expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

MIN SZW: Woningaanpassingen Wvg

Nr. 99/35
9 maart 1999

Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle woningaanpassingen

De gemeenten worden begin 2000 verantwoordelijk voor alle woningaanpassingen voor gehandicapten en ouderen. Momenteel voeren gemeenten op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) woningaanpassingen uit tot f 45.000,-.

Dit blijkt uit een voorstel tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. Woningaanpassingen die het bedrag van f 45.000,- te boven gaan vallen nu nog onder de verantwoordelijkheid van de Ziekenfondsraad.

De uitbreiding van de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de woningaanpassingen heeft als voordeel dat alle aanpassingen worden uitgevoerd door één instantie. Gemeenten hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met woningaanpassingen in het kader van de Wvg. Een tweede voordeel van de wijziging is dat overleg tussen gemeenten en Ziekenfondsraad overbodig wordt.
Bij woningaanpassingen boven f 45.000,- moet het gemeentebestuur zich in de nieuwe situatie laten adviseren door een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).

Een tweede wijziging heeft betrekking op cliëntenparticipatie. Het gemeentebestuur moet voortaan in een verordening aangeven op welke manier gehandicapten betrokken worden bij de uitvoering van de Wvg.

De wijziging van de Wvg is een gevolg van de tweede evaluatie van deze wet die op 1 april 1994 van kracht is geworden. Op grond van de Wvg hebben gemeenten de plicht te zorgen voor woonvoorzieningen, vervoer en rolstoelen zodat gehandicapten beter aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen.


09 mrt 99 17:18

Deel: ' Gemeenten verantwoordelijk voor alle woningaanpassingen - 1899 '
Lees ook