Gemeente Baarn

GEMEENTENIEUWS
In samenwerking met bureau voorlichting gemeente Baarn

Zwemmen in open water
De provincie heeft opnieuw een folder uitgebracht over zwemmen in open water. De folder is verkrijgbaar op het gemeentehuis, waar hij in de folderrekken staat.

De folder geeft aan waar u veilig kunt zwemmen. Op sommige plaatsen is het water bevuild, op andere plaatsen is het gevaarlijk om te zwemmen. De folder geeft duidelijkheid.
Wanneer is open water geschikt om er in te zwemmen? Dat hangt af van de bacteriologische kwaliteit en de helderheid van het water. De helderheid is vooral van belang voor de veiligheid van zwemmers. De zwemwaterkwaliteit kan slechter worden na een lange warme zomer, veel zwemmers bij elkaar of drijvende algenlagen.
Voor de actuele situatie kunt u het beste bellen met de zwemwatertelefoon, tel. 030-2582158, kijken op internet http:\www.prutr.nl of kijken op teletekst: pagina 725.

De provincie geeft tips:
· Bel bij twijfel over de waterkwaliteit de zwemwatertelefoon; · Duik nooit in troebel water;
· Ga nooit alleen zwemmen. laat dat ook voor uw kinderen gelden; · Zwem niet in de buurt van: varende schepen, jachthavens, gemalen, sluizen, afvoerleidingen, sterk stromend water of kolken; · In diep water kunnen plotseling koude stromingen voorkomen; . Zwem niet in de buurt van dode dieren of drijvende algenlagen; · Laat geen afval achter op het strand of in het water; . Verlaat bij onweer het water.

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Linde Roosmarijn, dv JK Bouma en JL Sanders
Anouk, dv W Barlo en EM van Ruth
Olivier Willem Hendrik, zv ALM Pals en FA van Haaften Talitha Melissa, dv R Alexander en M Hevel
Daniek, dv A Althof en CC van Rouwendaal
Allison, dv J Bos en P van Rouwendaal
Maurick Edo Gijsbert, zv JL Gerretsen en E Evers Johanna Refaja, dv AJ Heinen en E van Brummelen Klaas Rutger Marinus, zv C Ruizendaal en J van de Groep Leonore Nicole, dv DB van Kolfschoten en AM van Heijningen Klaas Rutger Marinus, zv C Ruizendaal en J van de Groep Leonore Nicole, dv DB van Kolfschoten en AM van Heijningen Berend Baudus, zv HB Bijleveld en T Talsma
Jelle, zv B Pastoor en AG van de Groep
Felicia, dv LJ de Boer en DJ Kuijlenburg
Hendrikje, dv A Duijst en A Koelewijn
Lorijn Cato Dorothé, dv JD de Kraker en NH Peters Elien, dv W Vuijst en JJ Klein
Iris, dv R Wolterink en KJ Lijkedijk
Xander Albert, zv HJ Bakker en RJ Groothuijse
Comelis Willem, zv HTJ Papen en HM Birkhoff
Steven, zv 0 Wiemans en MJC Vermeulen
Rick Anton, zv GMJM van Hulten en AF Goebertus
Joey Taylor, zv P van den Berg en S de Bruijn
Robert Nathaniël, zv EW Spaans en JM Boterenbrood Samuel, zv MF Van Bergen en GJ Nierop
Tycho, zv J Balk en C Pouw
Tessa Anne, dv LPJ Rademaker en JD Hoekstra

AANGIFTE HUWELIJK

DP van der Werf en N van Lingen

HUWELIJK

GGJ Hofland en W van Dullemen

WEGWERKZAAMHEDEN

Wegwerkzaamheden

Ferdinand Huycklaan

Een groep leerling-straatmakers van de SPG (Stichting Praktijkopleiding Grond en Waterbouw) is in de Ferdinand Huycklaan bezig met het herstraten van de rabatstroken. Indien nodig zullen er nieuwe kolken worden bijgeplaatst.
Deze werkzaamheden zullen deze week worden afgerond.

Nutsbedrijven
Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lantaarnpaal niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding, ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

Burgemeester en wethouders hebben aan AVO-Integratie Gehandicapten (thans genaamd Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO) vergunning verleend om in de week van 6 tot en met 12 juni een collecte te houden.
De week daarop, van 13 tot en met 19 juni zal worden gecollecteerd door de Maag Lever Darm Stichting.

OPENINGSTIJDEN EN SPREEKUREN

Gemeentehuis:
Bezoekadres : Stationsweg 18, 3743 EN Baarn.
Postadres: Postbus 1003, 3740 BA Baarn.

Openingstijden gemeentehuis:
Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.
(telefonisch van maandag t/m donderdag tot 17.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur)
Om een betreffende ambtenaar 's middags te bezoeken, moet vooraf een afspraak worden gemaakt.

Sociale Zaken
Openingstijden:
De balie is geopend : maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur: dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur. Er kunnen afspraken gemaakt worden voor de maatschappelijke dienst en de administratie.

CWI-loket
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Zorgloket
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, tel. 5426757

Avondopenstelling afd. Burgerzaken

De eerstvolgende avondopenstelling is op woensdag 23 juni van 18.00 tot 19.30 uur.

U kunt dan terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittrekstels uit het Basisregister.

Sociale Verzekeringsbank
Spreekuur:
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur houdt de Sociale Verzekeringsbank spreekuur in het gemeentehuis. U kunt terecht met vragen over AOW, kinderbijslag, Algemene Nabestaandenwet enz.

Info-Werkwinkel
Spreekuur:
Elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur is er spreekuur in het gemeentehuis. U kunt binnenlopen met uw vragen over opleiding en werk.

Servicelijn 54 81 888
De Servicelijn van de gemeente is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbnaar. U kunt informatie krijgen en vragen of meldingen kwijt over burgerzaken, vuilafvoer en belastingen.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat:

Wet Milieubeheer
zij op 1 juni 1999 de onderstaande melding op Grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

REMU
300 Roedenlaan te Baarn

Deze melding betreft het van toepassing, worden van het Besluit gasdrukregel- en meetstations
milieubeheer. De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het Gemeentehuis. Tegen betaling, van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.

5481653.

Vaststelling telecommunicatieverordening
de gemeenteraad van Baarn, op grond van de hem in artikel 5.2, lid 4 van de Telecommunicatiewet opgelegde verplichting, in zijn vergadering van 26 mei 1999 heeft besloten de "Verordening. inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels (telecommunicatieverordening) vast te stellen. Deze verordening beoogt een ordelijk verloop van het leggen, instandhouden en opruimen van kabels te bevorderen. Tevens is tegelijkertijd met en als gevolg van de voornoemde verordening de" Verordening tot eerste wij ziging van de Legesverordening 1999" vastgesteld.
In deze wijziging van de Legesverordening wordt het één en ander geregeld omtrent de Ieges die de gemeente op grond van de telecommunicatieverordering gaat heffen.

De "Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels" en de "Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening, 1999" liggen vanaf heden ter inzage in het Gemeentehuis.

De betreffende verordeningen zijn in werking getreden met ingang van 1 juni 1999.

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Juni1999
14. Commissie ABZ
23. Gemeenteraadsvergadering
29. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn (raadsverg. in augustus!)
30. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën (raadsverg. in augustus!)

Juli 1999

1. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport (raadsverg. in augustus!)

5. Commissie ABZ (raadsverg. in augustus!)

Augustus 1999
25. Gemeenteraadsvergadering

September 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport 13. Commissie ABZ
29. Gemeenteraadsvergadering, gemeenterekening 1998

Oktober 1999
12. Commissie ABZ
13. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën eerste maal 14. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport 18. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
19. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën tweede maal, i.v.m. begroting
28. Gemeenteraadsvergadering behandeling begroting voor 2000

November 1999

9. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn 10. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën 11. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport 15. Commissie ABZ
24. Gemeenteraadsvergadering

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport 13. Commissie ABZ
22. Gemeenteraadsvergadering

Deel: ' Gemeentenieuws Baarn '
Lees ook