatsen van een antennemast op het perceel Beiler-straat 1 te Pesse

* W. Fieten, voor het bouwen van een berging bij de woning Langedijk 17 te Hollandscheveld

* Kolk, voor het plaatsen van dakkapel op de woning Roerdomplaan 72
* Morgenland College, voor het verbouwen van het schoolgebouw Voltastraat 25

* Maatschap Waninge-Koster, voor het bouwen van een ligboxenstal op het perceel Beilerstraat 8 te Pesse

* J.J. Oosterhof, voor het uitbreiden van de woning Watermunt 4
* A.R. Vermeer, voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Blankvoorn 1

* J.S. Groeneveld, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Landsteinerhof 40

* J. Klooster, voor het bouwen van een schuur bij de woning De Kogge 36

* G. van Hattem, voor het uitbreiden van de woningen Kanaalweg 73 en 75

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen kunt u krijgen Tegen deze verleende bouwvergunningen kunt u binnen zes weken na bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en

Deel: ' Gemeentelijke mededelingen Hoogeveen '
Lees ook