ANBO

Utrecht, 12-08-1999

Gemeenten hanteren te strenge termijnen voor kwijtschelding

Gemeenten voeren een te streng sociaal beleid. Die conclusie trekken de ouderenbonden uit een onderzoek onder gemeenten naar de termijnen voor de aanvraag van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bij meer dan de helft van de gemeenten moet de aanvraag binnen twee maanden na ontvangst van de belastingaanslag binnen zijn. De ouderenbonden vinden dat het hele jaar kwijtschelding aangevraagd moet kunnen worden, ook als al betaald is. Alleen op die manier is de onder benutting van dit soort financiële regelingen tegen te gaan.

Begin augustus hebben de ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO, samenwerkend in het project Gulden Regels', een onderzoek gedaan onder ruim 100 gemeenten naar de termijn voor het aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen. De bonden zijn van mening dat financiële regelingen als deze te onbekend zijn bij ouderen. En dat terwijl de totale belastingaanslag van een gemeente voor ouderen met alleen AOW, soms in de buurt komt van een maandinkomen. Daarom ontstaan er in veel gemeenten teams van seniorenvoorlichters die verspreid over het jaar alle 65- of 75-plussers thuis opzoeken. Daarvoor is het volgens de ouderenbonden belangrijk dat de termijn waarbinnen kwijtschelding aangevraagd kan worden, zo ruim mogelijk is.

Wettelijk bestaat er geen termijn, maar de aanbeveling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten luidt om de rijksregeling te volgen. Deze houdt in dat nog kwijtschelding aangevraagd kan worden binnen drie maanden na de laatste betaling. Omdat vaak sprake is van gespreide betaling, betekent dit dat belastingplichtigen het gehele jaar kwijtschelding kunnen aanvragen. In de meeste gevallen gemeenten blijkt dat echter niet het geval te zijn. Bijna 80 procent van de gemeenten hanteert een termijn waarbinnen kwijtschelding moet zijn aangevraagd. In 60 procent van de gevallen gaat het om een termijn van 6 tot 8 weken na het verzenden van de belastingaanslag, waarbinnen de aanvragen voor kwijtschelding ingediend moeten zijn. Eén op de vijf gemeenten hanteert een termijn van 12 weken, en eenzelfde aantal hanteert een ruimere inzendingstermijn. Als de belastingaanslag dan bijvoorbeeld eind januari aan de inwoners verzonden wordt, moeten zij bij een indieningstermijn van 6 tot 8 weken, uiterlijk voor 1 april een kwijtscheldingsverzoek hebben ingediend. Voor de teams van seniorenvoorlichters levert dat grote bezwaren op. Wanneer zij ouderen informeren over financiële regelingen ná deze datum, is kwijtschelding vaak niet meer mogelijk. Hand over het hart Na sluiting van de officiële termijn, kunnen gemeenten ambtshalve' kwijtschelding verlenen. Ruim 50 procent van de gemeenten doet dat ook. De ouderenbonden zijn blij met deze soepele opstelling. Maar liever zien de bonden de officiële termijnen verlengd. Als bekend gemaakt wordt dat verzoeken na zes weken niet meer ontvankelijk zijn, zullen vele mensen, en met name ouderen, deze termijnen als vaststaand beschouwen.

De ouderenbonden vinden het schokkend dat bijna de helft van de gemeenten geen ambtshalve kwijtschelding verleent. Er is naar de mening van de ouderenbonden geen enkele reden voor zo'n strenge opstelling.

Deel: ' Gemeenten hanteren te strenge termijnen voor kwijtschelding '
Lees ook