Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

Welkom bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Gemeenten aan informateur: 'Meer dan ooit inzetten op krachtig lokaal bestuur' (30/01/03)

De gezamenlijke inzet van alle overheden is nu meer dan ooit nodig om het vertrouwen van de burger te herwinnen. De lokale overheid, als de meest nabije overheid voor de burger, moet en wil daarin een sterke rol spelen. De gemeenten dragen actief bij aan oplossingen van de maatschappelijke problemen bij de huidige economische tegenwind. Zij eisen daarbij wel dat de verhouding tussen het Rijk en de gemeenten gebaseerd blijft op de geldende afspraken over financiën, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat is een voorwaarde om hun taken als krachtig lokaal bestuur goed te vervullen. Dit heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan de kabinetsinformateur laten weten.

Gemeenten blijven kiezen voor samenwerking
Gemeenten willen samenwerken met andere overheden. Zij willen ook voortgaan met de beproefde aanpak van de intergemeentelijke samenwerking, met het grotestedenbeleid en met de vitalisering van het platteland. Het nieuwe kabinet moet volgens de VNG de komende jaren samen met de gemeenten daadkrachtig werken aan de aanpak van de knelpunten rond werk en inkomen, de versnelling van procedures in de ruimtelijke ordening, de introductie van de bestuurlijke boete, en onderwijs.
Overheden moeten samen werken aan een "deltaplan" voor integratie.

Minder geld, dan ook minder taken
De uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeenten is gebaseerd op evenredigheid tussen de geldstromen voor de rijksoverheid en voor de lokale overheden. Die evenredigheid moet er blijven, ook wanneer er in totaal minder geld beschikbaar is. Beperking van de specifieke uitkeringen aan gemeenten is alleen acceptabel wanneer de gemeenten in staat zijn hun uitgaven daaraan aan te passen. In het bijzonder geldt dit voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet en het instrument van de gesubsidieerde arbeid.

Bestuurlijke armslag
Als overheid die het dichtst bij de burger staat, moeten gemeenten voldoende bevoegdheden hebben om hun verantwoordelijkheden waar te maken. Burgers verwachten van hun gemeentebestuur dat wordt geïnvesteerd in een leefbare samenleving waar waarden en normen worden gerespecteerd. Lokale slagkracht voor de veiligheid in de openbare ruimte is van groot belang. Dat betekent handhaven van gestelde regels, maar ook zorg voor die burgers die het zonder hulp niet kunnen redden. Gemeenten hebben bestuurlijke armslag nodig om de verwachtingen van burgers in te lossen. Centralistisch beleid staat daarbij in de weg. Een sterke gemeentelijke autonomie moet worden gewaarborgd. Bij de vorming van het nieuwe kabinet pleit de VNG ervoor om het wetstraject Bestuur in stedelijke regio's alsnog met spoed door te zetten.

Gesubsidieerde arbeid blijft nodig
Ten aanzien van de gesubsidieerde arbeid dringt de VNG aan op regularisering van een groot aantal banen. De incidentele gelden die tot dusver in dit verband door enkele departementen ter beschikking zijn gesteld (voor 2003 en 2004), zijn ontoereikend. Naast regularisering van banen moet ook gesubsidieerde arbeid in stand blijven. Bij de naar verwachting teruglopende conjunctuur en oplopende werkloosheid is juist dit instrument van groot belang om te voorkomen dat de kwetsbaarste groepen op de arbeidsmarkt aan de zijlijn komen te staan.

Snelle modernisering WOZ
Om een daadkrachtige overheidslaag te kunnen zijn hebben gemeenten voldoende mogelijkheid nodig om belastingen te kunnen heffen. De VNG gaat er dan ook vanuit dat het nieuwe kabinet afziet van de voorgenomen afschaffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) op woningen per 2005. Een snelle modernisering van de Wet WOZ (de waardering van onroerende zaken door gemeenten) is noodzakelijk voor een grotere doelmatigheid en lagere administratieve lasten.

Minder bureaucratie
De gemeenten ondersteunen van harte de politieke voornemens tot forse deregulering en ontbureaucratisering. Dat zal echter bij de gemeenten niet op dezelfde manier kunnen als bij het Rijk. Gemeenten hebben in verhouding meer uitvoerende taken dan het Rijk. Bezuinigingen bij gemeenten zullen dan ook niet tot de beleidsvoorbereiding beperkt blijven, maar meer de uitvoering van beleid raken. Juist bij een zorgvuldige uitvoering van de gemeentelijke taken hebben de burgers het grootste belang, aldus de VNG.

Den Haag, 30 januari 2003

Deel: ' Gemeenten willen inzetten op krachtig lokaal bestuur '
Lees ook