Gemeente Voorschoten


* Verzoek tot verwijderen voertuigen in verband met Paarden
* Stichting Kinder-Film-Theater Voorschoten
* Decoratievoorstellen snel indienen

* 4e wijziging huisvestingsverordening 1998 gemeente Voorschoten
* Asfaltwerkzaamheden

* Kapvergunningen
Vorige week heeft elk huishouden in Voorschoten een exemplaar van de nieuwe gemeentegids ontvangen. Dit informatieve voorlichtingsboekje verschijnt jaarlijks en wordt zoals gebruikelijk huis-aan-huis verspreid.
maakt de gebruiker wegwijs in zijn/haar gemeente. Zoals bekend vindt op 28 juli aanstaande de Paardenmarkt plaats. Om tijdig en ongehinderd het terrein voor de diverse festiviteiten (inclusief de braderie e.d.) in te kunnen richten is de medewerking van de bewoners aan het eerder genomen verkeersbesluit (zie de publicatie d.d. 6 juni 2000) vereist. Burgemeester en wethouders verzoeken u derhalve dringend om er zorg voor te dragen dat vanaf 18.00 uur de dag vóór de Paardenmarkt tot 02.00 uur de dag na de en wensen u een plezierige dag toe.
Stichting Kinder-film-theater Voorschoten
Het doek valt voor de kinderbioscoop Voorschoten tenzij....

Er zijn serieuze problemen bij het voortzetten van de kinderbioscoop Voorschoten.Na een voorbereidingsperiode waarin alles goed leek te gaan kampt de stichting kinder-film-theater Voorschoten, die de kinderbioscoop over wil nemen van de familie Nieuwenhuizen, met een groot vrijwilligerstekort.

Zonder vrijwilligers kan de stichting de bioscoop niet voortzetten en zal deze aan het eind van dit jaar voorgoed zijn deuren sluiten. Hiermee verdwijnt dan 40 jaar kinderbioscoop-traditie niet alleen uit Voorschoten maar uit onze gehele regio. Dit betekent dat voor kinderfeestjes en vakantie-uitjes zal moeten worden uitgeweken naar bioscopen in Leiden en Den Haag met duurdere kaartjes en een minder vriendelijk karakter.

LAATSTE KANS:

Om dit niet te laten gebeuren zullen zich snel meer vrijwilligers moeten aanmelden die tenminste één dagdeel in de week willen helpen. Deze vrijwilligers zijn nodig voor uitvoerende taken van de bioscoop:
* kaartverkoop en

* bediening van de apparatuur (geen ervaring is geen probleem).
De voorstellingen worden gehouden op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag en in de schoolvakanties. Per voorstelling zoekt de stichting twee vrijwilligers, één voor de bediening van de projector en één om de kaartjes te verkopen en zaaltoezicht te houden. Dit alles tegen een vergoeding van f 25,- per dagdeel. (2 voorstellingen)

Alleen met de steun van deze vrijwilligers denkt de stichting kinder-film-theater Voorschoten een stukje unieke kindercultuur te kunnen behouden voor Voorschoten en omgeving. Dus als u ook belang hecht aan een goede culturele voorziening voor uw kinderen of kleinkinderen of wanneer u gewoon op een leuke manier wat wilt bij verdienen meldt u dan nu, zodat de stichting weet of ze haar doel kan bereiken.

Om u aan te melden of voor vragen kunt u terecht bij de heer Wim Oskam Gemeente Voorschoten. (De gemeente Voorschoten ondersteunt de stichting voorlopig).

De heer Wim Oskam is van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren te bereiken op het gemeentehuis. Tel. 071-5600693 of e-mail: wjoskam@voorschoten.nl"
`s Avonds in de maand juli kunt u contact opnemen met de heer Michiel Cornelissen (bestuurslid) tel. 071-5323770

In de maand augustus kunt u contact opnemen met de heer Aat Stahlie (bestuurslid) 071-5610846 of eventueel 06-54345908

Help ons: Bel of reageer nu! Iedereen kan het ! Decoratievoorstellen snel indienen
leder jaar reikt de burgemeester de dag voor Koninginnedag een aantal lintjes uit aan mensen die een bijzondere prestatie of verdienste voor de samenleving hebben verricht. Als u iemand wilt voordragen voor een koninklijke onderscheiding, uit te reiken bij de Algemene Gelegenheid in april 2002, moet u uiterlijk 24 augustus de aanvraag compleet indienen bij de burgemeester. Het in 1996 ingevoerde nieuwe decoratiestelsel legt meer nadruk op bijzondere persoonlijke verdiensten. Het is geen automatisme meer dat mensen vanwege hun functie vanzelfsprekend worden voorgedragen. Daardoor komen meer dan voorheen vrijwilligers, vrouwen en personen uit minderheidsgroepen in aanmerking voor een lintje.

Wie komt in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding?

Iedereen mag iemand anders voor een koninklijke onderscheiding voordragen. Dat kan als privé-persoon maar ook als werkgever of als bestuurder van een vereniging. Het toekennen van een koninklijke onderscheiding gebeurt niet zomaar. Daarvoor moet iemand een bijzondere prestatie of verdienste voor de samenleving hebben verricht. Om dat goed te bepalen doorloopt een voorstel voor een onderscheiding een zorgvuldige beoordelingsprocedure, te beginnen bij de burgemeester.

Hoe verloopt de procedure?

De burgemeester is het eerste aanspreekpunt en adviseur over decoratievoorstellen. Hij brengt niet alleen advies uit over alle ingediende voorstellen, maar kan tevens een suggestie doen over de hoogte van de toe te kennen graad van onderscheiding. Vervolgens geeft de commissaris van de koningin zijn oordeel over het voorstel, dat daarna naar het Kapittel voor de Civiele Orden wordt gestuurd. Dit onafhankelijk college brengt een weloverwogen en zwaarwegend advies uit aan de betrokken minister, die uiteindelijk over het voorstel beslist.

Welke koninklijke onderscheidingen zijn er?

Het Nederlandse decoratiestelsel kent twee orden: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. Elke orde kent weer een aantal te onderscheiden graden. Of, en zo ja welke koninklijke onderscheiding iemand krijgt toegekend hangt af van de aard van zijn of haar 'bijzondere verdienste'. Aard, gewicht, betekenis en duur van de bijzondere verdienste of prestatie die iemand voor de samenleving heeft verricht, spelen een grote rol bij de beslissing over toekenning van een koninklijke onderscheiding.

Wanneer wordt een Onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw toegekend?

Een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw kan worden toegekend als iemand een uitzonderlijke prestatie levert op basis van bijzondere talenten die van betekenis is voor de samenleving. Daarbij moet vooral gedacht worden aan sportmensen, kunstenaars, wetenschappers, ondernemers etc. die een uitmuntende prestatie hebben geleverd of werkzaamheden hebben verricht met een bijzondere maatschappelijke waarde.

Wanneer wordt een Onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau toegekend?

Een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau kan worden toegekend aan personen die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de samenleving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die zich geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen. en/of anderen daartoe hebben gestimuleerd. Kortom: mensen die op sociaal-maatschappelijk gebied bijzonder verdienstelijk zijn geweest.

Hoe kan ik een kandidaat voordragen?

Bij de afdeling communicatie is een formulier verkrijgbaar waarmee kandidaten kunnen worden voorgedragen. Het invullen van zo'n formulier maakt het indienen van voorstellen en het beoordelen ervan makkelijker. Het is overigens verstandig van tevoren te overleggen of een voorstel een kans van slagen heeft.


4e wijziging Huisvestingsverordening 1998 van de gemeente Voorschoten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 12 juli 2001 heeft vastgesteld de Verordening tot 4e wijziging van de Huisvestingsverordening 1998 van de gemeente Voorschoten.

De wijziging houdt verband met een landelijke harmonisatie van huur-, inkomens- en huishoudensbegrippen en huurprijs- en inkomensgrenzen.

De betreffende verordening treedt in werking op 27 juli 2001 en werkt terug tot en met 1 juli 2001. De verordening kan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en `s middags en op donderdagavond op afspraak. Desgewenst kunnen bij de heer A. Khabbazha van de afdeling Woningen en Bedrijven (tel. 5600715) nadere inlichtingen en/of een afschrift van de verordening worden verkregen.
Asfaltwerkzaamheden in de gemeente Voorschoten
Van 14 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het asfalt ter hoogte van de 2 kruispunten Veurseg/Kon. Marinelaan en Wijngaardenlaan/Kon. Julianalaan en het weggedeelte, richting Leidschendam naar Leiden, van de Schoolstraat tussen deze 2 kruispunten.

Op 14 en 16 augustus wordt het kruispunt Veurseweg/Kon. Marinelaan overdag afgesloten. Verkeer uit de richting Leidschendam wordt omgeleid via de Karel Doormanlaan, Gen. Spoorlaan en Rouboslaan. Het verkeer uit Leiden en Wassenaar kan met enige hinder doorgang vinden.

Op 15 en 17 augustus wordt er gewerkt aan het kruispunt Wijngaardenlaan/Kon. Julianalaan. Dit kruispunt is vanaf 05.00 uur afgesloten voor verkeer uit de richtingen Wassenaar en Leidschendam. Het verkeer uit Leidschendam richting Leiden wordt overdag omgeleid via de Kon. Marinelaan en Oranjeboomstraat. Het verkeer uit Wassenaar wordt via de Rouboslaan omgeleid. Verkeer uit de richting Leiden naar Leidschendam kan gedurende deze 2 dagen gewoon doorrijden. Om 09.00 uur op 15 en 17 augustus wordt de rijrichting van Leiden naar Wassenaar weer opengesteld.

Op 20 augustus wordt het rode asfalt voor het fietsverkeer aangebracht ter hoogte van het kruispunt Kon. Marinelaan/Veurseweg. Voor een paar uur op deze dag wordt de Kon. Marinelaan afgesloten ter hoogte van de aansluiting met de Veurseweg.

Na de asfaltwerkzaamheden worden de markeringen en de verkeersregeldetectielussen weer aangebracht. De verwachting is dat deze werkzaamheden 28 augustus zijn afgerond.
Voor nadere informatie kan er contact worden opgenomen met de heer M. de Boer van de afdeling Infrastructuur en Milieu, tel. 071-5600743. Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen:

* 18 juli 2001 voor het kappen van een berk aan de Pr. Beatrixlaan 13

* 18 juli 2001 voor het kappen van een populier aan de Wijngaardenlaan 54

* 18 juli 2001 voor het kappen van een iep aan de Leidseweg 564
* 18 juli 2001 voor het kappen van een fluweelboom aan de Gebr. De Wittplantsoen 17

* 18 juli 2001 voor het kappen van een populier aan de Dobbeweg 1
* 18 juli 2001 voor het kappen van 2 acacia's, 1 berk en 1 japanse notenboom aan de Kon. Wilhelminalaan 8

* 18 juli 2001 voor het kappen van een esdoorn aan de Krimkade 47
* 18 juli 2001 voor het kappen van 5 populieren aan de Dobbeweg 11
* 18 juli 2001 voor het kappen van 1 kastanje aan de Leidseweg 327
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.
* 10jul01 Mandy d.v. M. Rijnsburger en J. Zalm;
* 11jul01 Hannah Ginem d.v. P.E. de Bruin en A.M. Mager;
* 11jul01 Melvin z.v. H.W. Schuchhard en J.E. van Rees;
* 11jul01 Alan z.v. H.M.S. Fetah en Susan Abdulhakim Ahmad;
* 12jul01 Nadine Katrina d.v. J.L. Rapmund en J.M. Vreeburg;
* 17jul01 Eva Sophie d.v. W. van Engelen en M.C.C. Regeer;
* 18jul01 Jurgen z.v. A. van Willigen en W. van Leeuwen;
* 17jul01 D. Vermeulen en J.Z. Post;

* 13jul01 M.J.H.A. van Lent wv Lodder, oud 90 jaar;
* 15jul01 F.A.N. Hommes, oud 78 jaar;

* Prinses Margrietlaan naast nr 24; wijziging lokatie voor het plaatsen van een signaal distributie huisje; ( publ 10-04-01 was vermeld lokatie hoek Prinses Marijkelaan / Prins Bernhardlaan);
* Van Heuven Goedhartstraat 20; voor het vergroten van de woning;
* Leidseweg 485; voor het vergroten van de woning;
* Roerdomperf 15; voor het vergroten van de berging;
* Industrieweg 15; voor het inpandig plaatsen van prefabkantoren;
* Papelaan 37; voor het vergroten van de woning; Aanvraag om sloopvergunning:

* Krimkade 47; voor het plaatsen van een berging; Verleende bouwvergunning:

dd 13-07-2001;

* Dr Martinus vd Stoelstraat 46; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Zwaluwweg 12; voor het vergroten van de woning;
* Jan van Hooflaan 3; voor het plaatsen van noodlokalen voor de periode van 2 jaar;

Toegestane melding:

dd 18-07-2001;

* Krimkade 49; voor het plaatsen van een dakkapel;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument of plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).

Deel: ' Gemeentelijke mededelingen Voorschoten '
Lees ook