Gemeente 's-Gravenzande

Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2001 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen bij een parkeervak aan de voorkant van de woning Kastanjestraat 5. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw S. Kruithof zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is RT-PS-73.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na verschijning van deze publicatie bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: 'bezwaarschrift Awb'.

Verkeersbesluiten


1. Koningin Wilhelminastraat
Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend dat zij op 10 juli 2001 hebben besloten dat:

door het aanbrengen van gele onderbroken strepen op de trottoirband, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, aan weerszijde langs de Kon. Wilhelminastraat, voor het gedeelte vanaf de Kon. Julianaweg tot aan de kruising met de Pr. Margrietstraat, het verboden wordt om te parkeren;
door plaatsing van borden, model E01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het verboden wordt te parkeren aan de waterkant van de Kon. Wilhelminastraat voor het gedeelte vanaf de kruising met de Pr. Margrietstraat tot aan de kruising met de Kon. Anna Paulownastraat.

2. Koningin Julianaweg

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend dat zij op 17 juli 2001 hebben besloten dat:

door het aanbrengen van een gele onderbroken streep op de trottoirband, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, langs de noordzijde van het straatje langs de Kon. Julianaweg nummer 148, het gedeelte vanaf de Kon. Julianaweg tot aan de in- uitrit van het particuliere parkeerterrein en aan de zuidzijde tegenover de in- uitrit van het particuliere parkeerterrein, het verboden wordt om te parkeren.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 Den Haag. Gedurende die termijn liggen de besluiten voor een ieder ter inzage in het stadhuis, kamer 201.


Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van s-Gravenzande maakt bekend dat de gemeenteraad op 17 juli 2001 heeft verklaard dat:

1. voor het 'reconstructiegebied Heenweg' een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' wordt voorbereid.
2. te verklaren dat het genomen voorbereidingsbesluit d.d. 12 september 2000 wordt ingetrokken.

Deze besluiten treden in werking met ingang van 27 juli 2001 en liggen vanaf die datum ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112).


Bouwplannen

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

H.M.C. Kaspers

Plaatsen kozijn in zijgevel

Spinel 9

R. Ottenvanger

Dakkapel

Bordewijkstraat 11

M. Plasmans

Vergroten woning

Noordlandseweg 25

W.G.A. Veldhoven

Dakopbouw

Naaldwijkseweg 302

O.P. Reinhard

Vergroten woning

Hoflaan 31

Gemeente 's-Gravenzande

Verbouwen kantoor en werkplaats

Van der Horstweg 10

Aangevraagde sloopvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

BBL

Warenhuis

Heenweg 124

G.P. de Munnik

Warenhuis

Maasdijk 9

Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J. Valstar

Berging

Naaldwijkseweg 235

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

HISS Exploitatie BV

Bedrijfsverzamelgebouw

Teylingen

G.V. van der Beek

Vergroten woning

Gasthuislaan 46

A. van Blanken

Dakkapel

Troubadourlaan 1

L.G. Vreugdenhil

Watersilo

Maasdijk 70

W. Valstar

Dakkapel

Naaldwijkseweg 233A

C.A. Verkade

Verbouwen woning

Groeneweg 52

C. Stougie

Verbouwen woning

Reiger 5

J.P. van Santen

Serre

Hyacinthstraat 11

C. van Otterlo

Serre

Hyacinthstraat 9

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J.H.M. de Rooij

Asbesthoudende terrastegels

Sweelincklaan 11

M. 't Sas

Asbesthoudend materiaal

Maasdijk 107

S.F. Suurmond

Asbesthoudende platen

Naaldwijkseweg 120

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een zogenaamde melding verandering inrichting hebben ontvangen van Alcomij B.V., Hoflaan 175, voor het in werking hebben van een metaalbewerkingsinrichting op dat adres.

De verandering betreffende het in gewijzigde vorm realiseren van 'hal 5' ten opzichte van de vergunde situatie, heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu, zodat met een melding kan worden volstaan. De voor het bedrijf geldende milieuvergunning blijft van toepassing.
De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286

Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling
Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?
Volgende week (30 juni tot en met 3 augustus) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin
Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval
U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier
Oud papier kunt u kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

Deel: ' Gemeentelijke mededelingen 's-Gravenzande '




Lees ook