expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: BTW TERUG BIJ UITBESTEDING

PERSBERICHTNR. 99/091 Den Haag 3 mei 1999

GEMEENTEN EN PROVINCIES KRIJGEN BTW TERUG BIJ UITBESTEDING

Gemeenten en provincies krijgen in de toekomst de BTW terug die zij nu moeten betalen wanneer zij werk uitbesteden. De betaalde BTW wordt via een nieuw compensatiefonds teruggegeven aan gemeenten en provincies. Zo wordt het mogelijk om een betere afweging te maken tussen het zelf verrichten van werk of het uitbesteden. Tijdens het halfjaarlijks overleg met het kabinet hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het InterProvinciaal Overleg positief gereageerd op de plannen voor een zogenaamd BTW-compensatiefonds. Het fonds zal naar verwachting op 1 januari 2001 in werking treden.

Gemeenten en provincies betalen geen BTW over het werk dat zij als overheid uitvoeren. Zij moeten echter wel BTW betalen wanneer zij dezelfde werkzaamheden uitbesteden en door derden laten uitvoeren. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld het huisvuil door een eigen dienst laat ophalen betaalt zij geen BTW. Wordt dit werk uitbesteed aan een particuliere onderneming dan moet 17,5% BTW worden betaald. Zelfs wanneer de particuliere ondernemer 15% goedkoper is, is de gemeentelijke dienst in het voordeel omdat geen BTW à 17,5% betaald hoeft te worden. Om de marktwerking te verbeteren en de afweging tussen zelf uitvoeren of uitbesteden te optimaliseren, krijgen gemeenten en provincies de BTW die zij betaald hebben over uitbesteed werk voortaan terug. Het gaat hier alleen om de BTW over het werk dat als overheidstaak wordt uitbesteed.

Het BTW-compensatiefonds wordt gevoed uit het Gemeente- en Provinciefonds en de extra BTW ontvangsten die ontstaan doordat gemeenten en provincies naar verwachting meer zullen gaan uitbesteden. Gemeenten en provincies krijgen vervolgens dit geld weer terug een teruggave van de BTW. Het fonds wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Zowel voor het Rijk, als voor gemeenten en provincies is deze teruggave budgettair neutraal. Voor gemeenten en provincies ontstaat er een voordeel wanneer werkzaamheden goedkoper kunnen worden uitbesteed.

Bovenstaande wordt nader toegelicht in een brief van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend in een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief staat op Internet: www.minfin.nl.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
tel.nr.: 070 - 342 8124

03 mei 99 11:21

Deel: ' Gemeenten en provincies krijgen BTW terug bij uitbesteding '
Lees ook